บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3210
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายตถาตา  หัตถา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 3 2 1 3 7 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 193

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------