บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร1ห้อง10
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงถิรดา  ดงบัง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 8 1 7 7 0 0 5 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 320

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------