บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 17 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3407
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 7 6 0 2 0 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

เลขที่นั่งสอบ. 590

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------