บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 16 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3406
-------------------------------------------------------- 
นายสารัช  ศานติยานันท์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 3 2 0 2 1 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 549

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------