บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 18 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3408
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงรัชศรัญญ์​  หวัง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 7 2 5 0 0 0 6 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

เลขที่นั่งสอบ. 624

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------