บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 18 ห้อง 18
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายปุณย์  อุณหก้องไตรภพ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 5 2 3 0 3 7 9 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มัธยม)
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 570

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------