บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนราชวินิต
 ห้องสอบที่ 23 ห้อง 23
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายจิรายุ  เขตบุญพร้อม  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 2 3 0 3 6 3 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดบางปะกอก
 สังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

เลขที่นั่งสอบ. 736

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------