รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1052302510
เด็กหญิงกณภา  จริยธาราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
2
1052304038
เด็กชายกรจิรัชย์  ดิษยศรีโรจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
1052300574
เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
4
1052300240
เด็กหญิงกรรณิกา  ฤกษ์บุญรอง
ป.6
โรงเรียนวัดเจ้ามูล
สพป.กรุงเทพมหานคร
5
1052302574
เด็กหญิงกรฬษ  วรเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
6
1052301854
เด็กชายกฤตกร  จันทร์ฉายแจ้งสิริ
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
7
1052300981
เด็กชายกฤตธัช  ศศิธนานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
8
1052302575
เด็กชายกฤตพัฒน์  ดำรงวาจาสัตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
9
1051500467
เด็กชายกฤตเมธ  สุนีสี
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
10
1052303537
เด็กชายกฤติ  วงศ์ศิริสีหรา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
11
1051490296
เด็กชายกฤติน  นวกุลศิรินารถ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
12
1052300234
เด็กชายกฤติพงษ์  ทินกร
ป.6
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
สพป.กรุงเทพมหานคร
13
1052300982
เด็กชายกฤศ  อุดมแก้วกาญจนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
14
1052301283
เด็กชายกฤษกรณ์  สมดี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
15
1052303480
เด็กชายกฤษฎิ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
16
1052301531
เด็กหญิงกวิณตร์เนตร  วัฒนเชษฐ์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
17
1052300576
เด็กชายกษพล  วรรัตน์โภคิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
18
1051490217
เด็กหญิงกัญชริญา  โฉมทองดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
19
1052300877
เด็กหญิงกัญณภัทร  สุทธโส
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
20
1051490426
เด็กหญิงกัญวรา  เศรษฐ์โชฎึก
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
21
1052301584
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  เฉลิมพงศ์ภากร
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
22
1052300111
เด็กชายกันต์พล  พฤกษากร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
23
1052301585
เด็กชายกันตพิชญ์  จาริกพฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
24
1052301278
เด็กชายกันตพิชญ์  สินธพรัตนะ
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
25
1052302579
เด็กชายกันตภณ  ประสานสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
26
1052303531
เด็กชายกันตวัฒน์  รักขธรรมวงศ์
ป.5
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
27
1052300577
เด็กชายกันตินันท์  ปีติวรภัทร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
28
1052302511
เด็กชายกันต์  กัมปนาทแสนยากร
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
29
1052302580
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทรงอธิกมาศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
30
1052301200
เด็กหญิงกัลฬ์สร  สุขสมบูรณ์เลิศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
31
1052304016
เด็กหญิงกานต์กมล  สิริเกียรติ
ป.6
โรงเรียนจินดาพงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
32
1052300879
เด็กชายกิตติ์ธนทัต  รุ่งเรืองธนวิชญ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
33
1052302581
เด็กชายกิตติพัศ  ศรีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
34
1052301967
เด็กชายกิติภูมิ  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
35
1052302195
เด็กชายเกรียงศักดิ์  โรจนกมลสันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1051500245
เด็กชายไกรวิทย์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
37
1051500563
เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
38
1052303482
เด็กชายคณธัช  ภัทรมุทธา
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
39
1052302513
เด็กชายคณพัชญ์  เลาหพิสิฐพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
40
1051490297
เด็กชายคณิศร  ดำรงค์ราชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
41
1052301586
เด็กชายคณิศร  ลีฬหากาญจนา
ป.4
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
42
1052303901
เด็กชายคามิน  หวังซะ
ป.6
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
43
1052302584
เด็กชายคีญ  รุ่งอมรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
44
1051500469
เด็กชายคุณานนต์  รุ่งสนธยานนท์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
45
1052302940
เด็กชายคุณาพัฒน์  ปิยวัชรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
46
1052303330
เด็กหญิงคุณิตา  บำรุงกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
47
1052300984
เด็กชายคุนนธรรม  จิตรถาวรกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
48
1052302537
เด็กหญิงแคนดี้  นิรมิตรมหาปัญญา
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
49
1051500368
เด็กชายจปังกร  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
50
1052300860
เด็กหญิงจาณิศา  ชาญอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนจินดามณี
สพป.กรุงเทพมหานคร
51
1052300985
เด็กชายจิตอาสา  ธรรมรังสี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
52
1052302036
เด็กชายจิรกฤต  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
53
1052300986
เด็กชายจิรกานต์  นาวีเรืองรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
54
1052303614
เด็กหญิงจิรชา  มหามิตร
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
55
1052301399
เด็กชายจิรเดช  ธรรมชัย
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
56
1052302587
เด็กชายจิรพัทธ์  โลหะวัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
57
1052301588
เด็กหญิงจิรัชญา  รอดทิม
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
58
1052302020
เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉันท์พุทธิเวท
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
59
1052302874
เด็กชายจิรัฏฐ์  จารุพงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สพป.กรุงเทพมหานคร
60
1052302405
เด็กชายจิรัฏฐ์  ตั้งสิทธิ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
61
1051500565
เด็กชายจิรายุ  โยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
62
1052300987
เด็กชายจิราวัฒน์  จิตสุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
63
1052302589
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  รชตะวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
64
1052301733
เด็กหญิงชญาณ์นันท์  สาตราวาหะ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
65
1052302945
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยวิสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
66
1052300005
เด็กหญิงชณัญญา  มณีวิลัย
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
67
1052303965
เด็กชายชนพฤฒ  อาปณิกานนท์
ป.6
ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
สพป.กรุงเทพมหานคร
68
1052302591
เด็กชายชนม์  ชุมอินทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
69
1052303332
เด็กชายชนายุส  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
70
1052302592
เด็กชายชยพล  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1052303820
เด็กชายชยพล  เสมอภาค
ป.6
โรงเรียนวิชากร
สพป.กรุงเทพมหานคร
72
1052303535
เด็กชายชยพล  อารีย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
73
1052302406
เด็กชายชยากร  โชติกุญชร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
74
1052300581
เด็กชายชยาพันธ์  โชคฤทธิ์ผานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
75
1052302408
เด็กชายชลธี  สระทองเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
76
1052300446
เด็กชายชลนที  หาญเชิงค้า
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
77
1052301401
เด็กหญิงชลนลัท  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
78
1051500471
เด็กชายชวินธร  กีรติสุนันท์พร
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
79
1051500525
เด็กชายชาคริน  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
80
1052303654
เด็กชายชิณธรรม  ทองเสทื้อน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
81
1052300991
เด็กชายชิติพัทธ์  อัชฌากุลกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
82
1052303485
เด็กชายชินวุฒิ  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
83
1052303574
เด็กชายชิศณเมศวริย์  อัครธนาภิรัชต์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
84
1052304319
เด็กชายชีวานนท์  ลุมพิกานนท์
ป.6
โรงเรียนมีนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
85
1052303575
เด็กหญิงชุติมา  ยังยืนยง
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
86
1051500632
เด็กชายโชติกุล  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
87
1051490557
เด็กชายโชติพัฒน์  ฝ่ายประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
88
1051490335
เด็กหญิงโชติภัค  นุชทองม่วง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
89
1052302947
เด็กชายญาณมงคล  วิทัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
90
1051500472
เด็กหญิงญาณ์ศิกาญจน์  กิตติรัตนากร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
91
1052302599
เด็กชายฐศิษฐ์พัช  จินดากิจนุกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
92
1051490301
เด็กชายฐานวัฒน์  ยุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
93
1052300822
เด็กชายฐานัตถ์  ชาครัตพงศ์
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
94
1051490429
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิลัยธัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
95
1052302600
เด็กชายณกร  อัมพรอร่ามเวทย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
96
1052302514
เด็กชายณกฤช  ฤกษ์รัตนวราพร
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
97
1051500574
เด็กหญิงณชชญา  แสงเพชร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
98
1052303656
เด็กหญิงณญาดา  อนันตา
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
99
1052303540
เด็กชายณฐกร  ศิริไพรวัน
ป.5
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
สพป.กรุงเทพมหานคร
100
1052302042
เด็กชายณธัชพงศ์  สุขเอนก
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
101
1052302606
เด็กชายณพกร  วงศ์ติณณภพ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
102
1052303335
เด็กชายณพัศธรธ์  ภมรปฐมกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
103
1052300993
เด็กชายณภัทร  ชัยกมลภัทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
104
1051490030
เด็กชายณภัทร  ทองเหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
105
1052302416
เด็กชายณภัทร  ธรรมเวชวิถี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1052300994
เด็กชายณรัชต์พงศ์  งามเชิดตระกูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
107
1052303336
เด็กหญิงณัชชา  ฬียาพรรณ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
108
1052301535
เด็กหญิงณัชชารินทร์  บรรจงกิจ
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
109
1051490535
เด็กหญิงณัชชารีย์  ศิริบุรานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
110
1052300451
เด็กหญิงณัชพัณณ์  ภัทรโอฬารรัฐ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
111
1052303615
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  โอฬารศิริกุล
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
112
1052302613
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีสัตยากุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
113
1052302615
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  จารุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
114
1052300131
เด็กชายณัฐกฤต  สูตรสุข
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
115
1052303659
เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณมานพ
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
116
1052301773
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภมรรัชตพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
117
1052303660
เด็กชายณัฐดนัย  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
118
1052302044
เด็กหญิงณัฐธรันญา  สุวรรณวิไลกุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
119
1052302618
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ฐิติวัชรพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
120
1052302620
เด็กชายณัฐพัชร์  กิติพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
121
1052303338
เด็กชายณัฐพัชร์  พาชีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
122
1051490596
เด็กชายณัฐวรรธน์  พรหมทองนุ้ย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
123
1052303339
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุตสงควัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
124
1052303663
เด็กชายณัฐวัฒน์  เบ้านาวา
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
125
1052304065
เด็กชายณาค์ราฐ์  วังศิริพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
126
1052302621
เด็กหญิงณิชชณัช  ปรีชาพานิช
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
127
1052301476
เด็กชายณิชพน  พันผูก
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
128
1052301903
เด็กหญิงณิชากร  มีความดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
129
1051500583
เด็กหญิงดาวเงิน  แสงเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
130
1052301436
เด็กชายเดชพัฒน์  ลักษณะสิทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
131
1052300587
เด็กชายตฤปธรรม  เอี้ยววงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
132
1052304068
เด็กชายติณห์ภัทร  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
133
1052303620
เด็กชายเตชิต  อั้งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
134
1052303518
เด็กชายเตชินทร์  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
135
1052301904
เด็กชายทชภณ  พรรณบัว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
136
1051490597
เด็กชายทยากร  จิตต์ชะนะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
137
1051500476
เด็กชายทวิช  ดิเรกพันธ์
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
138
1052300254
เด็กหญิงทักษพร  พรหมกร
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
139
1052301724
เด็กชายทัพนาวา  ตั้งกอบลาภ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
140
1052301595
เด็กหญิงทิตชญา  กลกิจเกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1052302629
เด็กหญิงธดา  ปิยพงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
142
1052300590
เด็กชายธนกฤต  เจษฎาจินต์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
143
1052303341
เด็กชายธนกฤต  เชี่ยวชาญธนกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
144
1052303577
เด็กชายธนดล  สมิตกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
145
1052300998
เด็กชายธนธรณ์  สหบรรเทิงศิลป์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
146
1052300824
เด็กชายธนพล  คูสิทธิผล
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
147
1052302631
เด็กชายธนพัชร์  ประเสริฐเพชรมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
148
1052302632
เด็กชายธนพิพัฒน์  พัฒนศักดิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
149
1052300395
เด็กชายธนภูมิ  พันพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
150
1052302421
เด็กชายธนยศ  เพิ่มพูลผลิตผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
151
1051490305
เด็กชายธนวรรธน์  ปิยสิรินันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
152
1052300256
เด็กชายธนวัฒน์  สีกวนชา
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
153
1052300459
เด็กชายธนัชสินธุ์  วงศ์ภัทรสิน
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
154
1052300141
เด็กชายธนากร  จารุนุช
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
155
1052302635
เด็กชายธนิกวิญญุ์  พิบูลย์เกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
156
1052302890
เด็กหญิงธนิดา  เฉลิมถิรเดช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
157
1052301001
เด็กชายธนิน  ริรัตนพงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
158
1052301538
เด็กหญิงธมกร  รุ้งสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
159
1052304729
เด็กหญิงธมน  พนมเชิง
ป.6
โรงเรียนสอนภาษาและสร้างเสริมภาวะผู้นำเดอะนิวตัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
160
1052302636
เด็กชายธรณ์  เล็กสุขุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
161
1052303343
เด็กชายธรรม์ธนา  ชาแท่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
162
1052301410
เด็กชายธรรมปัญญ์  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
163
1052300009
เด็กชายธรรศ  พรรณมณีลักษณ์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
164
1052302423
เด็กชายธฤษณัช  ชลานุภาพ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
165
1052302424
เด็กชายธัชพงศ์  ตั้งตะธารากุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
166
1052302638
เด็กชายธัญ  มิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
167
1052302954
เด็กหญิงธัญจิรา  กิตติจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
168
1051490227
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  นิลกานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
169
1052302639
เด็กหญิงธัญญรัศม์  เรืองธีรสันติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
170
1052303488
เด็กหญิงธัญพร  เกษรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
171
1052300397
เด็กหญิงธัญสรณ์  เกิดเขาทะลุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
172
1052300897
เด็กหญิงธารปภัสร์  คุณวุฒิฤทธิรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
173
1051500587
เด็กชายธิติ  นือขุนทด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
174
1052301003
เด็กชายธีทัต  คงสินธุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
175
1052301412
เด็กชายธีทัต  แจ่มแจ้ง
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1052302895
เด็กชายธีรโชติ  แตงเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
177
1052302425
เด็กชายธีร์ธวัช  ศกุนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
178
1052301006
เด็กชายธีร์ภัทร  พรกุลวิไล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
179
1052302426
เด็กชายธีร์สิธ  เกียรติเบญจพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
180
1052300598
เด็กชายธีรัตม์  ตันติเมฆิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
181
1051500378
เด็กหญิงธีราพร  ท่วมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
182
1052303347
เด็กชายธีร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
183
1052301054
เด็กชายเธียรพงษ์  สังข์อารียกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
184
1052300466
เด็กชายนพธนดนย์  ตั้งพูนเลิศ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
185
1052303578
เด็กชายนภ  อภิวัฒน์การุญ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
186
1052302896
เด็กชายนภทีป์  วัฒโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
187
1052303666
เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
188
1051490229
เด็กหญิงนภัทร  กิตติวรชาธร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
189
1052300601
เด็กชายนภัทร  เลิศรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
190
1051490440
เด็กหญิงนภัสนันท์  สันติสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
191
1052303350
เด็กชายนรภัทร  จันทรนิภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
192
1052300148
เด็กชายนฤเบศวร์  หิรัญเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
193
1052300602
เด็กชายนวพล  สุจริตกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
194
1052303352
เด็กชายนิติธร  ผ่องภิรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
195
1052303541
เด็กชายนิติธร  รอดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
สพป.กรุงเทพมหานคร
196
1052301012
เด็กชายนิพพิชฌน์  ทวีรุจจนะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
197
1052303353
เด็กหญิงนิษฐกานต์  ทวีรัตนศิลป์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
198
1052301996
เด็กหญิงเนตรสุภา  มุสิแดง
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
199
1051490601
เด็กชายบุณยกร  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
200
1052303671
เด็กชายปฐวี  ธนานันทกิจ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
201
1052300153
เด็กชายปฐวี  บัณฑิตกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
202
1052301739
เด็กชายปณธีร์  สมบูรณ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
203
1051490306
เด็กชายปภังกร  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
204
1052301599
เด็กหญิงปภาดา  ศุภพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
205
1052301015
เด็กชายปภาวิณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
206
1052300335
เด็กชายปภิณวิทย์  มาลากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
207
1052302520
เด็กชายปรรณ  กาญจนารัณย์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
208
1052300012
เด็กหญิงประณยา  บำรุงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
209
1052301418
เด็กชายปราปต์  ชนะพันธ์ภากร
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
210
1052303580
เด็กชายปริญ  บทบูรณ์อภิญญา
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1052301419
เด็กหญิงปวันรัตน์  พรหมรัตนะ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
212
1052301970
เด็กชายปวิช  ลิขิตวรกุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
213
1052303616
เด็กชายปวิช  วชิรธาวิน
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
214
1052302650
เด็กชายปวีณ์กร  ศรีรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
215
1051490540
เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  พงษ์สุขเวชกุล
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
216
1052302521
เด็กชายปัญญพัฒน์  พิริยะกิจไพศาล
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
217
1052302651
เด็กหญิงปัญญากัญญ์  ไตรทางกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
218
1052304100
เด็กชายปัญณ์  เจริญรัตนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
219
1052300609
เด็กชายปัณณทัต  พันธุ์ศรีเพชร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
220
1052302654
เด็กชายปัณณทัต  อิฐงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
221
1052302656
เด็กชายปัณณ์วิชญ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
222
1052303357
เด็กชายปัถย์  ถึงสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
223
1052301279
เด็กชายปาณัท  ลิมานนท์
ป.6
โรงเรียนดรุณพัฒน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
224
1052302657
เด็กชายปาณัสม์  วณิชยานิพัทธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
225
1052300399
เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
226
1052300829
เด็กหญิงปาณิสรา  เอื้อโสภณ
ป.5
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
227
1052300159
เด็กหญิงปาณิสรา  เฮงธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
228
1052301208
เด็กหญิงปารณีย์  มหาสุวีระชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
229
1052302658
เด็กหญิงปารดา  ยาตะพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
230
1052301018
เด็กชายปารเมศ  อาศนะเสน
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
231
1052303672
เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
232
1052302659
เด็กหญิงปิติภัทรา  ศิลโกเศศศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
233
1052302430
เด็กชายปิยวัฒน์  ประกอบนพเก้า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
234
1051490311
เด็กชายปิยวัฒน์  ลีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
235
1052302431
เด็กชายปิยวิศว์  วิจินธนสาร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
236
1052304032
เด็กชายปิยะ  ทั่งโต
ป.4
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
สพป.กรุงเทพมหานคร
237
1051500483
เด็กชายปุญญพัฒน์  พานิชกุล
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
238
1052302062
เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
239
1052300400
เด็กชายปุณชญาณัฏฐ์  แสงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
240
1052302959
เด็กชายปุณณธี  อรุณนารา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
241
1052303360
เด็กชายปุณณพัชร์  ลักษณ์สุวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
242
1052303675
เด็กชายปุณณภัทร  ทวีศรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
243
1052301603
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  สุนทรอธิพัชร์
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
244
1052302662
เด็กชายปุณณวิทย์  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
245
1052301162
เด็กหญิงปุณยาพร  กานต์ประชา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1051490233
เด็กหญิงปุณรวิภา  จิโรภาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
247
1051500043
เด็กหญิงปุณิกา  เหิมหัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
248
1051490313
เด็กชายปูรณ์  ชัยพิริยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
249
1052303676
เด็กชายพงศ์ปณต  โพธิ์สร้อย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
250
1052302663
เด็กชายพงศภัค  วรพฤกษ์พิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
251
1052304531
เด็กชายพงษ์พิชเญศ  พันธุสิทธิ์เสรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
252
1052301019
เด็กชายพชรพล  กู้มณีรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
253
1052302664
เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
254
1052302960
เด็กชายพรภวิษย์  สิทธิสาร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
255
1052302900
เด็กชายพรัท  หาญพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
256
1052301422
เด็กหญิงพราวพิชชา  อร่ามกุล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
257
1052303617
เด็กหญิงพริม  อังกาบสี
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
258
1052303361
เด็กหญิงพริมา  ฉาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
259
1052302666
เด็กชายพริษฐ์  วงศ์สายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
260
1052301370
เด็กชายพลภัทร  มะลิซ้อน
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
261
1052300402
เด็กชายพลลภัตม์  สังข์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
262
1052303679
เด็กชายพลเสฏฐ์  ธนันท์เดชากิจ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
263
1052303364
เด็กหญิงพัชรนันท์  ทวีรัตนศิลป์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
264
1052303543
เด็กชายพัชรวิชช์  สีเหภูมิพิจิตร
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
สพป.กรุงเทพมหานคร
265
1052300918
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ตันไถง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
266
1052303978
เด็กชายพัทธดนย์  ไชยรา
ป.6
ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
สพป.กรุงเทพมหานคร
267
1052302173
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
268
1051500485
เด็กหญิงพิชญา  เสาร์วงค์
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
269
1052303367
เด็กชายพิชญุตม์  คูโณปการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
270
1052301483
เด็กชายพิชญ์  ม่วงทอง
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
271
1052302963
เด็กหญิงพิญานันท์  นรปฏิพัทธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
272
1051500385
เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูนอนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
273
1051500050
เด็กหญิงพิมพกานต์  วงษ์แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
274
1052302675
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลิขิตสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
275
1052303581
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  หุ่นสำราญ
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
276
1051500486
เด็กหญิงพิรดาภร  เงาดำ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
277
1052302525
เด็กชายพิริยพล  นาควิโรจน์
ป.4
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
278
1052301972
เด็กชายพิสิษฐ์  อนันต์ธนาดุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
279
1052303895
เด็กหญิงพีชญา  อินทรประไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
สพป.กรุงเทพมหานคร
280
1052300336
เด็กชายพีรณัฐ  ธนฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
1051490236
เด็กหญิงพีรดา  เป้าอารีย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
282
1052302437
เด็กชายพีรพงศ์  ถนอมเพ็ชรสง่า
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
283
1052301028
เด็กชายพีรวัส  หิรัญประเสริฐวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
284
1052301029
เด็กชายพีรวิชญ์  รัฐปฐมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
285
1052304641
เด็กชายพีรวิชญ์  วีระศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม
สพป.กรุงเทพมหานคร
286
1052300078
เด็กชายพุทธินันท์  ตระกูลตั้งไพศาล
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สพป.กรุงเทพมหานคร
287
1052301551
เด็กหญิงเพชรพริมา  เศรษฐปิยานนท์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
288
1052301031
เด็กชายภคิน  ตัณฑะพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
289
1052301030
เด็กชายภคิน  สูงสถิตานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
290
1051500607
เด็กหญิงภวิลรดา  จิระวิชชเลิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
291
1052303368
เด็กหญิงภศรี  ภูศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
292
1051490237
เด็กหญิงภัคจิรา  สดใส
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
293
1052302904
เด็กชายภัชธฤต  จิตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
294
1052301340
เด็กชายภัทรพล  จินดาธนภัทร์
ป.5
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
295
1052304020
เด็กหญิงภัทรภร  ตั้งกิจงามวงศ์
ป.6
โรงเรียนจินดาพงศ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
296
1052303823
เด็กหญิงภัทรวดี  แวงดา
ป.6
โรงเรียนวิชากร
สพป.กรุงเทพมหานคร
297
1052301954
เด็กชายภัทรวรรธน์  ชวนะสุนทรพจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
298
1052300169
เด็กหญิงภัศภรณ์  ภักดีภัทรากร
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
299
1051490315
เด็กชายภาคิน  โอฬารรักษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
300
1052303618
เด็กชายภาณุวัชร  เตชะกำธรกิจ
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
301
1052303682
เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
302
1052301725
เด็กชายภาณุวิชญ์  ธนกิจเกษม
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
303
1051500233
เด็กชายภาณุวิทย์  วิรุฬหมาศ
ป.5
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
304
1052302177
เด็กหญิงภาพิชมนทน์  คงวุฒิปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
305
1052300833
เด็กชายภาม  นันทเขตวงศ์
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
306
1052303369
เด็กหญิงภาวิกา  สถิตจินดาวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
307
1052301484
เด็กชายภาวิต  จรุงวิทยากร
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
308
1052302687
เด็กชายภาษิต  เลิศสุกิจจา
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
309
1052301610
เด็กหญิงภิญญา  ธนันวรัญ
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
310
1052301034
เด็กชายภูเขา  เลขะสมาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
311
1052302690
เด็กชายภูมิ  ศรีนฤพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
312
1052300174
เด็กชายภูวเดช  เปลื้องสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
313
1052301033
เด็กชายภูวิศค์  ไกรวาส
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
314
1052301868
เด็กหญิงมนณรัตน์  พลอยเกษมสุข
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
315
1052302905
เด็กชายมนพล  ตั้งทางธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
1052304701
เด็กหญิงมนัสนันท์  สกุณา
ป.6
โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สพป.กรุงเทพมหานคร
317
1052303684
เด็กชายมรุเดช  สงสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
318
1051490317
เด็กหญิงมิญช์ญาดา  ดุษฏีโสภาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
319
1052301219
เด็กหญิงมิณต์ฌภัฏ  สถิรประภากุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
320
1051500509
เด็กหญิงเมทิณี  ทวีคง
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
321
1052301617
เด็กหญิงเมธาวินี  ทองประพาฬ
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
322
1052302082
เด็กหญิงยวิษฐา  พิเชียรนวกุล
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
323
1051500531
เด็กชายยศกร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
324
1052300625
เด็กชายยศวินช์  เรืองสรรงามสิริ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
325
1052303371
เด็กชายรณกร  ราชบุรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
326
1052300486
เด็กหญิงรดา  สุเมธาวีนันท์
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
327
1052301039
เด็กชายรเทพ  เขมะเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
328
1052302697
เด็กชายร่มฉัตร  สุจิรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
329
1052301612
เด็กหญิงรมณ  ภู่พวงไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
330
1052302693
เด็กหญิงรมิดา  ปรีชาพานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
331
1051500614
เด็กหญิงรมิตา  สีหานาวี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
332
1052300836
เด็กหญิงรสริน  ภักดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
333
1051490605
เด็กชายรัชกฤต  วรพรชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
334
1052300487
เด็กชายรัชชศิร์  สิริศรีสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
335
1052301038
เด็กชายรัชชานนท์  สิรวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
336
1052300340
เด็กหญิงรัญชน์  แสงประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
337
1052301430
เด็กหญิงรัตนกร  พึ่งแย้ม
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
338
1052302696
เด็กชายราชพฤกษ์  พอล มาร์เซลล่า
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
339
1052302969
เด็กหญิงรินธาร  ว่องวันดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
340
1052301727
เด็กหญิงลภัสสินี  ศิริดำรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
341
1052301292
เด็กชายลักษมณ์  ศรีนิเวศน์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
342
1052302698
เด็กชายลัธพบ  นันทกิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
343
1052302532
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ชาญจิตรเลขา
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
344
1052301222
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เดชดำรงศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
345
1052301040
เด็กชายวชิรวิทย์  สุคนธะตามร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
346
1052302699
เด็กชายวชิรวินทร์  อัศวรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
347
1051490551
เด็กชายวรกร  จินดาธนโชค
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
348
1052300928
เด็กชายวรัญญู  ภักดียิ่งยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
349
1052302970
เด็กหญิงวราลี  จิตรบรรจง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
350
1052302971
เด็กชายวริทธิ์  ลาภไพบูลย์พงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
1052302972
เด็กชายวริศ  วิสุทธิโก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
352
1052302703
เด็กหญิงวริษฐา  ลีลาพรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
353
1051490457
เด็กหญิงวศินี  วงศ์พัฒนานุกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
354
1052304534
เด็กชายวัชรวีร์  ตันธนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
355
1051500493
เด็กชายวัชรา  สมพร
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
356
1052304535
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ตันธนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
357
1051500622
เด็กชายวัชสิษฐ์  ธาราพิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
358
1052300628
เด็กชายวาสุ  อึ้งภากรณ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
359
1052300342
เด็กชายวิจิรัฎฐ์  พัวรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
360
1052300629
เด็กชายวิชสิทธิ์  วิรัชศิลป์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
361
1052302909
เด็กหญิงวิชิตา  บุญล้ำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
362
1052303619
เด็กหญิงวิภาพร  จรูญสิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
363
1051490242
เด็กหญิงวิรตา  ธวัชราภรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
364
1052300630
เด็กชายวีรภัทร  วงษ์นิติรัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
365
1052301392
เด็กหญิงศนิตา  จิรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
สพป.กรุงเทพมหานคร
366
1052300499
เด็กชายศรวิศิษฏ์  คล้ายเข็ม
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
367
1052301166
เด็กหญิงศรัญยากร  พรโกเมธกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
368
1052301227
เด็กหญิงศรันย์กร  นิกรพงษ์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
369
1051500497
เด็กหญิงศรินรัตน์  สมานทองดีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
370
1052303374
เด็กชายศศิศ  สุริยบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
371
1052301744
เด็กชายศักยะ  ขำโตนด
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
372
1052302705
เด็กหญิงศิกานต์  ดวงเฉลิมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
373
1052302706
เด็กหญิงศิริศรัณย์  ดิเรกวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
374
1052302910
เด็กชายศิวกร  มังกรเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
375
1052300346
เด็กชายศิวัช  สิริวเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
376
1052302707
เด็กชายศุภกร  กิจธนานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
377
1051490329
เด็กชายศุภกร  ตันสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
378
1051490328
เด็กชายศุภกร  หยวกแย้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
379
1052302708
เด็กชายศุภกฤต  ขำวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
380
1052302709
เด็กชายศุภกฤษ  เลียวสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
381
1052300839
เด็กชายศุภพล  สุขประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
382
1052300083
เด็กชายศุภฤกษ์  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สพป.กรุงเทพมหานคร
383
1052302449
เด็กชายเศรษฐภูมิ  สำเร็จชัยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
384
1052300635
เด็กชายสถิตคุณ  กาญจนธารายนตร์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
385
1052301490
เด็กหญิงสพัชญ์สนันท์  ประดิษฐาน
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 12 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
1052302187
เด็กชายสรวิชญ์  วังวรัญญู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
387
1051500240
เด็กชายสัณหพงศ์  ต๊ะยามัน
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
388
1052300636
เด็กชายสาธิษฐ์  อดิศรรณราช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
389
1051490330
เด็กชายสารัฐ  ปกุลพัทธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
390
1052301491
เด็กชายสิทธิพัฒน์  ปราชญ์ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
391
1052304536
เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์สง่า
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
392
1052302715
เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  ขาวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
393
1052301995
เด็กชายสุพนธ์  จันทร์สิริโชค
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
394
1052300185
เด็กชายสุพิพัฒน์  ตระการศิรินนท์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
395
1052300187
เด็กชายสุรวิทย์ชัย  ฤกษ์เย็น
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
396
1052301230
เด็กหญิงสุวัทนี  จอมพงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
397
1052301231
เด็กหญิงสุวีรา  จงอัศญากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
398
1052301437
เด็กชายเสฏฐพล  กรงกรด
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
399
1052300507
เด็กชายอชิระ  คำฉัตร
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
400
1051500399
เด็กชายอติกันต์  วงษ์สร้อยสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
401
1052303380
เด็กชายอธิชนนท์  สกุลวัชรโยธิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
402
1052300641
เด็กชายอธิวัฒน์  ตั้งเลิศสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
403
1052303992
เด็กชายอธิษฐ์พงษ์  อิสระภักดีธรรม
ป.5
ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
สพป.กรุงเทพมหานคร
404
1052303495
เด็กชายอธิษฐ์รบดี  อุทัยหงษ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
405
1052302720
เด็กชายอนันดา  อนันตโชค
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
406
1052302190
เด็กชายอนิรุทธ์  จิรวัฒนางกูร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
407
1052302721
เด็กชายอนุรุทธ์  ลี้ไวโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
408
1052301232
เด็กหญิงอภิชชะญา  เปล่งสะอาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
409
1052300509
เด็กชายอภิชภัทร  อรุณวิราม
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
410
1051490608
เด็กชายอภิชาต  ปอนเดย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
411
1052302191
เด็กชายอภิวิชญ์  วังวรัญญู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
412
1052302723
เด็กหญิงอมลรดา  พรหมกลาง
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
413
1052301687
เด็กหญิงอรรัมภา  ชุมแวงวาปี
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
414
1051490332
เด็กชายอรัณย์  จาง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
415
1052304609
เด็กชายอริยพล  มงคลนพสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
416
1052300410
เด็กชายอัครชัย  จุลมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
417
1051490295
เด็กหญิงอัญญา  ทิพย์ใส
ป.5
โรงเรียนทอรัก
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
418
1052301233
เด็กหญิงอัยญาดา  สันติรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
419
1052301234
เด็กหญิงอัยรดา  สุวรรณพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
420
1052300644
เด็กชายอัศจรรย์  จรุงพรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 13 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
1052302976
เด็กหญิงอารดา  สุภาพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
422
1052302448
เด็กชายอิทธิณัฐ  แสงอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
423
1051490609
เด็กชายอิศรัฐ  สรเลขกิตติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
424
1052300028
เด็กชายอิศรา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
425
1052302536
เด็กชายอิษฏ์สุธี  เต็มพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
426
1052302194
เด็กหญิงอิสรีย์  จุลาภิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
427
1052300647
เด็กชายเอกเอื้อ  เอกอภิวงศกุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
428
1052300190
เด็กหญิงเอมสุปิญญา  พลนันท์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
429
1090410284
เด็กชายคทาธร  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ชุมพร เขต 1
430
1030560006
เด็กหญิงพราวบุญ  ไกรสรกุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ตาก เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 14 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
431
2051500633
นางสาวShih Yu  Hsu
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
432
2052303096
เด็กหญิงกชมน  ศรีเรือนทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
433
2052302811
เด็กหญิงกชมล  กุลภรณ์อภิชา
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
434
2052303099
เด็กชายกรณ์  สว่างทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
435
2051490469
เด็กหญิงกริษฐา  โนรา
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
436
2052303102
เด็กชายกฤตชพัฒน์  ดีประเสริฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
437
2052303103
เด็กชายกฤตพล  วงศ์นิรุชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
438
2052303104
นายกฤติน  ศรีสันติสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
439
2051500635
เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
440
2052303106
เด็กชายกวิน  ฉัตรเลิศพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
441
2052300655
นายกัญจนพล  รชตะวิวรรธน์
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
442
2051490338
เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
443
2052303641
เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกายวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สพป.กรุงเทพมหานคร
444
2052303020
นายกันตวิชญ์  อิงค์รัตนกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
445
2052303110
เด็กหญิงกันติชญา  วานิชประเสริฐพร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
446
2052303111
เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
447
2052303112
นางสาวกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
448
2052303114
เด็กชายกิตติ  ผาติสุวัณณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
449
2052303115
เด็กชายกิตติ์ธนทัต  เลาห์ลักษณาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
450
2051490340
เด็กชายกีรติ  หงษ์ษา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
451
2052301102
เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
452
2052303119
นางสาวขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
453
2052303121
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
454
2051490615
เด็กชายคิรากร  ภัทรธำรงวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
455
2052303124
เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
456
2052303025
เด็กชายจตุรวิทย์  ประจักษ์วิทย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
457
2052303127
เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีบุญเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
458
2052302820
นายจิรทีปต์  มหาสุวีระชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
459
2052300659
เด็กชายจิรภัทร  บุญสิทธิผล
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
460
2052301058
เด็กชายจิรภัทร  เศวตบรรเจิด
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
461
2052301059
เด็กชายจิระพัชร์  พุฒดี
ม.1
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
462
2052303129
เด็กชายจิราวัฒน์  หงส์นิมิตชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
463
2052303027
นางสาวจีรธันย์  เฟื่องวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
464
2052303131
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  เดชบำรุง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
465
2052301518
เด็กชายชนสรณ์  พิเชฐพงศา
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 15 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
466
2051490345
นางสาวชนารดี  สุขเจริญธนานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
467
2052303132
เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
468
2052303133
เด็กชายชยากร  ศิริไกร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
469
2051490347
นายชวธีร์  เตชะกสิวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
470
2051490348
นายชวภณ  มานะศรี
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
471
2051490349
เด็กชายชวภณ  รุ่งฤทธิปัญโญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
472
2051490350
เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
473
2052303136
นายชานน  ตั้งศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
474
2052304592
นางสาวชิชกาญ  นิธิชาญาธนัต
ม.3
โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
475
2052303938
นายฌิณสภัคต์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
476
2051490257
เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
477
2052303033
เด็กชายฐาประภนท์  เลิศประเสริฐภากร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
478
2052301066
เด็กชายฐิติพันธุ์  พรสาธิต
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
479
2052303393
เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิชชาชู
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
480
2052302544
เด็กชายณชยศนันม์  แสงทองศรีกมล
ม.1
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
481
2052302826
นายณฐกร  คุ้มมั่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
482
2052302827
เด็กชายณฐรัชต์  ผ่องญาติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
483
2052303144
เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
484
2052302828
เด็กชายณภัทร  จูฑะพุทธิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
485
2052303149
เด็กชายณศรัณย์  เจริญฐิติธรรม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
486
2052303153
เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เรียนปิงวัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
487
2052303151
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
488
2052303152
เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
489
2051490356
เด็กชายณัฐกร  ตันติแก้วประโยชน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
490
2052303154
เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มจิระวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
491
2052303155
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทั่งทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
492
2052303158
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
493
2052304033
เด็กชายณัฐพงษ์  อ่ำกลาง
ม.3
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
สพป.กรุงเทพมหานคร
494
2052303159
เด็กชายณัฐพล  ทีปจิรังกูล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
495
2052303160
เด็กชายณัฐพัชร์  คงพิทักษ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
496
2052303163
เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
497
2052303164
เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยจิตรเจริญรุ่ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
498
2052303167
เด็กหญิงณิชา  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
499
2052303395
เด็กหญิงณิชาภัทร  แม้นสมุทร
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
500
2052303168
เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 16 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
501
2052302832
เด็กชายดรัส  วรรณสารเมธา
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
502
2052301074
เด็กชายดีงาม  นามบุตร
ม.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
503
2052303046
เด็กชายตันหยงม์  ไกรศรีวาณิช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
504
2052303170
เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
505
2052301075
เด็กชายทยากร  ภัทรกรนันท์
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
506
2052303172
เด็กหญิงทรัพย์สิริรัช  มหารัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
507
2052302833
เด็กชายธนกร  ตั้งเจตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
508
2052302834
เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิ์งาม
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
509
2052303639
เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
510
2052303941
เด็กชายธนณัฏฐ์  คงสินทวีสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
511
2051490364
นายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
512
2052300669
เด็กชายธนดล  รัตยาภาษ
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
513
2052303180
เด็กชายธนเดช  รุจานันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
514
2052304730
เด็กชายธนนท์  ธัญญกสิกล
ม.2
โรงเรียนสอนภาษาและสร้างเสริมภาวะผู้นำเดอะนิวตัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
515
2052301958
เด็กหญิงธนพร  ชวนะสุนทรพจน์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
516
2052303176
เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
517
2052303177
เด็กหญิงธนสมณ  ตั้งธนะพงศ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
518
2052303178
นายธนัตถ์  บุศราวงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
519
2052302836
เด็กชายธมมเดช  วัฒนสาธิตอาภา
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
520
2052303184
เด็กชายธัชฐพงษ์  บุญธรรมติระวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
521
2052301079
เด็กชายธัชพล  พันธุ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
522
2052303185
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
523
2052303187
เด็กหญิงธัญชนก  เอื้อโสภณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
524
2052301080
เด็กชายธัญญวิชญ์  โกมลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
525
2052302837
เด็กชายธีธัช  สถิระพจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
526
2051490260
เด็กหญิงธีมา  ธีระจรรยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
527
2052304731
เด็กชายธีร์กานต์  ลิ้มมหาคุณ
ม.2
โรงเรียนสอนภาษาและสร้างเสริมภาวะผู้นำเดอะนิวตัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
528
2052302838
เด็กชายธีรพัฒน์  เพิ่มพูลโชคคณา
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
529
2052303194
เด็กชายธีรเมธ  อู่วุฒิพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
530
2052301523
เด็กชายธีรวีร์  ศรีสมบัติธนกิจ
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
531
2052300675
เด็กชายนทีสิชณ์  สันติวิภานนท์
ม.2
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
532
2052303197
เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
533
2051490368
เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
534
2052303399
เด็กหญิงนภสร  จันทร์หล้าฟ้า
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
535
2052301524
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 17 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
536
2052303198
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
537
2052303057
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
538
2052303199
เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
539
2052302840
เด็กหญิงนภาพร  ลี่ดำรงวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
540
2052303200
เด็กหญิงนภิสา  ฉลองวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
541
2052303059
นางสาวนัชชา  ธานีปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
542
2052303943
เด็กหญิงนัทธมน  บุญชำนาญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
543
2052303203
เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
544
2052303400
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญจริง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
545
2052303204
เด็กหญิงนันทภัค  แสงจินดา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
546
2052303060
นางสาวนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
547
2052303418
เด็กหญิงแนบอุรา  ขัมภรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
548
2052303205
เด็กชายบรมภัค  หลาบหนองแสง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
549
2052301082
เด็กชายปฏิพัทธ์  กล้าแรง
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
550
2052302137
เด็กชายปพณพัชร์  เดชวิทยานุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
551
2052303582
เด็กชายปภังกร  บทบูรณ์อภิญญา
ม.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
552
2052303401
เด็กชายปภังกร  อยู่ยงวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
553
2052304708
เด็กชายปภาวิน  ทฤษณาวดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สพป.กรุงเทพมหานคร
554
2052303209
นางสาวปภิณพิทย์  นิกรพงษ์สิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
555
2052303212
เด็กชายปราชญ์รพี  บุญวิจิตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
556
2052303213
เด็กชายปริญ  มิตรารัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
557
2051490374
นายปริณ  ดิศพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
558
2052303215
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
559
2052300683
เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
560
2052303216
เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
561
2052303220
เด็กชายปัญพงศ์  ตันกุรานันท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
562
2052303221
เด็กชายปัณณทัต  โอภาสมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
563
2052303224
เด็กชายปัณณวิชญ์  ตุลารักษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
564
2052301526
เด็กชายปัณณวิชญ์  วะศินรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
565
2052302842
เด็กหญิงปาณัทดา  แสงน้ำเพชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
566
2052301527
เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
567
2052303226
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
568
2052301087
เด็กชายปุญญพัฒน์  โรจนวงศ์จรัส
ม.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
569
2052303947
เด็กชายปุณณพัฒน์  สินธุภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
570
2052301248
เด็กหญิงปุณณัฏฐา  ขจรบุญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 18 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
571
2051490376
เด็กชายปุณยธร  เต็มฤทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
572
2052303791
เด็กชายปุณย์  อุณหก้องไตรภพ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
573
2051490624
เด็กชายปุณวัสส์  โชติธนะจิรพงษ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
574
2052303325
เด็กชายเปรม  ปานกลาง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
575
2052303233
เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
576
2052303237
เด็กชายพรหมพิริยะ  สุจิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
577
2051490378
เด็กชายพลภัทร  สายแก้ว
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
578
2052303240
นางสาวพลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
579
2052303241
นายพศิน  มาไพศาลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
580
2052300688
เด็กชายพสิษฐ์  เลาหนราทิพย์
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
581
2052303243
นายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
582
2052303244
เด็กชายพาที  แพเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
583
2052303245
เด็กชายพิงภู  เวสารัชประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
584
2052303248
เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
585
2052303251
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
586
2052302554
เด็กชายพิทูร  โตสุโขวงศ์
ม.1
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
587
2052302555
นายพิภัช  โตสุโขวงศ์
ม.3
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
588
2052303254
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เฮ่อ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
589
2051490382
เด็กชายพีรพัฒน์  เลิศลัทธภรณ์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
590
2052300692
เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
591
2052302848
เด็กชายภักดีเชษฐ์  ตาดทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
592
2052303260
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เสกสิริมงคล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
593
2052303261
เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
594
2052301528
เด็กหญิงภัทรียา  ศรีทิพย์สุโข
ม.3
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
สพป.กรุงเทพมหานคร
595
2051490386
เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
596
2052300695
เด็กชายภาวัต  เลิศสุกิจจา
ม.1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
597
2052303406
เด็กหญิงภูริชญา  จริยวรานุกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
598
2052303267
นายภูริญ  กิตติจิตต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
599
2052302140
เด็กชายภูรินทร์  สมบัติธนสุข
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ
สพป.กรุงเทพมหานคร
600
2051500664
เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
601
2052302850
เด็กชายภูรี  ศรัทธาบุญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
602
2052302851
เด็กชายมงกุฎ  บุญธปัญญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
603
2052303271
เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
604
2052302853
เด็กชายยูเซ  จารุพูนผล
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
605
2052303272
เด็กชายรณกร  จินดารัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 19 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
606
2052303274
เด็กชายรตน  ไชยโย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
607
2052303275
เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
608
2052303407
เด็กหญิงรมิตา  สุทธนะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
609
2052303278
นายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
610
2052303279
เด็กชายรัฐธีร์  อยู่ยงวัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
611
2052302855
เด็กชายรัฐวิชญ์  ลือชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
612
2052303086
เด็กหญิงลิกอร์  ไชยพิมล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
613
2052301627
เด็กหญิงวรกมล  วงษ์วานิชขจร
ม.3
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
614
2052303963
เด็กชายวรชิต  สุวรรณนภดล
ม.2
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
615
2052303285
เด็กชายวรเมธ  กิติภาพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
616
2052303282
เด็กหญิงวรวลัญช์  จงอัศญากุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
617
2052303283
เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
618
2052302858
เด็กชายวรัท  เมฆาสุวรรณดำรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
619
2052303964
เด็กชายวฤนท์ชัย  สุวรรณนภดล
ม.2
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
620
2052303287
เด็กชายวัฒนณัฏฐ์  สุวรรณวุธ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
621
2051490396
นายวิชยุตย์  อ้นรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
622
2052304714
เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สพป.กรุงเทพมหานคร
623
2052302860
เด็กชายวิรัชย์พล  แหลมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
624
2052303289
เด็กชายวิวิธวินท์  พัวรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
625
2052303290
เด็กชายวิวิศร์  ทรัพย์พนาชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
626
2051490628
เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
627
2052302290
เด็กชายวีรวิชญ์  โชติจุฬางกูร
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
628
2052302292
นายศรัณย์ภัทร  ไชยศิวามงคล
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
629
2052304007
นายศรัณย์ศิรา  ธีระประดิษฐผล
ม.3
ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
สพป.กรุงเทพมหานคร
630
2052302861
เด็กชายศวัส  เลาห์อุทัยวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
631
2052302864
เด็กหญิงษศิฐา  เขจรนันทน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
632
2052303296
เด็กหญิงสรชา  จ้อยโหมด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
633
2051490631
เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
634
2052300700
นายสัญพัชญ์  อัครจีราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
635
2052303298
เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
636
2052303412
เด็กหญิงสาริสา  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
637
2052303299
นายสิปปภาส  ลิปิพัฒนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
638
2052300701
เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
639
2052303305
เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
640
2052303306
เด็กหญิงสุชานันท์  ขวัญสุด
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 20 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
641
2052303307
เด็กหญิงสุภาวิดา  บูรณะเวชหลิม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
642
2052303308
เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่วมขยัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
643
2052302873
เด็กหญิงโสพิชา  งามสวย
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
644
2052301100
เด็กชายหฤษฎ์  วีระอาชากุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
645
2052303310
เด็กชายอชิรวัชย์  คงเทียน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
646
2052303311
เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
647
2051490401
เด็กชายอธิคม  หลายสิน
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
648
2052303312
เด็กหญิงอภิชญา  เมฆชมภู
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
649
2052303313
นางสาวอมลณัฐ  โกฏิชนม์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
650
2052303315
เด็กชายอรรจกร  หวลเจริญทนต์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
651
2052301101
เด็กชายอรรถวุฒิ  เสรีวิชยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
652
2052303316
เด็กหญิงอศัลยา  พวงกลิ่น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
653
2052302869
เด็กชายอัครวินท์  สินประสูตร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สพป.กรุงเทพมหานคร
654
2052303318
เด็กชายอังกูร  พิทักษา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
655
2052303320
เด็กชายอิชย์  ฐาปนโสภณ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
สพป.กรุงเทพมหานคร
656
2052300708
เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย
ม.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
657
2052303094
นางสาวเอริตา  พฤกษา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 21 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
658
3052300029
เด็กหญิงกนกนาถ  อำนาจโชติพานิชกุล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
659
3052301835
เด็กหญิงกมลพร  จิรังคสกุลเดช
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
660
3052302451
เด็กชายกมลภพ  ตั้งเอกจิต
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
661
3052304156
เด็กชายกรกุล  อินทรผดุง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
662
3052302734
เด็กชายกรชวัล  ชมโท
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
663
3052302452
เด็กชายกรณ์มงคล  จิรฤทธิ์นิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
664
3052303699
เด็กชายกรวิชญ์  โกมลพันธ์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
665
3051490635
เด็กชายกรวุฒิ  เตโชเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
666
3052300710
เด็กชายกฤชนนท์  อยู่ศรี
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
667
3052301998
เด็กชายกฤตภาส  ภิญญาวัธน์
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
668
3052301253
เด็กหญิงกฤตอร  พงศ์ธาดาพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
669
3052300711
เด็กชายกฤติธี  เกียรติชัยพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
670
3052300873
เด็กชายกฤติภัทร  ตั้งวัฒนธรรม
ป.6
โรงเรียนจินดามณี
สพป.กรุงเทพมหานคร
671
3052303700
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  นิมกาญจน์ศิริ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
672
3052302322
เด็กชายกฤษณะ  แซ่กอ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
673
3052301730
เด็กชายกฤษปฤณ  มหากายนันท์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
674
3052301699
เด็กหญิงกฤษยา  สุขในมณี
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
675
3052303609
เด็กหญิงกวินทรา  ปิยะศรีทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
676
3052300414
เด็กชายกวินภัทร  เผ่าพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
677
3051490636
เด็กหญิงกวิสรา  ทวีกิจโสภณ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
678
3052303419
เด็กชายกอบุญ  กัลยาณมิตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
679
3052301568
เด็กหญิงกัญญ์วฤนท์  คุ้มพันธ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
680
3052301888
เด็กหญิงกัญญาณัท  สาดี
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
681
3052302000
เด็กหญิงกัญญาภัค  ท่าประสาร
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
682
3052301567
เด็กหญิงกัญญาวรรณ์  เผด็จสุวันนุกูล
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
683
3052301187
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชัยมงคลนุกูล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
684
3052302736
เด็กชายกันต์ธร  ธนาพรพูนพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
685
3052303568
เด็กชายกันตพงศ์  ตั้งมนัสตรง
ป.6
โรงเรียนเผดิมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
686
3052303704
เด็กชายกันตพัฒนดิษฐ์  แก้วกมล
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
687
3051500282
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  โทณผลิน
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
688
3052301569
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กำจรปรีชา
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
689
3052300941
เด็กหญิงกานต์ปภา  ประจิตร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
690
3052301632
เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินม่วง
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
691
3052302737
เด็กชายกานต์  จันทร์โภชพลภัค
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
692
3052300193
เด็กชายการิน  หุนศิริ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 22 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
693
3052303705
เด็กชายกิฏิพัชญ์  ปลื้มสุด
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
694
3052303706
เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธชาติ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
695
3052302101
เด็กชายกิตติภูมิพัฒน์  แตรสังข์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
696
3051500184
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีเกษตร
ป.5
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
697
3052301300
เด็กชายกิติติณัฐ  ปัจจายา
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
698
3052303801
เด็กหญิงกีรติ  อริยะกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
สพป.กรุงเทพมหานคร
699
3052301889
เด็กหญิงกุลธนันท์  ดอนหัวล่อ
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
700
3052303420
เด็กหญิงกุลปริยา  ยอดปราง
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
701
3052303930
เด็กหญิงเกณิกา  บุญตรีคุณ
ป.4
โรงเรียนพันธะวัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
702
3052300063
เด็กชายไกร  บินอุมาร์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
703
3052302102
เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงสัตยา
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
704
3052302738
เด็กชายขวัญคำ  บุญคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
705
3052303856
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีหวาน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
706
3052302395
เด็กชายเขมนิธิ  ตันติศรีปรีชา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
707
3052302455
เด็กชายคชาธิษฐ์  นำศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
708
3052300714
เด็กชายคณพศ  ประชาฤทธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
709
3052303708
เด็กชายคณาบุญ  ทองกรณ์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
710
3052302875
เด็กชายคณิณ  สุดใจธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สพป.กรุงเทพมหานคร
711
3052301301
เด็กหญิงคณิเนต  ไช่
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
712
3051500688
เด็กชายคณิศร  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
713
3052301495
เด็กชายคณุตม์  สิขะโต
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
714
3052300715
เด็กชายคิรากร  ปฏิการมณฑล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
715
3052303421
เด็กชายคีตภัทร  สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
716
3052303633
เด็กหญิงคีตา  บุญนำ
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
สพป.กรุงเทพมหานคร
717
3052300944
เด็กชายคุณนพงศ์  อิงคุลานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
718
3052301757
เด็กชายคุณากร  ซิง
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
719
3052303709
เด็กชายฆนวัฒน์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
720
3052303710
เด็กชายฆนวันต์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
721
3052302981
เด็กชายฆฤน  เจษฎางษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
722
3052303422
เด็กหญิงจันทร์จำรัส  ฉัตรตะวัน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
723
3052301496
เด็กชายจารุพัฒน์  ทองบู่
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
724
3052301438
เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริประภาศรี
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
725
3052301791
เด็กหญิงจิณณ์วิภา  แจ่มศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
726
3051490179
เด็กหญิงจิตตา  -
ป.5
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
727
3052300716
เด็กชายจิตติ  จิตวิสุทธิ์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 23 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
728
3052301107
เด็กชายจิตบุณย์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
729
3052301793
เด็กหญิงจิตประภัสร์  ม้าไว
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
730
3052301978
เด็กหญิงจิตประภัสสร์  จันทรอัมพร
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
731
3052301890
เด็กชายจิตภาณุ  ทรัพย์เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
732
3052303711
เด็กหญิงจิตรทิพย์  ว่องทรงเจริญ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
733
3052300717
เด็กชายจิรภัทร  อุทารวุฒิพงศ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
734
3051500095
เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
735
3052302002
เด็กหญิงจิรัชญา  หมันล๊ะ
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
736
3052302457
เด็กชายจิรัฎฐ์  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
737
3052302458
เด็กชายจิรัฏฐ์  วิฑูรย์ปัญญากุล
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
738
3052303634
เด็กชายจิรายุ  เขตบุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนวัดบางปะกอก
สพป.กรุงเทพมหานคร
739
3052301794
เด็กหญิงจูเลีย  ราวาซิโอ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
740
3052302810
เด็กหญิงเจณิส  สหกิจรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
741
3052301389
เด็กชายเจตน์จรณินท์  สิ้นภัย
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
742
3052301390
เด็กหญิงเจตน์จาฏุพัจน์  สิ้นภัย
ป.4
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
743
3052301570
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  อารีเจริญพนิต
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
744
3051490487
เด็กหญิงฉันชนก  อภิบาลสมุทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
745
3052302740
เด็กหญิงชญาณิศา  คุ้มภิญโญบุญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
746
3052300950
เด็กหญิงชญาภา  ชูชาติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
747
3051490641
เด็กหญิงชนกนันท์  จงสุพรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
748
3052302326
เด็กหญิงชนกภัสสร์  อิ่มมาก
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
749
3052302327
เด็กหญิงชนกานต์  สังข์แสง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
750
3052303424
เด็กหญิงชนม์มนัส  ศิริโ่ชคธนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
751
3052300718
เด็กชายชนาธิป  พลายระหาร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
752
3052302328
เด็กชายชนาธิป  ศิริอนันต์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
753
3052301572
เด็กหญิงชนาภา  เลิศบรรธนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
754
3051500544
เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์รัตนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
755
3052303712
เด็กหญิงชนิดาภา  กวยรักษา
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
756
3052301758
เด็กหญิงชนิตา  มาลัยโรจน์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
757
3052301302
เด็กชายชยกฤช  เสาร์จักรวาลย์
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
758
3052302560
เด็กชายชยพล  กระจ่างสด
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
759
3052300348
เด็กหญิงชยภร  ไกรชิงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
760
3052300719
เด็กชายชยุต  เอกโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
761
3052304309
เด็กชายชลธี  กำเนิดดี
ป.4
โรงเรียนสิริเทพ
สพป.กรุงเทพมหานคร
762
3052302919
เด็กหญิงชลิดา  ฮิมหมั่นงาน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 24 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
763
3052302920
เด็กชายชวนากร  หมู่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
764
3052301796
เด็กหญิงชวิศา  ตระการประไพ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
765
3052300033
เด็กหญิงชวิศา  วานิชกานต์กุล
ป.5
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
766
3052301634
เด็กหญิงชัชชภา  แสงเพทาย
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
767
3052300535
เด็กชายชัชชล  สุพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
768
3051500100
เด็กหญิงชัญญา  ปานใจนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
769
3052301635
เด็กหญิงชัญญา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
770
3052301871
เด็กหญิงชัญญา  เหล่าพิพัฒนา
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
771
3051500694
เด็กหญิงชัญญ่า  ชูพันธ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
772
3052304544
เด็กชายชัยรัชต์  แขหินตัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สพป.กรุงเทพมหานคร
773
3052301573
เด็กหญิงชิณณิชา  ธรรมรักษ์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
774
3052301305
เด็กชายชิตตนนท์  รัตนคำ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
775
3052301759
เด็กชายชินพิภัทร  รงค์นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
776
3052300200
เด็กชายชิษณุพงศ์  อังศุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
777
3052302507
เด็กชายเชษฐ์มนุษา  ไนดู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
778
3052303479
เด็กชายโชคภูมิชัย  อาจกำชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
779
3052301259
เด็กหญิงฌาสิรีย์  บุญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
780
3052303713
เด็กหญิงญดา  อิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
781
3052303426
เด็กหญิงญาณภัค  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
782
3052301110
เด็กชายญาณวุฒิ  วงศ์ดวง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
783
3052303427
เด็กหญิงญาดา  สำเนียงงาม
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
784
3052302026
เด็กหญิงญานิศา  ศากยวงศ์
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
785
3052303714
เด็กหญิงฐณชร  แก้วเคน
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
786
3052301872
เด็กชายฐิตพัฒน์  สินธารทอง
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
787
3052301838
เด็กหญิงฐิตาภา  พัดเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
788
3052301892
เด็กชายฐิรพงษ์  ประเสริฐอินทร์
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
789
3052300721
เด็กชายฐิรัตถพงศ์  อมรเจียรศักดิ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
790
3052303824
เด็กชายณกร  เพิงมาก
ป.6
โรงเรียนวิชากร
สพป.กรุงเทพมหานคร
791
3052302462
เด็กชายณชพล  จงเจริญ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
792
3052302027
เด็กหญิงณฐพร  โรจนากิจวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
793
3052302104
เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
794
3052302983
เด็กหญิงณฐา  นิตยพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
795
3051490488
เด็กหญิงณณิดา  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
796
3052301930
เด็กชายณเดชศุชร  หาญสิริกมล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สพป.กรุงเทพมหานคร
797
3052302746
เด็กชายณธกร  อิงคเลิศสุข
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 25 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
798
3052301112
เด็กชายณนฑกร  เชียงทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
799
3052301113
เด็กชายณนนต์  เสถียรนุกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
800
3052300725
เด็กชายณพล  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
801
3052302748
เด็กชายณพล  เหมพรรณไพเราะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
802
3052302465
เด็กชายณพสิทธิ์  ลิพลธา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
803
3052301704
เด็กหญิงณพิชญา  ลิมปวธัญญู
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
สพป.กรุงเทพมหานคร
804
3051490490
เด็กหญิงณภัทร  คุรุเสถียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
805
3051490489
เด็กหญิงณภัทร  เทพภูษาวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
806
3052300848
เด็กชายณภัทร  พึ่งสุจริต
ป.6
โรงเรียนจิตรลดา
สพป.กรุงเทพมหานคร
807
3052301115
เด็กชายณภัทร  สัจจะปกาสิต
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
808
3052300728
เด็กชายณภัทร์  พิพิธวิสัชนาสาร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
809
3051490132
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คัชเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
810
3052303429
เด็กชายณฤทธ  ปั้นงา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
811
3052303717
เด็กชายณลฐวัชร์  วรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
812
3052301349
เด็กหญิงณศิตา  ชาวไชย
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
813
3051500349
เด็กชายณัฏชนันท์  ทิมชล
ป.6
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
814
3051490564
เด็กชายณัฏฐกร  ชาวหงษา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
815
3052301146
เด็กชายณัฏฐ์ชัย ปัญญา  ทักษิณาสถิตย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
816
3051500699
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานประยูร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
817
3052302334
เด็กชายณัฏ์ฐนนท์  ศิริขันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
818
3052300730
เด็กชายณัฏฐ์นเรศ  ศุภสินสุทธิทอง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
819
3052302467
เด็กชายณัฏฐวุฒิ  สกุลหิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
820
3052300729
เด็กชายณัฏฐ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
821
3052301444
เด็กหญิงณัฐกมล  ถวิลหวัง
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
822
3052303431
เด็กชายณัฐกร  ยืนยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
823
3052300099
เด็กหญิงณัฐกานต์  พัฒนเสรี
ป.4
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
สพป.กรุงเทพมหานคร
824
3052303719
เด็กชายณัฐฎภัทร  ปรือปรัง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
825
3052301307
เด็กชายณัฐดนัย  โวหาร
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
826
3052302336
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชีออค
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
827
3052303720
เด็กชายณัฐนนท์  เสนารัตน์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
828
3052301117
เด็กชายณัฐนันท์  ประเสริฐนิยม
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
829
3052304026
เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
สพป.กรุงเทพมหานคร
830
3052301798
เด็กหญิงณัฐปภาศิริ  มีทิม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
831
3052304198
เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
832
3052302006
เด็กชายณัฐพสิษฐ์  เลิศอมรไพศาล
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 26 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
833
3052302029
เด็กชายณัฐพัชร์  คงภูรินาถ
ป.6
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
834
3052300734
เด็กชายณัฐพัฒน์  เจริญชัยกรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
835
3052300735
เด็กชายณัฐภัทร  จำปาหวาย
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
836
3052302469
เด็กชายณัฐรณ  งามไพบูลย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
837
3052303721
เด็กชายณัฐรัฐ  สงค์ประชา
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
838
3052302877
เด็กชายณัฐวรรธน์  พลายเล็ก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สพป.กรุงเทพมหานคร
839
3051500289
เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรมูล
ป.5
โรงเรียนวัดบางเพรียง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
840
3052301873
เด็กชายณัฐศรัณย์  แสงเทียน
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
841
3052303864
เด็กชายณัฐศักดิ์  นุสรรัมย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
842
3052302470
เด็กชายณัฐสลิล  วันทรงกลด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
843
3052303722
เด็กหญิงณิชกมล  หล้าธรรม
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
844
3051490648
เด็กชายณิชกุล  รติปกรณ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
845
3052302108
เด็กหญิงณิชชาพัฐ  อินทรทัต
ป.4
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
846
3052302986
เด็กหญิงณิชนิตา  แก้วชม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
847
3052300036
เด็กหญิงณิชนิตา  แพระบำ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
848
3052301308
เด็กหญิงณิชา  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
849
3052300037
เด็กหญิงณิชาพร  อ่อนกลั่น
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
850
3052303723
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวัสดิสาร
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
851
3052303621
เด็กชายณิศชพัชร  ใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
852
3052304014
เด็กหญิงดนิตารัชย์  ดิษยไตรพงศ์
ป.6
ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
สพป.กรุงเทพมหานคร
853
3052301981
เด็กชายดราคร  วีระณรงค์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
854
3052301118
เด็กชายดลธรรม  สมชิต
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
855
3052301309
เด็กชายดลนภัทร  วุฒิคุณ
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
856
3052303588
เด็กชายเดชกรศักดิ์  ยิ่งถาวรสุข
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
857
3052302508
เด็กชายแดนไกล  ตุลยอนุกิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
858
3052301375
เด็กชายตีรณ  ภมรานนท์
ป.6
โรงเรียนปัญญาศักดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
859
3052302396
เด็กหญิงเตชินี  เหล่าบุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
860
3052303724
เด็กชายถิรวัฒน์  ทองโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
861
3052302337
เด็กชายทนุธรรม  อูปอิ่น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
862
3052300737
เด็กชายทัศน์ทศ  ติ้วสิขเรศ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
863
3052302921
เด็กชายทัศน์พล  ชาอุ่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
864
3052300205
เด็กชายทินภัทร  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
865
3051500515
เด็กหญิงทิพย์ธารา  คำสม
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
866
3051500316
เด็กชายเทพประสิทธิ์  เกตุหนู
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
867
3052301193
เด็กหญิงธนกร  ลีวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 27 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
868
3052303434
เด็กชายธนดนย์  เกษมธรรมกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
869
3052300743
เด็กชายธนเดช  ธนาวิชิตฤกษ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
870
3052303730
เด็กชายธนเดช  บุญวโรรัตน์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
871
3052303435
เด็กชายธนเดช  ศรีแพงแสน
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
872
3052301761
เด็กชายธนนท์ธรรม  มานู
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
873
3052300740
เด็กชายธนนท์  เจนวิทิต
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
874
3052303866
เด็กชายธนปพน  เต็งดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
875
3051500516
เด็กชายธนพงศ์  พลศรี
ป.6
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
876
3051500408
เด็กชายธนพนธ์  ทุมสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
877
3051490137
เด็กหญิงธนพร  ส้มหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองหลวง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
878
3052303728
เด็กชายธนพล  ควรหา
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
879
3052300741
เด็กชายธนภัทร  รัตนอุบล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
880
3051490410
เด็กชายธนวัตร  มหาพรหม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
881
3052303825
เด็กชายธนัช  บูรณะจุฑานนท์
ป.6
โรงเรียนวิชากร
สพป.กรุงเทพมหานคร
882
3052304351
เด็กหญิงธนัญญา  เกษร
ป.6
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
883
3051490411
เด็กชายธนัท  หอรุ่งเรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
884
3052300742
เด็กชายธนัทไชยวิช  ใจดี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
885
3052301762
เด็กชายธนา  หิรัณยานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
886
3052303729
เด็กชายธนากร  เดชเดโชวัฒน์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
887
3051500116
เด็กชายธนากร  สมมาตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
888
3051500294
เด็กชายธนาเดช  แผนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางเพรียง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
889
3052302340
เด็กหญิงธนารีย์  จงเจริญยานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
890
3051490412
เด็กชายธนิสร  สาลี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
891
3052302755
เด็กหญิงธยาน์  ทัฬหกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
892
3052302756
เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ตันฮู้
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
893
3052303731
เด็กชายธรณัส  โฆษิตานนท์
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
894
3052303732
เด็กชายธรรมทุติยะ  เกษมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
895
3052300744
เด็กชายธรรมธัช  วงศ์วารี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
896
3052303437
เด็กชายธรรศ  เกียรติคีรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
897
3052300874
เด็กชายธรรศ  บุญพรพิเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนจินดามณี
สพป.กรุงเทพมหานคร
898
3052301265
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ธาดาพร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สพป.กรุงเทพมหานคร
899
3052301121
เด็กชายธัชคุณ  อัศวโกสีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
900
3052300418
เด็กหญิงธัญจิรา  ฉวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
สพป.กรุงเทพมหานคร
901
3051490413
เด็กหญิงธัญชนก  พินิจมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
902
3051500117
เด็กหญิงธัญชนิต  บุญคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 28 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
903
3052301448
เด็กหญิงธัญชิตา  แสนมา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
904
3052300746
เด็กชายธัญญ์ธามกรณ์  จรุงกิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
905
3052303733
เด็กหญิงธัญทิพย์  เกษหอม
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
906
3052301982
เด็กหญิงธัญพิชชา  จงพิพัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
สพป.กรุงเทพมหานคร
907
3052303734
เด็กหญิงธันยพัต  พัฒนทอง
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
908
3052302008
เด็กหญิงธันยวีร์  ไทยเขียว
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
909
3052300040
เด็กชายธันวา  ทัพสุรีย์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
910
3052302009
เด็กชายธาราเทพ  ส่องแสงเจริญ
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
911
3052301313
เด็กหญิงธาราริน  ธนโชติวานิช
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
912
3052303735
เด็กชายธาวิน  มงคลจักรวาฬ
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
913
3052303439
เด็กชายธิติวุฒิ  บุญโท
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
914
3051490278
เด็กหญิงธิรดา  พงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
915
3052302565
เด็กชายธีทัต  อังศุกุลภัทร
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
สพป.กรุงเทพมหานคร
916
3052301314
เด็กชายธีธัช  ชะเอม
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
917
3052302987
เด็กชายธีธัช  ปิยสันติวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
918
3052304219
เด็กชายธีธัช  อรรคระน้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
919
3051490056
เด็กชายธีร์ณภัตน์  จันทร์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
920
3052302924
เด็กชายธีร์ทัศน์  สัญชาตวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
921
3052301122
เด็กชายธีรธร  ทองสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
922
3052300749
เด็กชายธีร์ธวัช  จรสโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
923
3051490414
เด็กชายธีร์ธวัช  ตันติวัฒนาศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
924
3052301450
เด็กชายธีรธัชช์  โชติธนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
925
3052302343
เด็กหญิงธีร์พร  ฉายปัญญา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
926
3052303736
เด็กหญิงธีร์วรา  ธรรมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
927
3052301961
เด็กชายธีรัตม์  สาธิตพิฐกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
928
3052302760
เด็กชายธีร์  ตันติพาณิชย์กูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
929
3052301353
เด็กหญิงนฎกร  วงศ์วโรดม
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
930
3052303440
เด็กชายนธนา  อ่อนอิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
931
3052302344
เด็กชายนนท์ธวัช  เพียรวิทยาสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร
932
3052301876
เด็กชายนนท์ปวิช​  สนิทนอก
ป.5
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
สพป.กรุงเทพมหานคร
933
3052303441
เด็กชายนนทพัทธ์  พีรภาพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
934
3052301123
เด็กชายนนนกานต์  เกตุขาว
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
935
3052300752
เด็กชายนพฤทธา  หิญชีระนันทน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
936
3051490500
เด็กหญิงนภชนก  พรทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
937
3052300753
เด็กชายนภนต์  เดชตระกูล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 29 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
938
3052302761
เด็กหญิงนภัสนันท์  สุเมธพิมลชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
939
3052303442
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ลิมาภรณ์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
940
3052303443
เด็กหญิงนมิดา  ไชยชำนาญเวทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
941
3052304233
เด็กชายนโม  วิริยะวัตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
942
3052301962
เด็กชายนรภัทร  ฐาปนาชีวะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สพป.กรุงเทพมหานคร
943
3052301801
เด็กหญิงนรมน  พรมมี
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
944
3052302762
เด็กชายนรวิชญ์  ลิ้มพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
945
3052302925
เด็กชายนราวิชญ์  ชื่นชูทวีทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร
946
3052300351
เด็กชายนราวิชญ์  สิริวเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
947
3051490700
เด็กชายนรินทร์  ตันวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
948
3052303444
เด็กชายนวฤทธ  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
949
3052300209
เด็กชายนัธทวัฒน์  สาถิยะบูรณะพงศ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
950
3052303738
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  เอี่ยมมณีศรีกูล
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
951
3052300210
เด็กหญิงนันท์นภัส  เวชสุภากุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
สพป.กรุงเทพมหานคร
952
3052301765
เด็กหญิงนันท์นภัส  อาชวัน
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
สพป.กรุงเทพมหานคร
953
3052301125
เด็กชายนาวา  สำรวมจิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
954
3052302030
เด็กชายนาวิน  โอฬารวิวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
955
3052303740
เด็กหญิงน้ำทิพย์  หวายลี
ป.5
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
956
3052300956
เด็กหญิงนิชาภัทร  ขำพวง
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
957
3052303446
เด็กชายนิธาน  กำเหนิดดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
958
3051500714
เด็กหญิงนิษาพัชญ์  อุดมรัตน์โยธิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
959
3051490569
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ประกอบบุปผา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
960
3052301466
เด็กหญิงเนธิรินทร์  อินตานนท์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
961
3052301127
เด็กชายบรรสิต  ขุนบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
962
3051500715
เด็กหญิงบริจิท  ภโชฮา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
963
3052301802
เด็กหญิงบัวบูชา  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
964
3052302764
เด็กชายบารเมษฐ์  เจริญชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
965
3052302477
เด็กชายบุญญปัญญ์  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
966
3052302031
เด็กหญิงบุญนิสา  ศรีสกุลเมฆี
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
สพป.กรุงเทพมหานคร
967
3052302115
เด็กชายบุญวริศร์  โชคนำชัย
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร
968
3052300546
เด็กชายบุณยกร  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
969
3052303742
เด็กชายบูรพา  คำบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
970
3052301128
เด็กชายบูรพ์  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
971
3052301853
เด็กหญิงเบญญาภา  วาจารัตน์
ป.6
โรงเรียนสถาพรศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
972
3051500550
เด็กหญิงปฐมพร  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตบางนา
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 30 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
973
3052300755
เด็กชายปฐวี  ศราภัยวิฑิต
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
974
3052304684
เด็กหญิงปณารี  ศรีรังสิต
ป.6
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
สพป.กรุงเทพมหานคร
975
3052301639
เด็กหญิงปณิตา  แสงไชย
ป.6
โรงเรียนราชินี
สพป.กรุงเทพมหานคร
976
3052301130
เด็กชายปณิธิ  สุนันท์กิ่งเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
977
3052300353
เด็กหญิงปทิตตา  ฉันท์ศิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สพป.กรุงเทพมหานคร
978
3052303743
เด็กหญิงปนัดดา  วรรณโพธิมุกข์
ป.4
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
979
3052301576
เด็กหญิงปพิชญา  ปุภรัตนพงษ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
980
3052302767
เด็กชายปภังกร  จตุรวรพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
981
3052301504
เด็กหญิงปภาดา  เตชสิริอนันต์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สพป.กรุงเทพมหานคร
982
3052303744
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธิมาไชย
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
983
3052303526
เด็กหญิงปภินดา  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
สพป.กรุงเทพมหานคร
984
3052302010
เด็กชายปภูภพ  ธนาศิริวิภา
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
985
3052303924
เด็กชายปรเมศว์  แสงอุรัย
ป.5
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
สพป.กรุงเทพมหานคร
986
3051490570
เด็กหญิงประภากร  โภคปัญญา
ป.5
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
987
3051500253
เด็กชายปราชญ์ชานนท์  มาตะวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
988
3051490508
เด็กหญิงปราณปริยา  เนตรบังอร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
989
3052301451
เด็กชายปริญ  ต่ออุดม
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
990
3052304526
เด็กชายปริญญ์  บุญทนันท์
ป.6
ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม
สพป.กรุงเทพมหานคร
991
3052301131
เด็กชายปริญทร  เฮงคราวิทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
สพป.กรุงเทพมหานคร
992
3052301893
เด็กชายปรินทร  จันทรโอภาส
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร
993
3052303449
เด็กชายปรินทร์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
994
3052304664
เด็กหญิงปรีชญา  ธีรานุวัตร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม
สพป.กรุงเทพมหานคร
995
3052301842
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทเชิด
ป.5
โรงเรียนสถาพรศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร
996
3052302769
เด็กชายปวิช  เกาสายพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
สพป.กรุงเทพมหานคร
997
3051500310
เด็กหญิงปวิชญาดา  มาลัยพวง
ป.6
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
998
3052300043
เด็กหญิงปวีณ์กร  ดวงเงิน
ป.4
โรงเรียนพญาไท
สพป.กรุงเทพมหานคร
999
3052303745
เด็กชายปัญญากร  ไชยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1000
3052300758
เด็กชายปัณญ์  ต่อเอกบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
สพป.กรุงเทพมหานคร
1001
3052302990
เด็กชายปัณณทัต  หนูโท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
สพป.กรุงเทพมหานคร