บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 ห้องสอบที่ 14 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3404
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 4 2 3 6 0 1 1 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

เลขที่นั่งสอบ. 478

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------