บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 8 ห้อง 8
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายพัทธดนย์  ไชยรา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 3 9 7 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   ศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์
 สังกัด

เลขที่นั่งสอบ. 266

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------