บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 22 ห้อง 22
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกีรติ  อริยะกมล  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 3 8 0 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 696

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------