บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422
-------------------------------------------------------- 
นางสาวศิรประภา  ศรีฝั้น  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 6 7 0 1 0 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

เลขที่นั่งสอบ. 267

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/9/2566
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------