บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 30 ห้อง 30
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปภินดา  จินดารัตน์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 3 5 2 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 981

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------