บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ห้อง 512
-------------------------------------------------------- 
นางสาวจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 6 0 0 6 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เลขที่นั่งสอบ. 21

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
16/6/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------