บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 26 ห้อง 26
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายณัฐวรรธน์  พลายเล็ก  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 2 8 7 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 836

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------