เข้าสู่ระบบ สำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566
รับสมัครนักเรียนเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระรดับนานาชาติ ในวิชา คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
----------------------------------------------------------------
วันที่ 21 - 24 มกราคม 2566 ให้ทางโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข รายชื่อ-สกุล ของนักเรียน
----------------------------------------------
วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สอบแข่งขันวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผลการแข่งขันรอบแรก นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2566 โรงเรียนยืนยันให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ ในระบบ
วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้


ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159,172  คน
ประกาศรายชื่อ/พิมพ์บัตรสอบ คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2565
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2564
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884