บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 30 ห้อง 30
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายปรเมศว์  แสงอุรัย  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 3 9 2 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 983

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------