รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง 512 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2212660001
เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
2
2212660598
นางสาวกชพร  โชคสุภนัย
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
3
2212660599
เด็กหญิงกชพรรณ  ณ น่าน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
4
2212660602
เด็กหญิงกนกเกศวร์  แก้วประสงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
5
2212660464
นางสาวกนกนารา  เพียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม.เชียงราย
6
2212660601
เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
7
2212660008
นายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
8
2212660614
เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
9
2212660019
เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
10
2212660026
เด็กชายกันตพงศ์  สงคราม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
11
2212660028
นายกันตพัฒน์  สงคราม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
12
2212660620
เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
13
2212660622
เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
14
2212660038
นายกิตติธัช  นำทาน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
15
2212660039
เด็กชายกิตติพัฒน์  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
16
2212660635
นายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
17
2212660042
เด็กหญิงขจาริน  คมทอง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
18
2212660047
เด็กหญิงคณิสรา  เนตตกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
19
2212660057
เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
20
2212660058
เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
21
2212660060
นางสาวจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
22
2212660474
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม.เชียงราย
23
2212660062
นายจิตติพัฒน์  ยาละ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
24
2212660645
นางสาวจิตติภัทรา  ข่มอาวุธ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
25
2212660066
เด็กชายจิรพันธ์  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
26
2212660067
เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
27
2212660069
เด็กหญิงจิราพัชร  ดั้นเมฆ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
28
2212660074
นางสาวจุฑาทิพย์  เรือนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
29
2212660081
นายชนกันต์  พานพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
30
2212660662
นางสาวชนัญธิดา  ชัยเมืองชื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
31
2212660098
เด็กชายชโนดม  แก้วคํามูล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
32
2212660671
เด็กชายชิติพัทธ์  แสงเทียนประไพ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
33
2212660870
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
34
2212660461
นายโชคทวีชัย  แสนสหโชค
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
35
2212660103
นางสาวฐปนัท  มุ่งการ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง 513 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2212660677
นายณฐกร  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
37
2212660110
นายณฐกร  ดอนชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
38
2212660680
เด็กชายณภัทร  กาญจนา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
39
2212660682
เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
40
2212660686
นายณัฐกรณ์  ภูเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
41
2212660126
เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
42
2212660690
นายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
43
2212660130
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมอรุณวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
44
2212660132
นายณัฐวัฒน์  อุดทา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
45
2212660871
นายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
46
2212660440
นางสาวเดือนศิริ  คำแก่น
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
47
2212660138
เด็กชายตรัยคุณ  อนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
48
2212660144
นางสาวทักษพร  นาคจันทร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
49
2212660147
นายทีปกร  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
50
2212660460
นายแทนคุณ  อัมพวา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
51
2212660704
นางสาวธนพร  คงยุทธ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
52
2212660703
นางสาวธนพร  สกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
53
2212660707
นายธนภัทร  สนิทดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
54
2212660156
เด็กชายธนวินท์  ชูชัย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
55
2212660943
นายธนาวุฒิ  สินพงศ์อมรกิจ
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพม.เชียงราย
56
2212660712
เด็กชายธราธิป  เหล็กพรหม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
57
2212660170
เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
58
2212660975
นายธวัชชัย  จินะราช
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
สพม.เชียงราย
59
2212660173
นางสาวธัญญมัย  อินต๊ะตัน
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
60
2212660714
นางสาวธัญญรัตน์  กันธนะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
61
2212660176
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
62
2212660179
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
63
2212660182
เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย
ม.1
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
64
2212660181
เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
65
2212660184
นางสาวธิญาดา  ใจพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
66
2212660720
เด็กชายธิติ  ท้าวคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
67
2212660185
เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
68
2212660188
เด็กชายธีรภัทร  แซ่ไป๋
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
69
2212660190
นางสาวธีริศรา  ชัยเดช
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
70
2212660193
นายนพกร  พรมใจสา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง 514 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2212660198
นายนฤเทพ  ขาวดา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
72
2212660199
เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
73
2212660205
นางสาวนันท์นภัส  ใจวงค์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
74
2212660212
นางสาวนิรชา  งามเหมาะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
75
2212660732
นางสาวนิรมัย  คำเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
76
2212660216
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
77
2212660445
นางสาวเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
78
2212660873
เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
79
2212660219
นางสาวบุณฑริกา  ปรโลกานนท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
80
2212660739
เด็กชายบุรินทร์  มังคลาด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
81
2212660448
นางสาวเบญญาภา  ริมทอง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
82
2212660741
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
83
2212660742
เด็กชายปณชัย  ปี่แสงเงิน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
84
2212660221
เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
85
2212660223
เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
86
2212660231
เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
87
2212660754
เด็กชายปัณณทัต  ชุมภูชนะภัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
88
2212660253
เด็กหญิงปิยมน  คำลือ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
89
2212660255
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
90
2212660256
เด็กชายปุณณภพ  ทนันชัย
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
91
2212660266
เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
92
2212660283
เด็กชายพัชรพล  สารศรี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
93
2212660288
นางสาวพาณิภัค  ชูพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
94
2212660289
เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
95
2212660290
เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
96
2212660783
นางสาวพิชญาภัค  ห่วงศร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
97
2212660291
นางสาวพิชญาภา  ไชยสถิตวานิช
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
98
2212660786
นางสาวพิชามญชุ์  โปธาตุ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
99
2212660297
นางสาวพิมพ์ญาดา  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
100
2212660298
นางสาวพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
101
2212660311
เด็กหญิงภคพร  ใจผาวัง
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
102
2212660322
เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
103
2212660952
นายภาณุวิชญ์  ไชยปรุง
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพม.เชียงราย
104
2212660327
เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
105
2212660328
นายภูมิ  กุลคีรีรัตนา
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง 515 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2212660330
นายภูมิเพชร  ขุนเพชร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
107
2212660811
นายภูรี  เขียวแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
108
2212660334
นางสาวมัญชุภา  กลีบเมฆ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
109
2212660815
เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
110
2212660342
เด็กหญิงรดามณี  อภินิเวศ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
111
2212660351
นายรัชชานนท์  ใจยะสุ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
112
2212660353
เด็กชายรัชพล  เเก้วหล้า
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
113
2212660954
นายรัฐเกล้า  วีระคำ
ม.3
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพม.เชียงราย
114
2212660819
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
115
2212660355
นางสาวรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
116
2212660356
นายราเมศวร์  พรมสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
117
2212660366
นางสาววรกานต์  ศุภภากร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
118
2212660825
เด็กชายวรท  ปันเจิง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
119
2212660826
นายวรบรรณ  ดูการดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
120
2212660372
เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
121
2212660833
เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
122
2212660834
เด็กชายวรากร  คำแปง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
123
2212660381
เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
124
2212660567
นางสาววิมลสิริ  ยอดสง่า
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม.เชียงราย
125
2212660382
เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
126
2212660839
เด็กชายศตนันทน์  แสงตารัตน์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
127
2212660387
เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
128
2212660389
เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
129
2212660392
นางสาวศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
130
2212660394
นางสาวศิริวัชราภร  บัวนวล
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
131
2212660842
นายศิวัช  มณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
132
2212660397
เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี
ม.2
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
133
2212660571
นางสาวศุภวดี  ใจวรณ์
ม.3
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
สพม.เชียงราย
134
2212660849
เด็กหญิงสมภิชุตา  เมืองชื่น
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
135
2212660406
นายสรวิชญ์  กาติ๊บ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
136
2212660410
นายสิทธิลักธิ์  รุ่งอรุณ
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
137
2212660417
นางสาวสุขกัญญา  วรรณสม
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
138
2212660854
เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
139
2212660457
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อัศวยิ่งถาวร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
140
2212660978
นายอลงกรณ์  พินไชย
ม.3
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
สพม.เชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง 516 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2212660864
เด็กชายอัครวิชช์  ธรรมปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
142
2212660865
นางสาวอัจฉราพรรณ  วิชา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
143
2212660432
นางสาวอัจฉริยา  ศรีทวีพร
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สพม.เชียงราย
144
2212660963
เด็กชายอัฑฒกร  เจนนานาโชค
ม.1
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
สพม.เชียงราย
145
2212660884
เด็กหญิงไอยรา  ใจปา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.เชียงราย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ห้อง 7202 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
146
2212870036
เด็กชายกุลกิตติ  โนสี
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
147
2212870046
นายคงณัฐ  พงศ์ทัศนเหม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
148
2212870048
นายคามิน  ยอดเมือง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
149
2212870053
เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
150
2212870638
นายจิรัฏฐกร  พีพงษ์
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
151
2212870641
นางสาวชญาน์ทิพย์  บุญทัน
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
152
2212870083
เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
153
2212870646
นายชินพัทธ์  เพชรพัชรากุล
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
154
2212870100
นางสาวญาดา  ด้วงนุ้ย
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
155
2212870103
นางสาวฐิตาภา  ยอดมิ่ง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
156
2212870108
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
157
2212870121
เด็กชายณัฎฐ์  กรรมารางกูร
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
158
2212870129
เด็กชายณัฐกฤตย์  ตานันใจ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
159
2212870145
นางสาวณัฐมน  สมศรี
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
160
2212870653
นางสาวณัฐวดี  สุทธนู
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
161
2212870550
นายเดชาธร  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
162
2212870168
นางสาวทิพพฤกษา  ตาคำ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
163
2212870656
นางสาวธนกร  ใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
164
2212870176
เด็กชายธนวรรธน์  สุยะวงศ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
165
2212870659
เด็กหญิงธนัญชนก  เชื้อสะอาด
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
166
2212870190
เด็กชายธราเทพ  จันทร์คฤหาสน์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
167
2212870204
เด็กชายธิติพัทธ์โชติ  จันตระกูล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
168
2212870219
เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
169
2212870222
เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
170
2212870225
นายนวินธร  อุมรุม
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
171
2212870234
เด็กชายบรรณวิชญ์  มั่นคง
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
172
2212870250
นางสาวปภาวรินทร์  โรจนอุดมพร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
173
2212870253
นายปรมินทร์  บุญชัยแสน
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
174
2212870260
เด็กชายปวริศ  ภาชนะวิจิต
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
175
2212870261
เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
176
2212870263
นางสาวปวริศา  ขัตธิ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
177
2212870266
นางสาวปัญญดา  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
178
2212870275
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปาอิน
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
179
2212870276
นายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
180
2212870279
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมูลคำ
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ห้อง 7203 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
181
2212870685
นางสาวพิชญา  พิพัฒนพงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
สพม.พะเยา
182
2212870328
เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
183
2212870334
เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
184
2212870348
เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
185
2212870351
เด็กหญิงภัณฑิรา  เผ่าดี
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
186
2212870352
เด็กหญิงภัณทิรา  หมื่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
187
2212870358
นายภัทรพล  มาลีพัตร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
188
2212870360
เด็กหญิงภัทรวดี  ฝึกฝน
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
189
2212870362
นางสาวภัทสิตา  ธะนู
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
190
2212870393
นางสาวรดา  จิตวิศรุตกุล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
191
2212870402
เด็กหญิงลภัสรดา  ธรรมชัย
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
192
2212870404
เด็กหญิงลักษิกา  ชุติโศภน
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
193
2212870407
เด็กหญิงวชิรญา  สุทธิตานนท์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
194
2212870425
นางสาววิชญาดา  บาร์ริส
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
195
2212870431
นางสาววิราวรรณ  ราชเนตร์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
196
2212870436
นางสาวศศิกานต์  รัชฎาวรรณ์
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
197
2212870451
เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
198
2212870452
เด็กชายศุภกร  นันทขว้าง
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
199
2212870453
เด็กหญิงศุภกานต์  เจริญมาศ
ม.2
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
200
2212870460
เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
201
2212870471
เด็กชายสิรภพ  เพชรกาญจนกุล
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
202
2212870475
เด็กหญิงสิริอร  ธนะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
203
2212870481
นางสาวสุณัฏฐา  ลออพันธ์กุล
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
204
2212870500
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปินตา
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
205
2212870503
นายอชิรวิชญ์  เหมะภูษิต
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
206
2212870523
นางสาวอัจฉราพร  สมุทรจักร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
207
2212870534
นายอัยยา  สุทธิกุลบุตร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
208
2212870564
นายเอกพจน์  รัตนพัทธยากร
ม.3
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สพม.พะเยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
209
2212670002
นางสาวกชพรรณ  โกสิน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
210
2212670004
นางสาวกมลชนก  คงยืน
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
211
2212670129
เด็กชายกรวิชญ์  วงค์ทา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
212
2212670006
เด็กชายกฤติน  มิลินทางกูร
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
213
2212670133
เด็กชายกฤษฎากรณ์  จินายะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
214
2212670136
เด็กหญิงกัญจนพร  ข้ามสาม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
215
2212670010
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
216
2212670144
นางสาวกัลยรัตน์  อวรรณา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
217
2212670147
นายกิตติพจน์  ปัญญาเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
218
2212670149
เด็กชายกิตติพัฒน์  พริบไหว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
219
2212670443
เด็กชายไกรศักดิ์  สุวรรณกาศ
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
220
2212670427
นายเขมทัต  วิลัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
221
2212670428
เด็กหญิงเขมิกา  เข็มวิชัย
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
222
2212670158
นายจักรพงศ์  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
223
2212670160
เด็กชายจิณณพัต  กัลยา
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
224
2212670016
เด็กหญิงจิดาภา  อินทราทิพย์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
225
2212670020
เด็กหญิงจีรภิญญา  อินภิบาล
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
226
2212670429
นายเจตนิพัทธ์  อรุณนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
227
2212670178
นางสาวชฎาพร  ศิริชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
228
2212670181
เด็กชายชวิน  ตันจารุพันธ์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
229
2212670184
นายชัชพิมุข  ทะนันชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
230
2212670187
นางสาวชาลิสา  สุรวงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
231
2212670027
เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
232
2212670204
นายณภัทร  อริยะศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
233
2212670033
นางสาวณัชชา  เสรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
234
2212670207
เด็กชายณัชพล  สายาจักร์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
235
2212670211
เด็กชายณัฏฐเขต  อินทะ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
236
2212670034
นางสาวณัฏฐธิดา  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
237
2212670212
นางสาวณัฏฐ์อัปสร  เจตนานนท์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
238
2212670214
นายณัฐธนดล  ยศเลิศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
239
2212670431
เด็กชายเตชภณ  พอสม
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
240
2212670239
เด็กชายธนพัฒน์  ขันทรง
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
241
2212670243
เด็กชายธนวรรธน์  วรินทร์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
242
2212670253
นางสาวธัญชนก  บ่อเงิน
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
243
2212670263
เด็กชายธีร์จุธา  จันทนู
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
244
2212670269
นางสาวนภัสสร  จองพิพัฒนพงษ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
245
2212670272
นายนราวิชญ์  ตาลกุล
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
246
2212670275
เด็กชายนวดล  พุทธวงค์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
247
2212670285
นางสาวนันท์นภัส  ผิวเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
248
2212670283
นางสาวนันทิชา  เป็กกันใจ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
249
2212670288
เด็กชายนิรวิทธ์  สิงอุด
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
250
2212670434
เด็กหญิงเบญญาภา  สุดเกตุ
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
251
2212670058
นางสาวปทิตตา  คนบุญ
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
252
2212670063
นางสาวปวิรภา  ณ ลำปาง
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
253
2212670064
เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
ม.2
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
254
2212670302
นายปัณณวิชญ์  กุลศรีชัย
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
255
2212670070
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีใจวงศ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
256
2212670307
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  กอนมนต์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
257
2212670072
เด็กชายปุณณ์  ชัยวงค์นาคพันธ์
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
258
2212670309
เด็กชายพงศ์ชพันธุ์  เจตนานนท์
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
259
2212670313
เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีวิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
260
2212670314
เด็กชายพลพรรค  ศรีนวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
261
2212670329
นายพีรวิชญ์  นาแหลม
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
262
2212670367
เด็กชายวรัชญ์  กอบแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
263
2212670369
เด็กหญิงวริศรา  เข้มขัน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
264
2212670371
เด็กหญิงวัชรียา  อำพันธ์
ม.1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
265
2212670373
เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
266
2212670377
นายวุฒิชัย  แพรศิลป์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
267
2212670103
นางสาวศิรประภา  ศรีฝั้น
ม.3
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สพม.แพร่
268
2212670387
นายศุภกร  เหมืองคำ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
269
2212670392
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นกาศ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
270
2212670442
เด็กหญิงโศรดา  คำมีสว่าง
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
271
2212670416
นายอรรคการ  ประสิทธิธัญการ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
272
2212670419
เด็กชายอัศณี  กางสี
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
273
2212670420
นางสาวอิง  มทนางกูร
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
274
2212670422
เด็กหญิงอิสริยา  ถั่วทอง
ม.2
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สพม.แพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
275
2212880661
เด็กหญิงกมณทรรศน์  พิพัฒน์เวช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
276
2212880665
นางสาวกมลลักษณ์  ใบยา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
277
2212880007
นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
278
2212880011
เด็กหญิงกฤตติยา  ช่างกัณฑา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
279
2212880671
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
280
2212881093
เด็กหญิงกวิสรา  พรหมกัลป์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
281
2212880031
เด็กชายกันต์  พงษ์ขันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
282
2212880037
เด็กหญิงกานต์รวี  ใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
283
2212880677
นางสาวกานต์สินี  แก้วกันทา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
284
2212880038
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
285
2212881102
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
286
2212880052
เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
287
2212880054
เด็กชายขวัญวิชญ์  สุธรรมวรโรจน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
288
2212881435
เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
289
2212880684
นายคณพศ  กาญจนสินิทธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
290
2212880056
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
291
2212881351
นายชญานนท์  พรมโกน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
292
2212881354
นายชนุดมภ์  วงศ์ดิรกุล
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
293
2212880110
เด็กชายชวภณ  พิชัยวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
294
2212880111
เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
295
2212880113
เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
296
2212880114
เด็กหญิงชัญญานุช  พิชัย
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
297
2212880124
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
298
2212881122
นางสาวซายูริ  ฟูจิตะ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
299
2212880711
เด็กหญิงญดา  สิงห์วี
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
300
2212880713
นางสาวญาณิศา  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
301
2212881360
เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
302
2212880717
นายฐิติกร  คำอ้าย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
303
2212881128
เด็กหญิงฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
304
2212880132
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
305
2212880140
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
306
2212880725
เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
307
2212880727
เด็กชายณรัฐ  การุณยฐิติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
308
2212881133
เด็กชายณัฎกร  พรหมรักษ์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
309
2212881134
เด็กหญิงณัฎฐกมล  ขัติยะ
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
310
2212880739
นายณัฐชนน  พันธวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
311
2212880154
เด็กหญิงณัฐชยา  อินผ่อง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
312
2212880746
นายณัฐธนันพงษ์  คำเฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
313
2212880163
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
314
2212880173
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
315
2212880176
เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
316
2212880177
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
317
2212880756
เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
318
2212880181
เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
319
2212881155
เด็กชายดนัยณัฐ  จิตอารี
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
320
2212880193
นายถิรพุทธิ์  อินใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
321
2212880196
เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ประภาสกุล
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
322
2212880650
เด็กชายแทนคุณ  กรุณา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
323
2212880761
เด็กชายธนกร  ยะเสน
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
324
2212880210
เด็กหญิงธนพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
325
2212880766
เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
326
2212880768
เด็กชายธนัชชา  สมุห์มานิต
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
327
2212880222
เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
328
2212881162
เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
329
2212880232
เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
330
2212881166
นายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
331
2212881383
เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญเจริญ
ม.2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
332
2212881171
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ศิริเศรษฐ์เดโช
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
333
2212880785
นายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
334
2212880252
เด็กหญิงธันย์ชนก  ก๋าสี
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
335
2212881175
เด็กชายธีรธาดา  คฤหานนท์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
336
2212880794
เด็กชายนนทีวัฒน์  อึ้งพงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
337
2212881181
เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
338
2212880804
เด็กชายนัทธพล  มีรอด
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
339
2212880293
นายนิติภูมิ  ปันสอน
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
340
2212880809
นายนิรุชชา  เงินทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
341
2212881192
เด็กหญิงบุญชนิต  จันตระ
ม.1
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
342
2212880813
เด็กหญิงบุญญาดา  จามิกรานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
343
2212880306
เด็กหญิงบุญรักษา  วิชัยต๊ะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
344
2212881394
นายบูรพา  สุทธิแสน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
345
2212880818
เด็กชายปภาวิน  ปาฟอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
346
2212881202
เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
347
2212880335
เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
348
2212880824
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
349
2212880825
เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
350
2212880826
เด็กชายปัญญากร  คิดดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
351
2212880827
นางสาวปัญญาพร  พรมเมืองดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
352
2212880343
เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
353
2212880346
เด็กชายปัณณวิชญ์  คันธะเรศย์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
354
2212880347
นายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
355
2212880829
นางสาวปาณิศา  ศรชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
356
2212880833
นายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
357
2212880361
เด็กหญิงปิยาพัชร  พิมสาร
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
358
2212880838
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เปี่ยมทวีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
359
2212880840
นายปุณญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
360
2212880841
เด็กหญิงปุณิกา  สูงสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
361
2212881397
นายพงศกร  ใบยา
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
362
2212880843
เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
363
2212881222
เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
364
2212881226
เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
365
2212880386
เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
366
2212880393
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
367
2212880850
เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
368
2212880397
เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
369
2212881232
นางสาวพัทธ์ธีรา  จิตอารี
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
370
2212880401
เด็กชายพัทธนันท์  สุระ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
371
2212880403
เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
372
2212881238
เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
373
2212880859
เด็กหญิงพิฐิยศร  พรมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
374
2212880862
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
375
2212880422
เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
376
2212880432
เด็กชายพีรวิชญ์  การินไชย
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
377
2212881247
เด็กหญิงภคพร  อรินทร์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
378
2212881248
เด็กชายภทร  จิตระวงศ์
ม.3
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
379
2212880870
เด็กหญิงภัคจิรา  ใบยา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
380
2212880873
เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
381
2212880456
เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
382
2212880459
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
383
2212880462
นางสาวภูริชญา  สบานงา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
384
2212880471
เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
385
2212880889
เด็กหญิงมธุณัชชา  ธีระทนงวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
386
2212880474
เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
387
2212880891
นางสาวมนัสนันท์  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
388
2212880892
เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
389
2212880976
นางสาวเมธปิยา  ไชยมงคล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
390
2212880642
เด็กชายเมธาวี  ตันติ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
391
2212880479
เด็กชายยศพนธ์  คำปา
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
392
2212880895
เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
393
2212880484
เด็กชายรฐนนท์  ใสสม
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
394
2212880898
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
395
2212880493
เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
396
2212881406
นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน
ม.3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สพม.น่าน
397
2212880500
เด็กหญิงรัศมิมาน  ตันตา
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
398
2212880502
เด็กหญิงราชิดา  สุขภิรมย์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
399
2212880978
เด็กหญิงเรืองริน  สอนธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
400
2212881058
เด็กหญิงลดามาส  อมรสิน
ม.2
โรงเรียนสา
สพม.น่าน
401
2212880906
เด็กชายวชิรวิทย์  คำศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
402
2212880907
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
403
2212880517
เด็กชายวรกันต์  นันติยะ
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
404
2212880544
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
405
2212880920
เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
406
2212880926
นายศุภกร  บุตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
407
2212880936
เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
408
2212880933
นายศุภวิชญ์  ไชยสลี
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
409
2212881296
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงศ์
ม.2
โรงเรียนปัว
สพม.น่าน
410
2212880645
เด็กชายเศรษฐ์วริศ  โรจนศุภมิตร
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
411
2212880573
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
412
2212880584
เด็กหญิงสิริกร  สารพัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
413
2212880942
เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
414
2212880605
เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง 126 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
415
2212880612
เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์
ม.3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
416
2212880956
นางสาวอภิชญา  วงค์จันต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
417
2212880613
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
สพม.น่าน
418
2212880966
เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ศิริมาตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
419
2212880967
เด็กหญิงอาจารีย์  วิชัยเรืองธรรมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
420
2212880980
นางสาวเอกหทัย  ญาณะนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สพม.น่าน
421
2212881082
เด็กหญิงุสุภัทรา  ใจ๋แก้ว
ม.2
โรงเรียนสา
สพม.น่าน