บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 12 ห้อง 12
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายอริยพล  มงคลนพสิทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 6 0 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 415

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------