บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 25 ห้อง 25
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์สุวรรณ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 4 1 9 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 829

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
3/10/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------