บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 4 ห้อง 4
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายณาค์ราฐ์  วังศิริพิทักษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 5 2 3 0 4 0 6 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 125

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------