บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 29 ห้อง 29
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายนรินทร์  ตันวิไล  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 1 4 9 0 7 0 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 945

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------