บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 28 ห้อง 28
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายธีธัช  อรรคระน้อย  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 4 2 1 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 916

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------