บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร1ห้อง6
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายกฤษณะ  ขำหินตั้ง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 8 1 7 6 0 8 3 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 168

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------