บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร1ห้อง9
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายณฐกร  ศรีภูมั่น  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 8 1 7 6 0 9 2 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 279

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------