บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร1ห้อง4
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายหฤษฎ์  รัตนโชติ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 8 1 7 6 0 8 7 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 124

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------