บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร1ห้อง3
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายโพชฌงค์  สุวรรณชัยรบ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 8 1 7 6 0 9 2 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 86

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/5/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------