บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร1ห้อง4
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงศศิวิมล  พลนรา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 8 1 7 6 0 9 2 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 111

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------