บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 18 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3408
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 9 2 4 2 0 2 1 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เลขที่นั่งสอบ. 626

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------