บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 9 ห้อง 9
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัทรวดี  แวงดา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 8 2 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวิชากร
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 296

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------