บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 11 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3401
-------------------------------------------------------- 
นางสาวพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 3 2 1 6 3 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 369

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------