บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร1ห้อง5
-------------------------------------------------------- 
นายวรากรณ์  บุญชูศรี  
 เลขประจำตัวสอบ     2 1 8 1 7 6 0 9 1 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 154

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------