บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 15 ห้อง 15
-------------------------------------------------------- 
นางสาวชิชกาญ  นิธิชาญาธนัต  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 5 2 3 0 4 5 9 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 472

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------