รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1181690003
เด็กหญิงกนกวรรณ  ขาวประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
2
1181760419
เด็กชายกร  ธีระวิทยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
3
1181760002
เด็กชายกรณ์  นามประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
4
1181360656
เด็กหญิงกรดา  เกตุพงษ์ชัย
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
5
1181690242
เด็กชายกฤติน  กมลเลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
6
1181760421
เด็กชายกล้าธรรม  โคตรธนวดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
7
1181760422
เด็กหญิงกัญญภัทร  สายคำภา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
8
1181780001
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
9
1181780002
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมเสียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
10
1181690004
เด็กชายกัณตภณ  เทพแพงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
11
1181760423
เด็กชายกันตพัฒน์  อึ้งอารี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
12
1181710262
เด็กหญิงกันยาพร  ศรีลาพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
13
1181720007
เด็กหญิงกานต์สิรี  มาลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
14
1182270218
เด็กชายการินย์  พรหมศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว)
สพป.เลย เขต 3
15
1181690243
เด็กหญิงกิตติญา  มนัสทิพารมณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
16
1181690211
เด็กชายกิตติพัต  อยู่แจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
17
1181780101
เด็กชายเกียรติคุณ  รัตนโกเมศ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
18
1181360715
เด็กชายเกียรติภูมิ  บุรินทร์กุล
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
19
1181770002
เด็กหญิงขวัญรดา  ศรีอวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
สพป.อุดรธานี เขต 2
20
1181760009
เด็กชายขันฐวิชัย  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
21
1181790103
เด็กชายเขตโสภณ  แบรอฮีม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
22
1181710264
เด็กชายจักรพงษ์  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
23
1181760427
เด็กชายจิราจิณณะคณิศ  ไชยวาน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
24
1181730393
เด็กหญิงชญาพร  ไทยอาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านนากลาง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
25
1181760430
เด็กชายชนกันต์  เต็งสุจริตกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
26
1181760434
เด็กชายชิษณุพงศ์  อุ่นกาย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
27
1181690018
เด็กชายญาณวุฒิ  สงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
28
1181760764
เด็กชายณฐกร  ผ่องกลาง
ป.6
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
29
1181690212
นายณฐวัฒน์  ธันยภรสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
30
1181360020
เด็กชายณพฑพงศ์  ไตรรัตนพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
31
1181760438
เด็กหญิงณภคภร  โฆสิตนุกูล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
32
1181760023
เด็กชายณภพ  หลวงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
33
1182270006
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
34
1181760445
เด็กชายณัฐธีร์  ลลิตเลิศวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
35
1181690244
เด็กหญิงดุจเพชร  ศุภเรืองสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1181370134
เด็กชายตรีเทพ  โยธาภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.เลย เขต 2
37
1181690219
เด็กชายเตชินท์  จารุสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
38
1181760447
เด็กชายทองพารา  อรุณสันติเดชา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
39
1182270010
เด็กชายทีรดา  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
40
1181760449
เด็กชายธนกฤต  หาตรงจิตต์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
41
1181790095
เด็กชายธนรัช  บุตรกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
42
1181780088
เด็กชายธนวรรธน์  พันธุ์ปลาโด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
43
1181690245
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
44
1181360323
เด็กชายธรรมณัฐ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
45
1181790041
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แพงสา
ป.5
โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
สพป.อุดรธานี เขต 4
46
1181690033
เด็กชายธาราภูมิ  พันธ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
47
1181720023
เด็กหญิงธารินทร์สิริ  อัญไชยศรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
48
1181760453
เด็กชายธิติ  นิวัฒน์รังสันต์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
49
1181760455
เด็กชายธีรธรรม  สีชมพู
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
50
1181760457
เด็กชายนนท์ปวิธ  พันธ์พิทย์แพทย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
51
1181760375
เด็กชายนฤเบศร์  สุขภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1
52
1181760460
เด็กชายนวัทธร  กุลฤชากร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
53
1181360679
เด็กชายนิติธาดา  หวลระลึก
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
54
1181690037
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
55
1181760066
เด็กชายบุญธชา  หวานอารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
56
1181370334
เด็กหญิงบุญธิชา  เสวะมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
57
1181360042
เด็กหญิงบุญสิตา  พิมใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
58
1181790004
เด็กหญิงบุลภรณ์  จันทร์พินิจรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
59
1181690215
เด็กชายปกรณ์  กองพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
60
1181760467
เด็กหญิงปริญญ์  เหมือนทองจีน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
61
1181760469
เด็กชายปวิช  มงคลนาม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
62
1181360047
เด็กหญิงปวิชญา  ทองบุรี
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
63
1181730086
เด็กหญิงปัญญดา  ขุนทายก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
64
1181760471
เด็กชายปัณณธร  สนิทวงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
65
1181360050
เด็กชายปัณณพัฒน์  โสมาศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
66
1181760071
เด็กชายปัณณวิชญ์  นาระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
67
1181760076
เด็กชายพชร  พลยะเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
68
1181790315
เด็กชายพชร  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
สพป.อุดรธานี เขต 4
69
1181370417
เด็กหญิงพณิชา  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
สพป.เลย เขต 2
70
1181760476
เด็กชายพนธ์กฤษฏ์  ประดิษฐกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1181760781
เด็กหญิงพรพระเทพ  เชื้อเจ็ดองค์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
72
1181780113
เด็กหญิงพรรณรมณ  จำปาบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
สพป.อุดรธานี เขต 3
73
1181760081
เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
74
1181360056
เด็กชายพลกร  วงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
75
1181760082
เด็กชายพลาธิปป์  อินทรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
76
1181760083
เด็กชายพัชรกร  กิตขจรเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
77
1181790139
เด็กชายพัชรพล  โทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
78
1181710044
เด็กชายพัสกร  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
79
1181760088
เด็กชายพิชญตม์  นอมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
80
1181760089
เด็กชายพิชญุตม์  จิระชีวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
81
1181760091
เด็กชายพิชัยยุทธิ์  ไชยธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
82
1181790010
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุุตตะโยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
83
1181360061
เด็กชายพีรบูรณ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
84
1181760482
เด็กชายพีระวิทย์  ศรีชุณหวณิช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
85
1181780114
เด็กชายพุทธคุณ  ฝุ่นเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
สพป.อุดรธานี เขต 3
86
1181760927
เด็กชายโพชฌงค์  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
87
1181710332
เด็กชายภทรสกล  สกุลคู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโอฬาร
สพป.บึงกาฬ
88
1182270013
เด็กชายภัทรนัน  เอ็มบัลซาโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
89
1181760483
เด็กชายภานุวิชญ์  ม่วงเกิน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
90
1181360066
เด็กชายภีมณัช  เอื้อประเสริฐวนิช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
91
1181760484
เด็กชายภีมากร  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
92
1181760095
เด็กชายภูบดินทร์  แสนมะเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
93
1181780028
เด็กชายภูปกรณ์  คำแพงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
94
1181760486
เด็กชายภูมิรพี  ศรีสถาน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
95
1181360699
เด็กชายภูริณัฐ  ลิ้มศิริพรวัฒนา
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
96
1181760487
เด็กชายภูริณัฐ  เศวตกมล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
97
1181760098
เด็กชายภูริภัฏฐ์  พุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
98
1181360069
เด็กชายภูริวัจน์  ราชพัฒ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
99
1181360070
เด็กหญิงมุฑิตา  จันโทวาท
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
100
1181780029
เด็กชายรชานนท์  โพธิราชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
101
1181370017
เด็กชายรัชกรณ์  พุ่มมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
102
1181760490
เด็กหญิงรัฐานันท์  เรืองสินธุสถาพร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
103
1181760146
เด็กหญิงเรยา  ไพเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
104
1181760491
เด็กหญิงวรณัน  คงธนโฆษิตกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
105
1181690061
เด็กหญิงวรประภา  เฆ้พวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง4 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1181760107
เด็กหญิงวรรณิศา  แซ่เต้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
107
1181780031
เด็กหญิงวรัชยา  ทองผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
108
1181790011
เด็กชายวศิน  พรมทา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
109
1181730011
เด็กหญิงวารินีย์  ดีโยธา
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
110
1181790148
เด็กชายวิธวินท์  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
111
1181760926
เด็กหญิงศศิวิมล  พลนรา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
112
1181790013
เด็กชายศิรวิชญ์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
113
1181710058
เด็กหญิงศิริปภา  เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
114
1181710059
เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิจันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
115
1181760125
เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งมณีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
116
1181760493
เด็กชายศุภสัณห์  หล้าพิมพ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
117
1181760495
เด็กชายสมลักษณ์  เสารยะวิเศษ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
118
1182270015
เด็กชายสันติภาพ  จันทราภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
119
1181780033
เด็กชายสิรภพ  ชาวประมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
120
1181370481
เด็กหญิงสิรินดา  ตันติกฤตยกุล
ป.6
โรงเรียนโนนกกข่า
สพป.เลย เขต 2
121
1181690218
เด็กชายสืบสกุล  เหมสมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
122
1181730105
เด็กหญิงสุทธิดา  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
123
1181710280
เด็กหญิงสุรัมภา  สายสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
124
1181760875
เด็กชายหฤษฎ์  รัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
สพป.อุดรธานี เขต 1
125
1181780034
เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สาครเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
126
1181760134
เด็กหญิงอนัญญา  สิรบุญญาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
127
1181760135
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ศรีสร้างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
128
1181690074
เด็กชายอัครเดช  สีกะมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
129
1181360711
เด็กหญิงอังค์วริศรา  เร่งสมบูรณ์สุข
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
130
1181360712
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ฤทธิเจริญพัฒน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
131
1181710067
เด็กชายอิทธิพล  สีสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
132
1181360090
เด็กหญิงอินถะหวา  มะละคำ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
133
1182270215
เด็กหญิงอินทิพร  สารมะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
สพป.เลย เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง5 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
134
2181730308
เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
135
2181760511
เด็กหญิงกวิสรา  จิตติพร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
136
2181760762
นายกานต์  ศุภการพิทยากุล
ม.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
สพป.อุดรธานี เขต 1
137
2181760518
นายกิตติภูมิ  ไชยวารี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
138
2181760651
เด็กชายโกเศส  มงคลยุทธ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
139
2181760529
นายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
140
2181760540
เด็กชายณ นนท์  พิริยะสกุลยิ่ง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
141
2181730312
เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีพันลม
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
142
2181760554
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
143
2181760560
เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
144
2181760574
นางสาวปณาลี  ศรีคัฒนพรหม
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
145
2181760585
เด็กหญิงปุณยนุช  วินิจชัยรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
146
2181760588
เด็กชายพชรพล  กิจนุกร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
147
2181760595
นางสาวพิมพ์แพรวา  พนาวัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
148
2181760596
นายพีรพัฒก์  ศรีแขไตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
149
2181760597
เด็กชายพีรัช  เตชอภิชาติ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
150
2181760606
เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
151
2181760607
นางสาวมนัสนันท์  ทิพชาติ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
152
2181760611
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
153
2181760612
นางสาวลลิตา  ฟ้ากระจ่าง
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
154
2181760910
นายวรากรณ์  บุญชูศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
155
2181370263
เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ประดิษฐจา
ม.1
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
156
2181760616
นางสาววริศรา  สุริยะเดช
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
157
2181760620
เด็กชายศรัณยพงศ์  เหล่าสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
158
2181760641
นางสาวฮานน่า  โอลิเวอร์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
159
3181760152
เด็กหญิงกชพร  จิรศรยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
160
3181370317
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีจันทะ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
สพป.เลย เขต 2
161
3181690079
เด็กหญิงกตัญญุตา  ศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
162
3181370022
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ซ้ายขวา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
163
3181730115
เด็กหญิงกนกทิพชญ์  ฉิมนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
164
3181770007
เด็กหญิงกมลชนก  พิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
สพป.อุดรธานี เขต 2
165
3181780038
เด็กหญิงกรกมล  เพ็งสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
166
3181760654
เด็กชายกฤติน  โขมพัตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
167
3181760655
เด็กชายกฤติน  ผลไสว
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
168
3181760832
เด็กชายกฤษณะ  ขำหินตั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
169
3181760160
เด็กหญิงกวิณธิดา  ชิณโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
170
3181360098
เด็กชายกวิทัศน์  จิตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
171
3181360725
เด็กหญิงกวินทรา  วรินทรา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
172
3181710086
เด็กหญิงกวินทิพย์  วงษ์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
173
3181760656
เด็กหญิงกวินธิดา  นาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
174
3181760801
เด็กหญิงกวินนาถ  วงศ์เพชรอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
175
3181760161
เด็กชายกษิดิส  ชมภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
176
3181370129
เด็กหญิงกะรัตแก้ว  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
สพป.เลย เขต 2
177
3181370028
เด็กหญิงกัญชพร  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
178
3181730325
เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วทิพย์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
179
3181360638
เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรีทุมสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
180
3181790106
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  โยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
181
3181760657
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีคะปัสสะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
182
3181760802
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
183
3181790316
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
สพป.อุดรธานี เขต 4
184
3181760162
เด็กหญิงกัญญาณิฐ  วชิรเดชากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
185
3181360102
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
186
3181760163
เด็กหญิงกัญญาพัชร  หล้าคอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
187
3181360103
เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
188
3181370467
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาริภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
สพป.เลย เขต 2
189
3181760658
เด็กหญิงกัญพิชา  หวัง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
190
3181360106
เด็กชายกัณตภณ  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
191
3181730131
เด็กชายกัตถาวร  อรรคพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
192
3181760659
เด็กชายกันต์พจน์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
193
3181360108
เด็กชายกันตเมศฐ์  กิรติไชยสิน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
194
3181370356
เด็กหญิงกันยรัตน์  เปาชะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
195
3181760164
เด็กหญิงกันยากร  สายอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
196
3181760166
เด็กหญิงกัลญาณี  ดาลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
197
3181360729
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
198
3181730134
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฉิมนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
199
3181790019
เด็กหญิงกานต์มณี  ชาวดร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
200
3181760167
เด็กหญิงกานต์มณี  มณีกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
201
3181360606
เด็กหญิงกานต์ระพี  สุดน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
202
3182270022
เด็กชายกิตติกร  ไหมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
203
3181720064
เด็กชายกิตติ์ธีธัช  พิทักษ์สังข์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
204
3181360119
เด็กชายกิตติภพ  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
205
3181760169
เด็กหญิงกิติยากร  วรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
206
3181370358
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เชื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
207
3181710207
เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจริญอำนวยโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
208
3181370411
เด็กหญิงเกศกนก  วงศ์สาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
209
3181370482
เด็กชายเกษมสันต์  เป๊ะชาน
ป.6
โรงเรียนโนนกกข่า
สพป.เลย เขต 2
210
3181760752
เด็กชายเกื้อกูล  เวียนพาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
211
3181360284
เด็กชายโกสน  ฤทธิ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
212
3181760172
เด็กหญิงขวัญจิรา  ถี่ถ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
213
3181780041
เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
214
3181760662
เด็กหญิงข้าวหอม  ชลามาตย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
215
3182270150
เด็กชายเขมชาติ  กันยาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
สพป.เลย เขต 3
216
3181360398
เด็กชายคณิศร  คุณอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
217
3181730141
เด็กชายคุณภัทร  สารโคตวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
218
3181760176
เด็กชายคุณาวุฒิ  เวทย์จรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
219
3181730142
เด็กหญิงจรรยพร  สีโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
220
3181760177
เด็กชายจอมพล  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
221
3181760179
เด็กชายจักรดุลย์  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
222
3181760180
เด็กชายจักษ์กฤษ  คำงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
223
3181710097
เด็กหญิงจันทกานติ์  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
224
3182270028
เด็กหญิงจันทร์กมล  ชาวปลายนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
225
3182270029
เด็กหญิงจันทร์จรี  ธัญญะอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
226
3181770046
เด็กชายจานุวัฒน์  ปะมะโข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 2
227
3181690088
เด็กหญิงจิดาภา  คำจุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
228
3181690251
เด็กชายจิรกฤต  อึ้งวัฒนศิริกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง8 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
229
3181690091
เด็กชายจิรโชติ  วิเศษสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
230
3181760182
เด็กหญิงจิรฐิดา  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
231
3181790020
เด็กหญิงจิรตระการ  มาลาแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
232
3181760183
เด็กชายจิรพัส  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
233
3181760184
เด็กชายจิรภัทร  ชูเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
234
3181760188
เด็กชายจิรเมธ  เชิดโกทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
235
3181760666
เด็กชายจิรโรจน์  สมอดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
236
3181760664
เด็กหญิงจิรัชญา  ตลาดธานี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
237
3181760665
เด็กชายจิรันธนิน  อินทรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
238
3181790107
เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
239
3181730288
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทพา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
240
3181760357
เด็กชายเจสัน  โอลิเฟนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
241
3181760758
เด็กชายโจเซฟ วิลเลี่ยม  อีวานส์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
242
3181730402
เด็กหญิงฉันทพิชญาภา  ไชยบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนากลาง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
243
3181760358
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เข็มพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
244
3181760190
เด็กหญิงชญานิศา  เฉลิมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
245
3181360736
เด็กหญิงชญานิศา  สิงห์ครา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
246
3181720069
เด็กหญิงชฏาภรณ์  สกิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
247
3181760392
เด็กหญิงชณากาญจน์  ทาสีดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1
248
3182270038
เด็กหญิงชนมน  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
249
3181780104
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
250
3181710104
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
251
3181760668
เด็กหญิงชนัญญา  จีนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
252
3181760669
เด็กหญิงชนัดดา  พลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
253
3181760670
เด็กชายชนันธร  โคตรนรินทร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
254
3181790065
เด็กหญิงชนาธิป  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
สพป.อุดรธานี เขต 4
255
3181690095
เด็กหญิงชนิดาภา  นิสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
256
3181760841
เด็กชายชยานนท์  จึงจรรโลง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
257
3181720070
เด็กหญิงชยานันท์  สรรพคุณ
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
258
3181780046
เด็กชายชล  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
259
3181730336
เด็กหญิงชลิฎาภรณ์  ศรีภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
260
3181370366
เด็กหญิงชัชญาณิช  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
261
3181720071
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสนชัยอาสา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
262
3181370036
เด็กชายชัชดนัย  ไชยแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
263
3181760842
เด็กหญิงชัญญา  คงจา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง9 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
264
3181760674
เด็กชายชัยวิวัฒน์  ทิศสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
265
3182270042
เด็กชายชินวุฒิ  ก้อนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
266
3181760759
เด็กชายโชควีระชาติ  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
267
3181710325
เด็กหญิงโชติกา  บุดสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
268
3181760198
เด็กชายญาณวุฒิ  โพธิศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
269
3181760200
เด็กหญิงญาณิดา  ปาระครี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
270
3181790167
เด็กหญิงญาณิศา  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
271
3181760201
เด็กหญิงญาณิศา  โมคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
272
3182270182
เด็กหญิงญาติกา  สุโขยะชัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
273
3181760204
เด็กชายฐฬกฤต  สะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
274
3181760206
เด็กชายฐิตินันท์  พลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
275
3181780105
เด็กหญิงฐิติมลรัตน์  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
276
3181370289
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คามะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
สพป.เลย เขต 2
277
3181370174
เด็กชายฐิติวัสส์  ขวัญต่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
278
3181360740
เด็กชายณฐกร  โพธิ์ชูชัชวาล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
279
3181760928
เด็กชายณฐกร  ศรีภูมั่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
280
3181760209
เด็กชายณฐเดช  บุญอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
281
3181760249
เด็กชายณฐนนท์  ศรีไสยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
282
3181760222
เด็กชายณเดชน์  ใจขาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
283
3181360524
เด็กหญิงณภัทร  ธรรมาอภิโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
284
3181360523
เด็กชายณภัทร  สนธิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
285
3181730159
เด็กชายณรัฐกร  คามตะสีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
286
3181760215
เด็กชายณัชพล  เหล่าฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
287
3181760216
เด็กหญิงณัชริญา  วรรณขาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
288
3181730340
เด็กหญิงณัฎฐินันท์  ทรงครักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
289
3181780106
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สีหาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)
สพป.อุดรธานี เขต 3
290
3181760675
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์ชมภู
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
291
3181730403
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อม็องดีน อาลิอาดิแยร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนากลาง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
292
3181370176
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วิริยะพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
293
3181690105
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
294
3181760676
เด็กชายณัฏฐพล  บัวภา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
295
3182270047
เด็กหญิงณัฐณิชา  ษรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
296
3181760678
เด็กหญิงณัฐธยาน์  นามมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
297
3181730163
เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
298
3181730164
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยคต
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
299
3181710120
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อุ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
300
3181760809
เด็กชายณัฐพงษ์  กองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
301
3181760680
เด็กชายณัฐพศุตม์  รัตนบุรานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
302
3181730413
เด็กชายณัฐพัชร์  สัจจเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านไทยนิยม
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
303
3181790173
เด็กชายณัฐภาคย์  พรหมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
304
3181360555
เด็กหญิงณัฐมล  ขันทะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง
สพป.เลย เขต 1
305
3181370373
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เพียรพล
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
306
3181760681
เด็กชายณิชพน  ปะนัดเต
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
307
3181780108
เด็กหญิงณิชพร  กงกาหน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
สพป.อุดรธานี เขต 3
308
3181360415
เด็กหญิงณิชมน  มนตรีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
309
3181790236
เด็กหญิงณิชานันท์  ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
310
3182270052
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
311
3181710122
เด็กหญิงณิศรา  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
312
3182270183
เด็กหญิงดลกมล  สุขผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
313
3181710123
เด็กหญิงดลพร  พรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
314
3181790176
เด็กหญิงดวงวิมล  ดวงวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
315
3181760223
เด็กหญิงดากานดา  พาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
316
3181790022
เด็กหญิงดุจหนึ่งมณี  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
317
3181760682
เด็กชายติณณพัฒน์  อมรพัฒน์ภาคิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
318
3181360744
เด็กชายติณณภพ  นาราศรี
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
319
3181360156
เด็กหญิงตีรณา  เปาวะนา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
320
3181770054
เด็กหญิงถิรดา  ดงบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 2
321
3181760226
เด็กหญิงทักษอร  มหาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
322
3181360641
เด็กชายทีปกร  บุตรวิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
323
3181760754
เด็กชายเทพบุตร  บาลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
324
3181790264
เด็กชายเทวะรัถ  เย็นแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
325
3181370044
เด็กชายธนกฤต  ชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
326
3181730169
เด็กชายธนกฤต  พูนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
327
3181360166
เด็กชายธนเดช  กัลป์ชัย
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
328
3181730017
เด็กชายธนเดช  ชัยทุมมา
ป.4
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
329
3181760236
เด็กชายธนเดช  บุตตวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
330
3181370130
เด็กหญิงธนพร  พลลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
สพป.เลย เขต 2
331
3181780049
เด็กหญิงธนพร  รักษาวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
332
3182270185
เด็กหญิงธนพร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
333
3181760228
เด็กชายธนพัฒน์  ดวงตะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง11 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
334
3181760683
เด็กชายธนภณวัฒน์  ภูชาดึก
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
335
3181760684
เด็กหญิงธนภรณ์  กิติยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
336
3181730173
เด็กชายธนภัทร  ดอนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
337
3181360162
เด็กชายธนภัทร  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
338
3181360749
เด็กชายธนยศ  จันโสภา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
339
3181730347
เด็กชายธนวัฒน์  พรรคพิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
340
3181760233
เด็กหญิงธนัชญา  สิมมาหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
341
3181690114
เด็กชายธนากร  เรืองงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
342
3181730179
เด็กชายธนากร  ลีบาง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
343
3181360751
เด็กชายธนากร  เหลืองสุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
344
3181760234
เด็กชายธนากร  อาษานอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
345
3181360164
เด็กหญิงธนิกา  ชามะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
346
3181760686
เด็กชายธรธร  เพชรกอง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
347
3181760687
เด็กชายธรรมธีริทธ์  เปรมประสพโชค
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
348
3181760688
เด็กชายธรรมวัฏ  แย้มสง่า
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
349
3181360168
เด็กหญิงธรรศา  ปิระกะ
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
350
3181790024
เด็กชายธัชนนท์  จงกิจฐานพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
351
3181760240
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันไทศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
352
3181690118
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทำมะวงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
353
3181790110
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พรมมาซุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
สพป.อุดรธานี เขต 4
354
3181360172
เด็กหญิงธัญยวดี  สงนอก
ป.4
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
355
3181370378
เด็กหญิงธัญลักษณ์  โยธาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
356
3181760243
เด็กหญิงธันยพัฒน์  พิพวนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
357
3181360754
เด็กหญิงธารธรรม  เงินขาว
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
358
3181790237
เด็กหญิงธิวา  ไกรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
359
3181760245
เด็กชายธีทัต  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
360
3181360755
เด็กชายธีรภัทร  สุขใส
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
361
3181720087
เด็กชายธีร์วิริทธิ์  ชินพันธ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
362
3181790025
เด็กชายธีระชัย  ไพราม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
363
3181760689
เด็กชายธีรัช  ศรีปิดตา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
364
3181360177
เด็กชายนนฐกร  ด้วงศักดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
365
3181360757
เด็กชายนนทพัทธ  ดีมา
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
366
3181760849
เด็กชายนพรุจ  พุทธจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
367
3181780052
เด็กหญิงนภัสรา  หาญกำแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
368
3181730354
เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง12 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
369
3181760850
เด็กชายนรบดี  สิงห์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
370
3181760251
เด็กชายนราวิชญ์  สาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
371
3181730356
เด็กหญิงนริศรา  ศรีอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
372
3181360183
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สิริสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
373
3181690122
เด็กชายนวคุณ  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
374
3181730358
เด็กหญิงนวดี  แดงนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
375
3181370293
เด็กหญิงนัฎฐริณีย์  เรือนยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ
สพป.เลย เขต 2
376
3181690125
เด็กชายนัฐปราชญ์  จันทะยางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
377
3181790265
เด็กชายนันทกร  ลับแลทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวขัว
สพป.อุดรธานี เขต 4
378
3181730192
เด็กหญิงนันท์นพิน  สอนสุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
379
3181790026
เด็กชายนันทิพัฒน์  สาลีแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
380
3182270069
เด็กหญิงนันธ์นภัส  แสนประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
381
3181730193
เด็กหญิงนัยน์ปภา  พลหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
382
3181760691
เด็กหญิงนิชานันท์  อาณารักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
383
3181710300
เด็กหญิงนิตา  บุตรโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
384
3181370459
เด็กชายนิติพงษ์  ผางน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา
สพป.เลย เขต 2
385
3181760396
เด็กชายนิธิกร  มาตะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1
386
3181360761
เด็กชายนิธิกร  เวฬุวัน
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
387
3182270070
เด็กชายนิธิศ  เที่ยงตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
388
3181360182
เด็กชายนิพพิชฌน์  วิเศษสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
389
3181790327
เด็กหญิงนุชธิตา  จำปาฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเตย
สพป.อุดรธานี เขต 4
390
3181360808
เด็กหญิงเนตรนภา  เดชบุรมย์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
391
3181760755
เด็กหญิงเนรัญชรา  ธีระธนานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
392
3181760256
เด็กชายบัญญัติ  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
393
3181370158
เด็กหญิงบุญยชา  เดชดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปวนพุ
สพป.เลย เขต 2
394
3181690222
เด็กหญิงบุญรักษา  บุญเกิดถิ่นไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
395
3181360763
เด็กหญิงบุญรักษา  สังประกุล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
396
3181760257
เด็กชายบุญฤทธิ์  สักขวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
397
3181690130
เด็กหญิงบุญสิตา  ธนาฤกษ์มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
398
3181360186
เด็กหญิงบุญสิตา​  แสงขาว​
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
399
3181780112
เด็กหญิงเบ็ญจพร  ดลพร
ป.6
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
สพป.อุดรธานี เขต 3
400
3181370054
เด็กชายปกรณ์พัทธ  แสนบุ่งค้อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
401
3181370244
เด็กชายปกรณ์  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
402
3181760692
เด็กชายปกรณ์  ศุภรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
403
3181370056
เด็กหญิงปณิดา  ถาแพนทอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง13 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
404
3181360189
เด็กชายปพณธีร์  ศรีศุภร
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
405
3181780056
เด็กชายปพนพัชร์  ชะนะสะแบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
406
3181760260
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อุ่ยตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
407
3181360192
เด็กชายปรพล  พินิจกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
408
3181370381
เด็กชายปรมะ  ลุนหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
409
3181360770
เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
410
3181690238
เด็กหญิงปริญญา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สพป.หนองคาย เขต 1
411
3181760261
เด็กหญิงปริณณดา  อึงสกาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
412
3181760853
เด็กหญิงปริยพิญย์  สุระขันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
413
3181760262
เด็กหญิงปรียาพร  ใจขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
414
3182270187
เด็กชายปฤษฎี  พิมสร
ป.4
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
415
3181690252
เด็กชายปวระวิทย์  กิตติวัฒนะชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
416
3182270188
เด็กชายปวริศ  แจ้งโทน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
417
3181360194
เด็กชายปวริศ  ไชยรักษา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
418
3182270138
เด็กชายปวริศ  ดานัง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
สพป.เลย เขต 3
419
3181730201
เด็กชายปวริศ  วัจนะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
420
3181730361
เด็กหญิงปวริศา  ผาดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
421
3181710149
เด็กชายปวรุตม์  สันประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
422
3181760263
เด็กชายปวเรศ  เจนถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
423
3181360196
เด็กหญิงปวิมล  จันทร์แซม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
424
3181370383
เด็กหญิงปวีณา  จันทจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
425
3181760785
เด็กชายปัญจพัฒน์  ธนีกุลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
426
3181780115
เด็กหญิงปัญญาพร  พงศ์ชีวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
สพป.อุดรธานี เขต 3
427
3181360646
เด็กชายปัณณทัต  แก้วมณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
428
3181360771
เด็กหญิงปัณวี  สระโสม
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
429
3182270078
เด็กหญิงปัทธมาศ  เขตสถาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
430
3181370385
เด็กชายปาณรวัฐ  ทองแหยม
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
431
3181760814
เด็กหญิงปาณิตา  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
432
3181760693
เด็กหญิงปารจรีย์  ทนงธนะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
433
3181760776
เด็กหญิงปาริชาด  ซันกา
ป.5
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
434
3181730363
เด็กหญิงปาริตา  ชิณวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
435
3181710302
เด็กหญิงปิ่นมนัส  วิเศษสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
436
3181760694
เด็กหญิงปิยชนก  ทะยะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
437
3181780116
เด็กหญิงปิยธิดา  โชติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
สพป.อุดรธานี เขต 3
438
3181360773
เด็กชายปิยนันต์  วันสุพงศ์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง14 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
439
3181760695
เด็กหญิงปิยพัชร์  พิชญาสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
440
3181770009
เด็กหญิงปิยะฉัตร  โสดาดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
สพป.อุดรธานี เขต 2
441
3181780057
เด็กหญิงปุญญรัตน์  พระวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
442
3181360649
เด็กหญิงปุณณะมี  จุลาณุกะ
ป.6
โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเลย
สพป.เลย เขต 1
443
3181730364
เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีจันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
444
3181760934
เด็กหญิงปุณิกา  สุวรรณโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
445
3181760696
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จันทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
446
3181370413
เด็กหญิงเปรมสุดา  แก้วคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
447
3181370187
เด็กหญิงเปรมสุดา  ดอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
448
3181720116
เด็กหญิงไปรญา  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
449
3181760697
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  เจริญกิจสุพร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
450
3181710152
เด็กชายพงศ์ธนัท  นิกรเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
451
3181790187
เด็กชายพงศ์พล  เกลี้ยงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
452
3181760273
เด็กชายพงษ์พิชญ์  พิทักษ์ธานินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
453
3181360434
เด็กชายพชรพล  พลดาหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
454
3181730365
เด็กหญิงพธิดา  นามอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
455
3181790188
เด็กหญิงพรนภา  กันหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
456
3181360435
เด็กหญิงพรพรหมพิทักษ์  สุพรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
457
3181770060
เด็กชายพรพิพัฒน์  วงษ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
สพป.อุดรธานี เขต 2
458
3181760700
เด็กหญิงพราวปัญญ์  ศิริทิพยัณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
459
3181760701
เด็กหญิงพราวสุภัค  เเสนคำ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
460
3181370389
เด็กหญิงพลอยณภัส  เดี่ยวผา
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
461
3181700006
เด็กชายพลัฏฐ์  สุคุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
สพป.หนองคาย เขต 2
462
3181360202
เด็กชายพหุธารา  แสงคำภา
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
463
3181730215
เด็กหญิงพัชรพร  กันยาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
464
3181360204
เด็กชายพัชร์พล  สองเมือง
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
465
3181790306
เด็กหญิงพัชรากร  บัวบล
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.อุดรธานี เขต 4
466
3181370061
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีจันทะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
467
3181360203
เด็กหญิงพัชริดา  จันทะวัน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
468
3181730218
เด็กหญิงพัฒน์กมล  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
469
3181690224
เด็กหญิงพัดชา  สาสนทายาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
470
3181790329
เด็กหญิงพัทรนันท์  กุลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเตย
สพป.อุดรธานี เขต 4
471
3181760703
เด็กชายพัสกร  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
472
3181760279
เด็กชายพิฆเดช  พลแพงขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
473
3181790028
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง15 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
474
3181760815
เด็กหญิงพิชญธิดา  สีดาห้าว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
475
3181790191
เด็กหญิงพิชญา  กัลยาน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
476
3181760704
เด็กหญิงพิชญากร  วงษ์เเสน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
477
3181370062
เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
478
3181760705
เด็กชายพิชญุตม์  สำรวมรัมย์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
479
3181760787
เด็กชายพิชญ์  ดวงทองพล
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
480
3181370287
เด็กหญิงพิชฎาผณัฐ  สุดคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.เลย เขต 2
481
3181370190
เด็กหญิงพิชามญช์  บรรเทา
ป.6
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก160
สพป.เลย เขต 2
482
3181360209
เด็กชายพิพัฒน์  คำบอนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
483
3181360439
เด็กชายพิพัฒน์  อุ่นธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
484
3181780111
เด็กหญิงพิมพ์กมล  จำปาบุรี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
สพป.อุดรธานี เขต 3
485
3181360783
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มานามวีรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
486
3181370063
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ต๊ะกาพโพ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
487
3181780061
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิ์จันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
488
3181370246
เด็กหญิงพิมพลอย  มนูศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
489
3181730020
เด็กชายพิรัชต์  บรรดิษฐ
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
490
3181770012
เด็กชายพิริยพงศ์  ศรีนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
สพป.อุดรธานี เขต 2
491
3181760706
เด็กหญิงพีชญา  กีรธนานนท์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
492
3181760709
เด็กชายพุฒิธร  สว่างสุข
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
493
3181760710
เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองสังวรณ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
494
3181360283
เด็กหญิงแพรพลอย  วรรณภา
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
495
3182270176
เด็กหญิงภคพร  เพชรประสิท
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกงาม
สพป.เลย เขต 3
496
3181700007
เด็กชายภคพล  ประจันติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
สพป.หนองคาย เขต 2
497
3182270094
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ระลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
498
3181720097
เด็กหญิงภัณฑิลา  เบ้าสวัสติไชย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
499
3181760711
เด็กชายภัทรกร  บุตรเเสนลี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
500
3181710165
เด็กชายภัทรดนัย  คำสีโห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
501
3181360220
เด็กชายภัทรดนัย  จันดาบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
502
3182270096
เด็กชายภัทรดนัย  ตันกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
503
3181370391
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทวยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
504
3181760295
เด็กหญิงภัทรนันท์  พิมพ์คำไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
505
3181360443
เด็กหญิงภัทรปภา  ราชพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
506
3181370124
เด็กชายภัทรพล  ธรรวิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด
สพป.เลย เขต 2
507
3181760296
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
508
3181710167
เด็กหญิงภัทรษยา  แก้วน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง16 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
509
3181370460
เด็กชายภาคภูมิ  ลบไชสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา
สพป.เลย เขต 2
510
3181760297
เด็กชายภาคิน  บุญเวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
511
3181760857
เด็กชายภาณุพงษ์  ศิริเสถียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
สพป.อุดรธานี เขต 1
512
3181730231
เด็กหญิงภิญญภัทร  ชัยงามเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
513
3181720160
เด็กชายภูตะวัน  โภคาพานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
514
3181760713
เด็กชายภูมิพัฒน์  เหลืองสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
515
3181730232
เด็กชายภูมิภัทร  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
516
3181760303
เด็กชายภูมิรพัฒน์  พุทธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
517
3181360227
เด็กชายภูริช  เวศมโน
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
518
3181760942
เด็กหญิงภูริชญา.  มุกดา.
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
519
3181360581
เด็กชายภูริวัจน์  จิระวิทยาวัชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเชียงคาน
สพป.เลย เขต 1
520
3182270099
เด็กชายภูวดล  แสงพันธ์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
521
3181760714
เด็กชายภูวเดช  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
522
3181360791
เด็กหญิงมณพัชศา  ศิริกุลบุญญรัตน์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
523
3181780065
เด็กหญิงมณีรัตน์  ประมวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
524
3181760307
เด็กหญิงมนปพร  จำปาบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
525
3182270100
เด็กหญิงมนปริยา  มชะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
526
3181760716
เด็กชายมโนพัฒน  ศุภรัตนชาติพันธ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
527
3181690226
เด็กหญิงมินฑิญา  เสมอสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
สพป.หนองคาย เขต 1
528
3181730235
เด็กหญิงมีนา  วิวิชชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
529
3181760717
เด็กชายยงธนัท  สุชนวณิช
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
530
3181360792
เด็กชายยศกร  บุญมาลอง
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
531
3181760719
เด็กชายยศพัทธ์  เมธาสิทธิ์ธนโชติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
532
3181370069
เด็กชายยุทรนา  ศรีเก่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
533
3181370103
เด็กหญิงยุพากร  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซำกกค้อ
สพป.เลย เขต 2
534
3181730236
เด็กชายยูตะ  ชิมาโนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
535
3181760311
เด็กหญิงรชต  วัน คัม เปน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
536
3181360232
เด็กหญิงรพิชา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
537
3181760938
เด็กชายร่มปวีณ์  โพธิ์ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
538
3181730239
เด็กชายรัชกฤช  จิตติมล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
539
3181760720
เด็กชายรัชชานนท์  พลศรี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
540
3181370182
เด็กชายรัชชานนท์  สุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
541
3181760312
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เจษฎาพรนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
542
3181760721
เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตรักการค้า
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
543
3181730242
เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยสงฆ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง17 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
544
3181370266
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภิญโญดม
ป.6
โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย
สพป.เลย เขต 2
545
3181760315
เด็กหญิงราญา  สมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
546
3181730370
เด็กชายรามิล  โคตรบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
547
3181760722
เด็กหญิงรินท์นิตา  บูรณะบัญญัติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
548
3181760723
เด็กหญิงรุ่งรนิดา  บ้งพิมพ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
549
3181760724
เด็กหญิงลักษณาวรียย์  จันทคัต
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
550
3181690240
เด็กหญิงลักษิกา  ใคร่ครวญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
สพป.หนองคาย เขต 1
551
3181760725
เด็กชายลัญฉกร  ใจสะอาด
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
552
3181360453
เด็กหญิงลัลน์ญดา  กองมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
553
3181360452
เด็กหญิงลัลน์ญดา  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
554
3181760726
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ลาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
555
3181760317
เด็กหญิงลิซ่า เขมนิตย์  ชาร์พ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
556
3181760320
เด็กชายวชิรวิทย์  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
557
3181760321
เด็กหญิงวชิราภรณ์  วันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
558
3181370277
เด็กชายวรพล  สิงห์วารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์
สพป.เลย เขต 2
559
3182270142
เด็กชายวรวัฒน์  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
สพป.เลย เขต 3
560
3181720102
เด็กหญิงวรัฐพร  ทรเทพ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
561
3181760730
เด็กหญิงวรัณญา  สูงตรง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
562
3181790030
เด็กชายวราธิป  ยอดหานาม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
563
3181760731
เด็กหญิงวรินญา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
564
3181690167
เด็กหญิงวริศรา  ผาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
565
3181370396
เด็กหญิงวริศรา  ภูกาบทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
566
3181790031
เด็กหญิงวรุณพร  พลกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
567
3182270107
เด็กหญิงวสุนธรา  ต.ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
568
3181690168
เด็กชายวัชพล  เอกอุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
569
3181760732
เด็กหญิงวัชรดา  โนนจันทร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
570
3181370397
เด็กหญิงวัชรวรรณ  นิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
571
3181370074
เด็กหญิงวัชราภรณ์  อินทรชัยศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
572
3181790307
เด็กชายวันชนะ  นาเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.อุดรธานี เขต 4
573
3181370251
เด็กหญิงวันวิสา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสะพุง
สพป.เลย เขต 2
574
3181760734
เด็กชายวิชญะ  กุลตังวัฒนา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
575
3182270192
เด็กหญิงวิชญาดา  โกษาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
สพป.เลย เขต 3
576
3181730376
เด็กหญิงวิชญาดา  วงค์ไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
577
3181370472
เด็กหญิงวิชญาดา  เอ่ยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง
สพป.เลย เขต 2
578
3181760788
เด็กชายวิณวัฒน์  โชคดุรงค์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
579
3181790201
เด็กหญิงวิมลศิริ  กาญจน์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
580
3181360243
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  นาคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
581
3181790032
เด็กชายวุฒิพันธุ์  จารุสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
582
3181720161
เด็กชายศรัณยพงศ์  เตชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
583
3181760332
เด็กหญิงศศิมา  บำรุงศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
584
3181760736
เด็กหญิงศานตมล  เกษโสภา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
585
3181760737
เด็กชายศิระ  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
586
3181370400
เด็กหญิงศิริพิชญา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
587
3181370401
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชรารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
588
3182270178
เด็กชายศิริวัฒน์  สอนสุภาพ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกงาม
สพป.เลย เขต 3
589
3181730379
เด็กชายศุภกร  ดีหมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
590
3181760739
เด็กชายศุภกร  มิ่งวัฒนชาติ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
591
3181720109
เด็กชายศุภกฤษ  สีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
592
3181690176
เด็กชายศุภชัย  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
593
3181360256
เด็กชายศุภวรรณ  เหลืองาม
ป.5
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
594
3181760741
เด็กชายสรวิศ  คงสุจริตธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
595
3181360258
เด็กชายสหัสวรรษ  คำตันบุญ
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
596
3181760341
เด็กหญิงสายธาร  นาจอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
597
3181730381
เด็กหญิงสินีนุช  ขันนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
598
3181360260
เด็กชายสิรภพ  คำไล้
ป.6
โรงเรียนเมืองเลย
สพป.เลย เขต 1
599
3181760742
เด็กหญิงสิริกร  ตั้งรัตนผล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
600
3181690180
เด็กหญิงสิริกร  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
601
3181790243
เด็กหญิงสิริมา  จันทนนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู
สพป.อุดรธานี เขต 4
602
3181760409
เด็กหญิงสิริยากร  แซวรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1
603
3181370185
เด็กหญิงสุชญา  เพชรนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
สพป.เลย เขต 2
604
3181790034
เด็กหญิงสุชานันท์  ประทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
605
3181790320
เด็กหญิงสุธาทิพย์  เรืองประทีป
ป.6
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
สพป.อุดรธานี เขต 4
606
3181370079
เด็กหญิงสุธาสินี  มะลาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
607
3181760789
เด็กชายสุนาถ  อักขระ
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
สพป.อุดรธานี เขต 1
608
3181790035
เด็กหญิงสุนิสา  คอนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
609
3181710221
เด็กหญิงสุพรรษา  เทพสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"
สพป.บึงกาฬ
610
3181690184
เด็กหญิงสุพิชชา  ทองทุ่งโป่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
611
3181780072
เด็กหญิงสุพิชญา  การะภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
612
3181780073
เด็กหญิงสุพิชญา  สู้รักรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
613
3181760343
เด็กหญิงสุพิชญาณุชย์  บุญภึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง19 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
614
3181790208
เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
สพป.อุดรธานี เขต 4
615
3181760743
เด็กชายสุรเดช  ประเศรษฐสุต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
616
3181760941
เด็กหญิงสุวรินทร์.  ตันทัดประเสริฐ.
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
617
3181370466
เด็กหญิงเสุเมธิณี  เส็งดอนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนนกไก่นา
สพป.เลย เขต 2
618
3181730296
เด็กหญิงโสภณาพัชร  วันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
619
3181370090
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ราชเสนา
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
สพป.เลย เขต 2
620
3181730277
เด็กหญิงฬียากร  จิตเจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
621
3181790347
เด็กหญิงอชิรญา  จันประทัด
ป.6
โรงเรียนคำบงเจริญสุข
สพป.อุดรธานี เขต 4
622
3181730278
เด็กหญิงอชิรญา  รัตนพลที
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
623
3181710198
เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
624
3181760744
เด็กชายอชิรวัฒน์  อดุลโภคาธร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
625
3181790290
เด็กชายอดิเทพ  ศรีคำม่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำปู่
สพป.อุดรธานี เขต 4
626
3181690185
เด็กชายอดุลวิทย์  ดวงพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
627
3181790036
เด็กชายอติวิชญ์  โม้เมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าโสม
สพป.อุดรธานี เขต 4
628
3181730386
เด็กชายอธิกิตติ์  นิตย์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
629
3181690186
เด็กชายอนิวัฒ  ศิริแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
630
3181710320
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีหานาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
สพป.บึงกาฬ
631
3181710201
เด็กหญิงอภิชญา  อัตรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
632
3181370405
เด็กชายอภินันท์  คอนประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
633
3181760745
เด็กชายอภิมงคล  ห่อนบุญเหิม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
634
3181360621
เด็กหญิงอภิสรา  สาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าลี่
สพป.เลย เขต 1
635
3181760349
เด็กหญิงอรชพร  ตั้งศิริสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
636
3181760748
เด็กหญิงอรไพลิน  เกียรติพชรพล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
637
3181760746
เด็กหญิงอรรถยา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
638
3181710203
เด็กหญิงอริสรา  อัตรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
สพป.บึงกาฬ
639
3181730284
เด็กหญิงอรุณรัตน์  โคกยาว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
640
3181360482
เด็กชายอัควินทร์  บุตรวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลย
สพป.เลย เขต 1
641
3181760749
เด็กหญิงอัญชลีพร  เอียสกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
642
3181690191
เด็กหญิงอัญชิสา  ดอกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1
643
3181360542
เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีอรรคพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน" ปทุมมาสงเคราะห์"
สพป.เลย เขต 1
644
3181730285
เด็กหญิงอัญวรรณ  ธาตุดี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
645
3181370409
เด็กหญิงอัยรดา  ไชยอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
646
3182270121
เด็กชายอานุภาพ  เนาวราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
สพป.เลย เขต 3
647
3181370410
เด็กหญิงอาริยา  เชิดไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเอราวัณ
สพป.เลย เขต 2
648
3181760751
เด็กหญิงอารียา  คริสโตเฟอร์รู
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร1ห้อง20 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
649
3181730391
เด็กชายอิทธิพล  บุญเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
650
3181730321
เด็กหญิงอิทธิมนต์  เปาะสะเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
651
3181780076
เด็กชายอินทรายุทธ  ลักษณะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน
สพป.อุดรธานี เขต 3
652
3181760354
เด็กชายอินทรายุธ  ฐานันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1
653
3181360814
เด็กชายเอ็ดเวิร์ด  มอทท์
ป.6
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
654
3181360813
เด็กหญิงเอรียา  พลลาภ
ป.5
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
สพป.เลย เขต 1
655
3051500745
เด็กชายแพท  ศานติรัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สมุทรปราการ เขต 2