รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3205 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2242320653
เด็กหญิงกชพรรณ  สุดเอียด
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
2
2242320443
เด็กหญิงกตัญญู  ตันตระกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
3
2242760001
เด็กชายกนกพล  เกษราช
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
4
2242321597
เด็กหญิงกมลรัตน์  วิบูลย์จักร์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
5
2242320014
เด็กชายกรกฏ  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
6
2242310410
เด็กหญิงกรชนก  เปสิโต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
7
2242310002
เด็กชายกรณ์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
8
2242310004
เด็กชายกรวีร์  บุณยชาติพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
9
2242321598
เด็กชายกรินทร์  นนท์เดชกูล
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
10
2242320446
นายกฤตธี  จารุศิลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
11
2242310007
นายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
12
2242310009
เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
13
2242310010
เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
14
2242320016
เด็กหญิงกฤตยา  กิตติพิทยากุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
15
2242320447
เด็กชายกฤษกมน  โรจนสุขสกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
16
2242310015
เด็กชายกฤษโชต  ลัคนากูร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
17
2242320107
เด็กชายกลวัชร  สามเสน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
18
2242760644
เด็กชายกวิน  พวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.สมุทรปราการ
19
2242310016
เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
20
2242320887
เด็กหญิงกวินทิพย์  จันโทศรี
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
21
2242320449
เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
22
2242760006
เด็กหญิงกวินธิดา  ใบโพธิ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
23
2242310017
เด็กชายกวินภพ  ดิษสุนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
24
2242310416
เด็กหญิงกัญชิษฐาพร  ตายัง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
25
2242320109
เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ตีระวนินทร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
26
2242310417
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เหล่าศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
27
2242320888
เด็กหญิงกัญนรัชต์  พรธรรมสิรีกุล
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
28
2242760826
เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
29
2242320110
เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
30
2242310022
เด็กชายกันตภณ  สุภัทโร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
31
2242320451
เด็กชายกันตภณ  ห้างชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
32
2242320452
เด็กชายกันตวัฒน์  สุนทรกนกพงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
33
2242320453
เด็กชายกันติทัต  รัตนเกษร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
34
2242310023
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
35
2242320454
เด็กชายกาณฑ์  กังเสถียร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3206 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2242310424
เด็กหญิงกานต์ธีมา  อัครธนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
37
2242321599
เด็กหญิงกานต์สิรี  สูทกวาทิน
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
38
2242310860
เด็กชายกาย อริญชย์  กนกากร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
39
2242310794
นายกิตติกร  สุขุมประเสริฐศรี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
40
2242310862
เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
41
2242760010
เด็กชายกิตติธัช  กระเป๋าทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
42
2242310864
เด็กชายกิตติ์นภัส  เฮงสกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
43
2242360009
เด็กชายกิตติพศ  โอ่วเจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
44
2242321600
เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ค้อ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
45
2242310025
นายกิตติพัศ  ปั้นปรีชา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
46
2242310026
เด็กชายกิตติพิชญ์  ศลกิจวาณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
47
2242320662
เด็กชายกิตติภพ  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
48
2242310863
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
49
2242320458
เด็กชายกิตติศักดิ์  มุกเมธีเสถียร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
50
2242310431
เด็กหญิงกุลญาดา  สัมปะชาโน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
51
2242310769
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
52
2242320242
เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
53
2242320667
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เพิ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
54
2242321627
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เพ็ชรพยาบาล
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
55
2242320640
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ภักดีไทย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
56
2242761338
เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
57
2242320669
เด็กชายคณธัช  ศิริบรรณากุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
58
2242760631
เด็กชายคณาธิป  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
59
2242310032
เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
60
2242310866
เด็กชายคริษฐ์  บุญรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
61
2242310037
เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
62
2242310035
นายคุณภาช  โรจนาประดับ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
63
2242310036
เด็กชายคุณานนท์  หาญทวิชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
64
2242360014
นางสาวฆรวัณณ์  สุทร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
65
2242760702
เด็กชายจตุพล  มะเดชะ
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สพม.สมุทรปราการ
66
2242310868
เด็กหญิงจริยาพร  วงศ์เลิศสกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
67
2242360244
เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
สพม.ฉะเชิงเทรา
68
2242320024
เด็กหญิงจัสมิน  เทียนดี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
69
2242320460
เด็กชายจารุวิทย์  เสถียรกิจการชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
70
2242320114
นายจาโรว์  ชิว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3207 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2242320679
เด็กชายจิตติเจต  เรืองจรูญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
72
2242320680
เด็กหญิงจินตภา  ทวยหาญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
73
2242320465
เด็กชายจิรทีปต์  ศรีจันโพธิคุณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
74
2242310041
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
75
2242320466
เด็กชายจิรภัทร  ลาภประสพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
76
2242760852
เด็กชายจิรเมธ  อารักษ์สุทธิ
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
77
2242310872
เด็กชายจิรวศิน  วีระกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
78
2242760020
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
79
2242310875
เด็กชายจิรัฎฐ์   ตั้งเศรษฐนากร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
80
2242310042
เด็กชายจิรัฏฐ์  เฟื่องประชากร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
81
2242320469
เด็กชายจิราวัฒน์  รัตนสุภาพรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
82
2242310877
เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
83
2242360017
เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
84
2242310045
เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
85
2242761340
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จาตะเสม
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
86
2242310331
เด็กชายเจตนิพิฐ  เลาหเรืองรองกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
87
2242310046
เด็กชายฉันท์ชนก  ทรงศิลป์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
88
2242310881
เด็กหญิงชญาณุช  ดัดใจเที่ยง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
89
2242321505
เด็กหญิงชญานภัส  ตั้งจิตทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
90
2242310799
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมจำรัสศรี
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
91
2242311156
เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
92
2242310451
เด็กหญิงชณชนก  ศิริทิณพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
93
2242760861
เด็กชายชณพัฒน์  เพชรออด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
94
2242310884
เด็กชายชนนน  อนันตบุรี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
95
2242360298
นายชนะพล  เบ้าทอง
ม.3
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.ฉะเชิงเทรา
96
2242320471
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
97
2242310886
เด็กหญิงชนัญณิชชา  ชูอินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
98
2242310051
เด็กชายชนัต  กุลกัลยากรกมล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
99
2242760027
เด็กชายชนาธิป  ตันโกศล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
100
2242320683
เด็กชายชนาสิน  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
101
2242310888
เด็กหญิงชนิดาภา  ชินธเนศ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
102
2242310055
นายชยณัฐ  ศรีสากล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
103
2242320476
เด็กชายชยพล  เจียงเจนจัด
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
104
2242310056
เด็กชายชยพล  นนทสูติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
105
2242320475
เด็กชายชยพล  เนตรศรีไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2242320118
เด็กชายชยังกร  ยาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
107
2242760870
เด็กชายชลชัย  อ้างอิง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
108
2242310890
เด็กหญิงชลธเนติ์  พรนิมิตรธรรม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
109
2242310058
เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
110
2242310059
เด็กชายชวัลวิชญ์  เชื้อผู้ดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
111
2242310459
เด็กหญิงชัชชญา  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
112
2242320479
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  จ้องศิรินุรักษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
113
2242310063
เด็กชายชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
114
2242760465
เด็กชายชัยวัฒน์  สรรเสริญ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
115
2242760030
เด็กหญิงชาคริยา  เปรมเกิด
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
116
2242320912
เด็กชายชาญชัย  อุ้ยนอก
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
117
2242310070
เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
118
2242320251
เด็กหญิงโชติกา  พูลผล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
119
2242760032
เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
120
2242310071
เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
121
2242760033
เด็กหญิงญาณิพัชญ์  ลิ้มพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
122
2242360030
เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
123
2242760656
เด็กหญิงฐปนีย์  สีลาธร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.สมุทรปราการ
124
2242321514
เด็กชายฐาปนศักดิ์  เผ่าเกียรติพงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
125
2242310471
เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
126
2242310472
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนะจุฑานันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
127
2242360032
เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
128
2242310477
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนเทวมาตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
129
2242320031
นางสาวฐิติรัตน์  ศิริคุณาโสภณ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
130
2242310478
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
131
2242320485
เด็กหญิงณกนกภ์  ศิริทิณพงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
132
2242760903
เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
133
2242321368
เด็กชายณกรรัฏฐ์  สิทธิฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
134
2242310892
เด็กชายณชนนท์  กรินชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
135
2242310076
เด็กชายณชพล  คูโณปการ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
136
2242360036
เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
137
2242310077
เด็กชายณฐกร  ศรีปรางค์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
138
2242360037
เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
139
2242320692
เด็กชายณตะวัน  พุทธำรงค์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
140
2242320126
เด็กชายณธกฤต  จิวะธนะพร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3209 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2242310080
เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
142
2242320918
เด็กชายณธีพัฒน์  เหลืองมโนธรรม
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
143
2242320488
เด็กชายณพล  ธนันชัยณกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
144
2242320490
เด็กหญิงณภัทร  เครือคล้าย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
145
2242320920
เด็กชายณภัทร  ประภาพรรณพิไล
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
146
2242310081
เด็กชายณภัทร  ลิ้มจำเริญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
147
2242320693
เด็กชายณภัทร  วนัชสุนทร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
148
2242310085
นายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
149
2242310896
เด็กชายณรงค์วัส  วาจรัต
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
150
2242320491
นางสาวณวิสาร์  จิรสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
151
2242320492
เด็กหญิงณัจฉรียา  มิ่งมิตรโอฬาร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
152
2242310899
เด็กหญิงณัชชา  ลิมป์ศิริวรารักษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
153
2242310900
เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
154
2242320128
เด็กหญิงณัชชาริตา  ตังคุณากร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
155
2242310901
เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
156
2242310094
เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
157
2242760044
เด็กหญิงณัฏฐนิช  ถาวรอธิวาสน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
158
2242760470
เด็กชายณัฏฐพล  พิมพ์รัฐเกษม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
159
2242310091
เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
160
2242320131
เด็กชายณัฏฐภัทร์  ปรีชาธวนิชย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
161
2242310095
เด็กชายณัฐกรณ์  ธีรสถาพร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
162
2242310505
นางสาวณัฐกฤตา  จิตรประภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
163
2242310097
เด็กชายณัฐกิตติ์  จิระรัตนโพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
164
2242310098
นายณัฐชนน  มโนมยางกูร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
165
2242760046
เด็กหญิงณัฐชา  ใบภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
166
2242320495
เด็กชายณัฐธนัตถ์  มุรธาธัญลักษณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
167
2242310512
เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
168
2242760928
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิริอาคเนย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
169
2242760048
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงจำปี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
170
2242310908
เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
171
2242320700
เด็กหญิงณัฐนรี  เอื้อเพิ่มเกียรติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
172
2242310909
เด็กหญิงณัฐนรี  โอสถานันต์กุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
173
2242320496
เด็กชายณัฐนันท์  โกมุทานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
174
2242760929
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิขิตทรัพย์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
175
2242321137
เด็กชายณัฐนันท์  เวชวิสุทธิคุณ
ม.2
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3210 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2242760277
เด็กหญิงณัฐนันท์  อดุลย์ธีรโสภณ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
177
2242760052
เด็กชายณัฐปคัลภ์  สุวรรณโมกข์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
178
2242310101
เด็กชายณัฐพงศ์  อุทัยวนิชวัฒนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
179
2242310105
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งก้าน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
180
2242311370
นายณัฐภัทร  จิรวุฒิวงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
181
2242760940
นางสาวณัฐริกานนท์  เหล่ามงคลนิมิต
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
182
2242310107
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
183
2242310109
เด็กชายณัฐวินทสิ์  ศิริรักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
184
2242311374
นายณัฐวีร์  สงวนประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
185
2242310525
เด็กหญิงณิชาดา  เรืองมานะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
186
2242310527
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลวิตพิชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
187
2242310111
เด็กชายดนัยภัทร  เลิศรัตนสุนทร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
188
2242310112
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
189
2242760057
เด็กหญิงดวงดาว  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
190
2242760058
เด็กหญิงดากานดา  น้อมระวี
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
191
2242320100
นายเดชาธร  พัฒนาโสภณ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
192
2242360366
เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง
ม.2
โรงเรียนพนมสารคาม
สพม.ฉะเชิงเทรา
193
2242321379
เด็กชายตถาตา  หัตถา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
194
2242310915
เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
195
2242320244
เด็กชายเตชธรรม  เลิศจิตต์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
196
2242320245
เด็กชายเตชิต  เต็มศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
197
2242320247
เด็กชายเตวิช  ดีวิเศษพันธ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
198
2242310116
เด็กชายถิร  ศิริภรรค์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
199
2242321606
เด็กหญิงทฤฒมน  จรูญศิริ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
200
2242310117
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
201
2242760062
เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
202
2242760063
เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
203
2242310118
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
204
2242310532
นางสาวทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
205
2242760957
นางสาวทิพยาภรณ์  กรอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
206
2242760629
นางสาวเทียนทิพย์  ทองมี
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
สพม.สมุทรปราการ
207
2242761361
นายแทนธรรม  สัตตรัตน์พงษ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
208
2242360055
เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
209
2242320507
เด็กชายธนกร  อวัสดาพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
210
2242310124
เด็กชายธนกฤต  เกษตรภิบาล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3307 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2242321608
เด็กชายธนกฤต  ธนาอธิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
212
2242310122
เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
213
2242310125
เด็กชายธนกฤต  อังคะปัญญาเดช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
214
2242320509
เด็กชายธนชาติ  เเสงคำ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
215
2242310928
เด็กชายธนโชติ  ชีวพิทักษ์ผล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
216
2242310128
เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
217
2242311723
เด็กชายธนเดชาธร  เนินงาม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
218
2242310130
นายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
219
2242320510
เด็กชายธนพัฒน์  สราญฤทธิชัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
220
2242320943
เด็กหญิงธนภร  ประเสริฐ​สุข​
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
221
2242310131
เด็กชายธนภูมิ  สุวรรณไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
222
2242310132
เด็กชายธนวรทัศน์  งามถาวรวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
223
2242760071
เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
224
2242310134
เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
225
2242310135
เด็กชายธนสันต์  เชี่ยวชาญอาชีวะ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
226
2242320513
เด็กชายธนเสฏฐ์  นิฏฐิยานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
227
2242310925
เด็กหญิงธนัญญา  เจษฎาภัทรกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
228
2242310136
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
229
2242320312
เด็กชายธนาธิป  สุขแปดริ้ว
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
230
2242310926
เด็กหญิงธนาภา  ชวนะสุนทรพจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
231
2242760073
เด็กหญิงธนาวดี  โพทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
232
2242320044
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองลอย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
233
2242310806
เด็กชายธรณ์  ตั้งสถาพรชัยกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
234
2242310930
เด็กชายธรรม์ณภพ  เลิศบุญยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
235
2242310929
เด็กชายธรรมปพน  ยุทธยานนท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
236
2242310141
เด็กชายธรรมปพน  สุขสุธรรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
237
2242310144
เด็กชายธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
238
2242320954
เด็กชายธรรศ  อภิธนาไชย
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
239
2242310145
นายธราเทพ  ตันธนวิกรัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
240
2242310146
เด็กชายธฤต  เรืองสังข์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
241
2242320045
เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
242
2242310541
นางสาวธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
243
2242320516
เด็กหญิงธวัลรัชต์  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
244
2242320145
เด็กชายธศธรณ์  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
245
2242321609
เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3308 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2242321388
เด็กหญิงธัญชนก  มีวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
247
2242320436
เด็กหญิงธัญชนก  สังบัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
248
2242310807
เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
249
2242320146
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝ่ายพุฒ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
250
2242310152
เด็กชายธัญณินทร์  อุตมโท
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
251
2242320148
นายธัญพิสิษฐ์  บวรธรรมทัศน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
252
2242310553
นางสาวธันย์นิชา  จรัสโสภาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
253
2242310549
เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
254
2242310550
เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
255
2242310551
นางสาวธันยรัตน์  วงศ์กรรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
256
2242760079
เด็กชายธันวา  ภู่โทสนธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
257
2242760081
เด็กหญิงธิดาวัลย์  ขันแข็ง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
258
2242320715
เด็กชายธิปก  นนทมาลย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
259
2242310935
เด็กชายธีธนัท  สำราญวานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
260
2242321610
เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
261
2242310936
เด็กชายธีธัช  พิพัฒน์ธราทรชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
262
2242310937
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุขแสง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
263
2242321190
นายธีรเดช  พรไพชยนต์
ม.3
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
264
2242760998
เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
265
2242310157
เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
266
2242320721
เด็กชายธีรวีร์  สืบสุขสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
267
2242310159
เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
268
2242310161
เด็กชายธีระธนิษฐ  ภาคภากร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
269
2242310164
เด็กชายธีร์  ชอบแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
270
2242310169
เด็กชายนพรุจ  ศิริปุณย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
271
2242320523
เด็กชายนพรุจ  หวังสิทธิเดช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
272
2242310171
เด็กชายนภนต์  อภินทนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
273
2242310939
เด็กชายนภัทร  กังหลี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
274
2242310940
เด็กชายนภัทร  เพ็ญกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
275
2242760669
เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.สมุทรปราการ
276
2242310172
เด็กชายนรวิชญ์  เกตุแก้วมณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
277
2242310174
นายนลทพัฒน์  ดำรงธรรมวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
278
2242760086
เด็กหญิงนัชชา  ใสเกื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
279
2242320527
เด็กชายนัฏฐ์เดชา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
280
2242760090
เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3309 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2242310567
นางสาวนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
282
2242760089
เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
283
2242310570
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
284
2242320159
เด็กชายนิธาน  เรามานะชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
285
2242310178
นายนิธิศ  จงประสิทธิผล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
286
2242321535
เด็กชายนิธิศ  วนาเดช
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
287
2242310571
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
288
2242310573
เด็กหญิงนุชประวีณ์  คะจิตรแขม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
289
2242320531
เด็กหญิงนุชรี  ตรีศูลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
290
2242310947
เด็กชายบรรยวัสถ์  โรจน์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
291
2242311177
นางสาวบัณฑิตา  เฑียรปัญญารัตนา
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
292
2242320534
เด็กหญิงบุษยพร  นาคประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
293
2242311672
เด็กชายเบญจพล  เจริญเเต้วณิช
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
294
2242310772
นางสาวเบญจรัตน์  รักษากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
295
2242310773
นางสาวเบญญาภัสร์  กิตติอภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
296
2242320102
เด็กหญิงเบญญาภา  นุประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
297
2242320051
เด็กชายปฐมฤกษ์  ส่องแสงเจริญ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
298
2242310577
เด็กหญิงปณิตา  ธรรมพีร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
299
2242320536
เด็กหญิงปนัสนันท์  เชวงชวลิต
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
300
2242311220
เด็กชายปภังกร  ไพจิตรประภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
301
2242761025
นายปภังกร  มีทอง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
302
2242320160
นางสาวปภาดา  เรามานะชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
303
2242320161
นางสาวปภาภัสสร์  บัวหอม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
304
2242320162
เด็กชายปภาวิน  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
305
2242320163
เด็กชายปรมัตถ์  แซ่เต็ง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
306
2242310584
เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
307
2242310183
เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
308
2242310184
เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
309
2242320166
นางสาวปริชญ์ศิตา  ดวงใหญ่
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
310
2242760103
เด็กหญิงปริญดา  แตรศิริพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
311
2242761035
เด็กชายปริตร  วุฒิปัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
312
2242320746
เด็กชายปรินทร  แววงาม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
313
2242320540
เด็กชายปริพัฒน์  ปี่ทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
314
2242320167
เด็กหญิงปริยาภัทร  ช้างต่อ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
315
2242310589
เด็กหญิงปริศนา  อุดมจักรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3310 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
316
2242320541
เด็กชายปวริศ  ปรีงาม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
317
2242310594
เด็กหญิงปวริศา  ลีนะวงศ์อนันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
318
2242320544
เด็กชายปวเรศ  ศิลาบุตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
319
2242761041
เด็กชายปวิตร  โฆษิตสิน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
320
2242320542
เด็กชายปวีณ  ปุภรัตนพงษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
321
2242320543
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ฉัตร์รัตติชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
322
2242761046
นางสาวปัณฑารีย์  เกียรติวิมล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
323
2242760104
เด็กหญิงปัณฑารีย์  คูหาเหมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
324
2242320987
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมบุญ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
325
2242760105
เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำใจเพชร
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
326
2242761049
เด็กชายปัณณทัต  นาแพร่
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
327
2242310190
เด็กชายปัณณทัต  ลีฬหะวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
328
2242310193
เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
329
2242310957
เด็กชายปัณณธร  ลือนาม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
330
2242310959
เด็กชายปัณณวัชญ์  ฉันทวิจัยกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
331
2242320546
นายปัณณวิชญ์  ยรรยงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
332
2242310196
เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
333
2242310197
เด็กชายปัณณ์  มโนลีวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
334
2242320547
เด็กหญิงปาณกวิน  ธันธรา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
335
2242310198
เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
336
2242310604
นางสาวปาณิศา  สว่างสุรีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
337
2242310606
เด็กหญิงปานภากร  กมลนันทิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
338
2242360091
เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
339
2242321407
เด็กชายปิติพงษ์  วรรณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
340
2242310200
เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
341
2242310202
เด็กชายปุญญพัฒน์  แคลลา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
342
2242761064
นางสาวปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
343
2242310614
เด็กหญิงปุณณภา  ผาสุกจิตธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
344
2242310615
นางสาวปุณณภา  พบสิริเกษม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
345
2242320551
เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
346
2242320550
เด็กหญิงปุณยาพร  โพธิโสโนทัย
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
347
2242310617
นางสาวปุณิกา  วัชระวณิชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
348
2242320644
เด็กชายเป็นหนึ่ง  รุจิโมระ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
349
2242320643
เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาณุมาศตระกูล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
350
2242310790
เด็กหญิงโปรดปราน  คงชาตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3401 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
351
2242310206
เด็กชายพงศกร  ดุษดี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
352
2242310209
เด็กชายพงศ์นริศฐ์  งามเชิดตระกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
353
2242320553
เด็กชายพชร  จารุมนตรี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
354
2242310212
เด็กชายพชรพล  เทียนรุ่งศรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
355
2242311223
นายพชรพล  อนุตริยะ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
356
2242310620
นางสาวพนิตพิชา  สื่อวงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
357
2242310214
นายพบธรรม  เงางาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
358
2242310968
เด็กหญิงพรชฎา  เมฆาผ่องอำไพ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
359
2242310969
เด็กหญิงพรนัชชา  รัตนวารี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
360
2242320876
เด็กหญิงพรพัสนันท์  ประชุมพันธุ์
ม.3
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
361
2242310215
เด็กชายพรวรรธน์  เพ็ญพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
362
2242320555
นายพริษฐ์  อายุเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
363
2242310971
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทัศนวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
364
2242310632
นางสาวพลอยฟ้า  เเก้วศรีทองธาดา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
365
2242310218
เด็กชายพสธร  สุขถิ่นไทย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
366
2242310974
เด็กชายพสิษฐ์พศ  จารุอาภรณ์ประทีป
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
367
2242310975
เด็กชายพอดี  ล้วนจำเริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
368
2242311184
นางสาวพัชรธิดา  เมี้ยนทอง
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
369
2242321632
นางสาวพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
370
2242760745
เด็กหญิงพัณณิตา  ริเริ่ม
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สพม.สมุทรปราการ
371
2242310639
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภควัตภิญญา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
372
2242310976
เด็กหญิงพันดาว  วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
373
2242320184
เด็กชายพัสกร  ทรงไตร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
374
2242761106
เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
375
2242310221
เด็กชายพาวิณ  อินสว่าง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
376
2242761111
เด็กหญิงพิชญดา  ปิยาสิรินทร์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
377
2242320061
เด็กชายพิชญ์พงศ์  ประทีปทองคำ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
378
2242360100
เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
379
2242310644
เด็กหญิงพิชยา  วิบูลย์กิจวรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
380
2242321414
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ภู่สุภานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
381
2242761120
เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศักดิ์ธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
382
2242321464
นางสาวพิมพ์นารา  ไชยวิภานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
383
2242320062
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มงคลวิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
384
2242320772
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ทองนอก
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
385
2242320774
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3402 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
386
2242320063
เด็กชายพิษณุกร  จุ้นเส้ง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
387
2242321417
เด็กชายพิสิษฐ์ศรัณ  จิรธนาคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
388
2242310982
เด็กชายพิสิษฐ์  พันธุ์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
389
2242310226
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริวุฒิโสภณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
390
2242320565
เด็กชายพีรณัฐ  อาภาสวัสดิ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
391
2242760128
เด็กชายพีรดนย์  เอี่ยมมหาลาภสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
392
2242321616
เด็กชายพีรบูรณ์  จินดาลัทธ
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
393
2242320567
เด็กชายพีร์พัทธ์  โพธิ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
394
2242310228
เด็กชายพีรภาส  อรุณพิทูร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
395
2242310230
เด็กชายพีรวิชญ์  ผ้าเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
396
2242320777
เด็กชายพีรวิชญ์  รพีจรัสเรือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
397
2242310229
เด็กชายพีรวิชญ์  สิปิยารักษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
398
2242320064
เด็กชายพีระพงษ์  พงษ์ทิพย์พาที
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
399
2242760132
เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
400
2242310986
เด็กชายพุฒินันทน์  ศรีเพ็ญแสงพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
401
2242310232
เด็กชายพุทธิพงศ์  พันธ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
402
2242320645
นางสาวเพตรา  อุทิศธรรม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
403
2242320651
เด็กหญิงแพรว  พิบูลย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
404
2242320103
เด็กหญิงแพรวเพริศพริ้ง  เฟื่องแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
405
2242310987
เด็กชายฟ้าคราม  รักมณี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
406
2242310234
นายภณ  ไกรศรีวรรธนะ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
407
2242320193
เด็กชายภพธร  สมิตสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
408
2242320194
เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
409
2242310988
เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
410
2242310657
เด็กหญิงภริม  ปันทวังกูร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
411
2242310236
นายภฤศ  เดชบํารุง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
412
2242320569
เด็กชายภัคพล  ลิ้มกังวาฬมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
413
2242310237
เด็กชายภัคภูมิ  อุดมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
414
2242761147
เด็กชายภัคศรัณย์  ขุมทอง
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
415
2242320065
เด็กชายภัคสกุล  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
416
2242310370
นายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
417
2242310659
เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
418
2242320570
เด็กชายภัทรธร  อินทรพักตร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
419
2242320789
เด็กชายภัทรบดี  ศรีมณี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
420
2242761153
เด็กชายภัทรพล  บุญโสม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3403 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
421
2242310241
นายภัทรพล  พุทธจักรศรี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
422
2242320066
เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณรินทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
423
2242311192
เด็กหญิงภัทรวรรณ  บูรโสถิกุล
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
424
2242761155
เด็กชายภัทรวัสน์  นะมูล
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
425
2242760136
เด็กหญิงภัทรศยา  วันทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
426
2242310991
เด็กชายภาคภูมิ  เกียรติวนิชวิไล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
427
2242761158
เด็กชายภาคิน  มั่งมี
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
428
2242321618
เด็กหญิงภานิชา  ผุสดีโสภณ
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
429
2242760137
เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
430
2242310993
เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
431
2242310247
เด็กชายภาวิศ  พินทุสรขัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
432
2242320574
นายภาสวัต  โพธิ์ทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
433
2242310248
นายภาสวิชญ์  สุพิชชากุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
434
2242310995
เด็กชายภูดิส  กำแหงคุมพล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
435
2242320067
เด็กชายภูมิพริษฐ์  พรหมดนตรี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
436
2242760755
เด็กชายภูมิศิษฎ์  พิพัฒน์ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
สพม.สมุทรปราการ
437
2242310997
เด็กหญิงภูมิอิณทรา  ปาตัก
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
438
2242320576
เด็กชายภูริทัต  ฐิติพรรณกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
439
2242310255
เด็กชายภูริวัฒ  จานทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
440
2242761177
เด็กชายภูวดล  อิฐธำรง
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
441
2242760142
เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
442
2242320646
เด็กชายเมธวัจน์  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
443
2242360148
เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
444
2242761355
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศศิวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
445
2242310333
นายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
446
2242310258
เด็กชายยศวร  ชัยเดชาภินันท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
447
2242360109
เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
448
2242310260
เด็กชายยุทธภูมิ  ชัยสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
449
2242760503
นางสาวยุพาพร  นิ่มปาน
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
450
2242310261
เด็กชายรชต  สาทรานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
451
2242320583
เด็กชายรพี  จันทร์มณี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
452
2242310268
เด็กชายร่มธรรม  ทวีลาภ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
453
2242310676
เด็กหญิงรมิดา  เรืองรุ่งพานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
454
2242310262
เด็กชายรวิณด์  งามเดโช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
455
2242320584
เด็กชายรวิภัทร  พรตั้งจิตลิขิต
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3404 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
456
2242760150
เด็กหญิงรวิสรา  ชาติคนา
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
457
2242310265
เด็กชายรักดี  แก้วผดุง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
458
2242320585
เด็กชายรัชกฤช  ชุ่มชูวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
459
2242320586
เด็กชายรัชชานนท์  สอนเครือ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
460
2242320587
เด็กชายรัชชาพงษ์  กองสุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
461
2242760152
เด็กหญิงรัชนีกร  ก้านชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
462
2242320588
นางสาวรัตน์ธาริณี  จันทเบญจม์ภัทร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
463
2242320204
เด็กหญิงรินรดา  เนตรจรัสแสง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
464
2242311003
เด็กหญิงรินรดา  ศิริพิชญ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
465
2242311006
เด็กชายรุจิภาส  มโนภินิเวศ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
466
2242310686
เด็กหญิงรุจิรดา  กิตติกิ่งเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
467
2242320590
เด็กหญิงฤทัยกานต์  จันทร์สุข
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
468
2242320071
นางสาวลฎาภา  เลิศเสริมสุข
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
469
2242320592
เด็กหญิงลภัสร์ปภา  อินภู่
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
470
2242320593
เด็กหญิงลัลน์ญดา  มณีมาศ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
471
2242320648
เด็กหญิงเลอเฌอกรณ์  ศรีชนะภัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
472
2242311009
เด็กชายวงศธร  เขียนเขต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
473
2242321034
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศิริพันธุ์
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
474
2242761210
เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทร์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
475
2242320595
เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
476
2242760158
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ควง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
477
2242310271
เด็กชายวณัฏฐ์  จิวสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
478
2242360117
เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
479
2242320596
เด็กชายวรกันต์  อดิเรกลาภวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
480
2242310273
เด็กชายวรเชฏฐ์  เหมือนดาว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
481
2242320598
เด็กชายวรดร  นาคบวรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
482
2242760602
นางสาววรดา  ปิยะทรงชัย
ม.3
โรงเรียนวัดทรงธรรม
สพม.สมุทรปราการ
483
2242760159
เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา  พงศ์พิรานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
484
2242320599
เด็กชายวรพล  ช่วยบำรุง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
485
2242310272
เด็กชายวรภณ  ตัณฑุลเวศม์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
486
2242320600
เด็กชายวรรณกร  พะลังเดช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
487
2242321430
เด็กหญิงวรรณวนัช  โพธิ์สร้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
488
2242320601
เด็กชายวรัชญ์  พินิจกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
489
2242360120
เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
490
2242760161
เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3405 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
491
2242760162
เด็กหญิงวรัฐวรรณ  วัฒนเรืองชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
492
2242310701
เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
493
2242310702
เด็กหญิงวรานิษฐ์  ขจรเดชะ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
494
2242320808
เด็กชายวริศ  ตันทนิส
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
495
2242760164
เด็กชายวริศ  สุวรมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
496
2242360121
เด็กหญิงวริศรา  รักษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
497
2242310705
เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
498
2242360122
นางสาววลิษชญา  ม่วงศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
499
2242320607
นายวสวรรฑน์  วิทยประภารัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
500
2242761240
เด็กชายวสุธร  จิราพัชรสิน
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
501
2242310276
นายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
502
2242320609
เด็กหญิงวาทิตยา  ลือศิริวัฒนา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
503
2242320079
เด็กชายวิกรม  วิกรมโรจนานันท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
504
2242311019
เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
505
2242320080
เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณมโหสถ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
506
2242321622
เด็กชายวิชญาธรณ์  เหม็นเณร
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
507
2242320381
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สิทธิเศรษฐ์กุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
508
2242310279
เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
509
2242310280
เด็กชายวิริทธิ์พล  กาญจนอลงกรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
510
2242310835
เด็กชายวีรชิต  มหาเมธเวคินท์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
511
2242310713
นางสาววีรินท์  ศรีแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
512
2242761259
เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์พรม
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
513
2242320816
เด็กชายวุฒิภัทร  สุขขันศรี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
514
2242320610
เด็กหญิงศรนัญ  เงาเทพพฤฒาราม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
515
2242320611
เด็กหญิงศลิษา  วีรการณ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
516
2242320211
เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์บุญนาค
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
517
2242761264
นายศักดาพนธ์  เพชรชัย
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
518
2242310282
เด็กชายศักย์ศรณ์  กล่อมสังข์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
519
2242310283
เด็กชายศักย์ศรณ์  ศิวาลัยพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
520
2242310718
เด็กหญิงศิตา  ตันติศรีปรีชา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
521
2242310284
เด็กชายศิรภัทร  อรรถโชติศักดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
522
2242320613
เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
523
2242311024
เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
524
2242761269
เด็กชายศิวัช  สิริวัฒนานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
525
2242310840
นางสาวศุทรา  หงษ์อร่าม
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3406 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
526
2242320430
เด็กชายศุภกร  ดุลยปภัสสร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
527
2242310289
เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
528
2242320083
เด็กชายศุภกร  เลอทิพย์บุญชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
529
2242760172
เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
530
2242360129
นายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
531
2242321045
เด็กชายศุภกิจ  บุญมะยา
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
532
2242311603
นายศุภกิตติ์  อนุชาเดชากร
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
533
2242360130
เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
534
2242760173
เด็กหญิงศุภณัฐชยา  พุทธธนศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
535
2242310292
เด็กชายศุภทิน  โอฬา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
536
2242320829
เด็กชายศุภฤกษ์  โชติศุภมงคล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
537
2242320615
เด็กชายศุภฤกษ์  ห่วงรัตน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
538
2242311026
เด็กชายศุภฤต  เกตุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
539
2242760176
เด็กชายศุภวิชญ์  พลับจีน
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
540
2242320832
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ติละ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
541
2242310724
นางสาวศุภสุตา  รัศมีอุทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
542
2242311609
นางสาวศุภิสรา  จงพิพัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
543
2242320616
เด็กชายสกุณญาณ  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
544
2242760181
เด็กหญิงสกุลยา  วรเมธสกุลเดช
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
545
2242310294
เด็กชายสรวิชญ์  เกียรติไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
546
2242321575
เด็กหญิงสรัลชนา  ใจเย็น
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
547
2242310841
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประสาตร์สาน
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
548
2242320617
เด็กชายสัณห์พิชญ์  อุ่ยวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
549
2242320215
นายสารัช  ศานติยานันท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
550
2242311031
เด็กหญิงสาริสา  พุ่มพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
551
2242311032
เด็กชายสิทธิ์ชานน  รังษีหิรัญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
552
2242760184
เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
553
2242320087
เด็กหญิงสิรภัทร  บาลทิพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
554
2242320619
เด็กหญิงสิรยากร  ตันกุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
555
2242760185
เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่หวู่
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
556
2242760186
เด็กชายสิรวิชญ์  เดี่ยวพิทักษ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
557
2242320620
เด็กชายสิรวิชญ์  มุสิกะโสภณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
558
2242310304
นายสิริณัฏฐ์  ขำสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
559
2242321624
เด็กหญิงสิรินธรัตน์  ปุณณะรัตน์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
560
2242760686
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  คุณานพรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.สมุทรปราการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3407 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
561
2242760188
เด็กหญิงสิริภัสสร  ตัณฑ์ศรีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
562
2242320622
เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
563
2242311202
เด็กหญิงสุทธิกานต์  เตชะดำรงค์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
564
2242310741
นางสาวสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
565
2242320839
เด็กชายสุทธิภัทร  หุ้นเหี้ยง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
566
2242320624
เด็กหญิงสุพิชญา  เบญจกัลยากร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
567
2242320625
เด็กหญิงสุวัชรา  มิตรประยูร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
568
2242310334
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันลี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
569
2242310846
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
570
2242311060
เด็กหญิงโสวิชญ์ณัณ  โสภณพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
571
2242761306
นายหัสวรรษ  พูลเวช
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
572
2242311059
เด็กชายเหมภัส  หวังสันติพร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
573
2242310751
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สุวรรณรัชตมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
574
2242320627
เด็กชายอคิรา  แซ่จิว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
575
2242311038
เด็กหญิงอคิรา  มั่นฤทัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
576
2242320226
เด็กหญิงอชิรญา  มัคคายัน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
577
2242311040
เด็กชายอติณัส  ปัทมโยธิน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
578
2242320630
เด็กชายอติแพทย์  คำขวัญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
579
2242320089
เด็กหญิงอติวรรณ  กลางมณี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
580
2242320228
เด็กชายอธิภัทร  นกยูง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
581
2242310312
เด็กชายอธิภัทร  สถิตย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
582
2242310314
เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
583
2242320091
เด็กชายอนล  สิงหะผลิน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
584
2242320092
เด็กชายอนาคิน  จำปานวน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
585
2242320845
เด็กชายอนุพงษ์  แซ่แต้
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
586
2242311052
เด็กชายอเนชา  ชวาลา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
587
2242760199
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งสุทธิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
588
2242320229
เด็กหญิงอภิชญา  ปรัชญาวรากร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
589
2242311041
เด็กหญิงอภิญญาพัชร  ศุภมณีวิทย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
590
2242760200
เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
591
2242310316
เด็กชายอภิภู  เตี๊ยะตาช้าง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
592
2242310317
เด็กชายอภิวิชญ์  ชาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
593
2242321443
เด็กชายอภิวิชญ์  ลลิตธเนศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
594
2242320231
นางสาวอภิษฎา  ตันตยาทร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
595
2242320631
เด็กหญิงอมรวรรณ  เชียงทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3408 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
596
2242320848
เด็กหญิงอรกัญญา  ธนะปัทม์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
597
2242310321
เด็กชายอรรถวิทย์  ตันติอนันท์กุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
598
2242320850
เด็กหญิงอรอินทุ์  เบญจบริรักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
599
2242320632
เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
600
2242320096
เด็กชายอริยะ  วิศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
601
2242760202
เด็กหญิงอริสา  ทรงวิทยาธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
สพม.สมุทรปราการ
602
2242311044
เด็กชายอรุษ  วราสภานนท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
603
2242320633
เด็กชายอัครพงษ์  เกียรติเจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
604
2242360143
เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สพม.ฉะเชิงเทรา
605
2242760689
เด็กชายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สพม.สมุทรปราการ
606
2242320851
เด็กหญิงอัญชณา  เหวียดแป้น
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
607
2242320097
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ผลโยธิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
608
2242311045
เด็กชายอัญชุกรณ์  บุญอยู่
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
609
2242321626
เด็กชายอันดามัน  สุรบท
ม.2
โรงเรียนหอวัง
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
610
2242320098
เด็กชายอันนันต์  กู
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
611
2242320635
เด็กหญิงอัยยวีร์  วงศ์ศรีสุนทร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
612
2242311049
เด็กชายอาชวิน  ชวาลา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
613
2242320856
เด็กชายอานนท์  มณีแดง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
614
2242761330
เด็กชายอานันทนะ  วงษ์บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สพม.สมุทรปราการ
615
2242320637
เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์  เสียงหลาย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
616
2242310327
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
617
2242310328
นายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
618
2242310329
นายอินทัช  ภิบาลสิงห์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
619
2242310767
เด็กหญิงอี้ถิง  ฟ่าน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
620
2242320639
เด็กหญิงอุษณิษา  เรืองแรง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
621
2242320649
เด็กชายเอกวีร์  ตั้งสายเลิศกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
622
2242310336
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
623
2242310338
เด็กชายโอบบุญ  คูถิรตระการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
624
2372500065
เด็กหญิงรัชศรัญญ์​  หวัง
ม.2
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.อุดรธานี
625
2322370460
เด็กหญิงพลอยนภัส  ราษฎร์เจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
626
2292420218
เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.นครศรีธรรมราช
627
2352590144
เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
628
2352590085
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วาภพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ