บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 28 ห้อง 28
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายธีร์ณภัตน์  จันทร์ฤทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 1 4 9 0 0 5 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 917

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------