บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ห้อง 514
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 6 0 2 6 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เลขที่นั่งสอบ. 91

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------