บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 19 ห้อง 19
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงลิกอร์  ไชยพิมล  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 5 2 3 0 3 0 8 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 610

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/5/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------