บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 3
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายชีวานนท์  ลุมพิกานนท์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 3 1 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนมีนบุรี
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 84

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------