บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 ห้องสอบที่ 13 อาคาร 1 ห้อง 125
-------------------------------------------------------- 
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 1 2 8 8 0 4 5 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เลขที่นั่งสอบ. 382

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/7/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------