บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงฐปนีย์  สีลาธร  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 7 6 0 6 5 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

เลขที่นั่งสอบ. 123

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------