บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 ห้องสอบที่ 8 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421
-------------------------------------------------------- 
นายจักรพงศ์  แสงทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 7 0 1 5 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

เลขที่นั่งสอบ. 222

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------