บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 15 อาคาร1ห้อง15
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพิชญธิดา  สีดาห้าว  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 8 1 7 6 0 8 1 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 474

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
1/10/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------