บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 8 ห้อง 8
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพีชญา  อินทรประไพ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 8 9 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 279

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------