รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 133 ตึก 1 ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2252390758
เด็กหญิงกชกร  ตันติจรูญโรจน์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
2
2252340043
เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
3
2252780187
เด็กชายกตัญญุตะ  เตรียมโพธิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
4
2252390601
เด็กชายกนกกานต์  ปีเงิน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
5
2252390602
เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินงาม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
6
2252340044
นายกมลภพ  เหมทานนท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
7
2252390738
เด็กชายกรรณชัย  ทรัพย์สังข์
ม.3
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สพม.สุพรรณบุรี
8
2252330027
เด็กชายกฤชณัท  สำราญรมย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
9
2252340400
เด็กชายกฤติน  สาธิตคณิตกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
10
2252780192
เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
11
2252330394
เด็กชายกฤษกร  สุธรรมาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
12
2252340401
เด็กหญิงกษิรา  ศรีสุทธิยากร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
13
2252390778
เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
14
2252390779
เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
15
2252390021
เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
16
2252330397
เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
17
2252340046
นายกัณฑ์พงษ์  ศรีศิริฐปนา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
18
2252340047
เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
19
2252330032
เด็กชายกันตพงศ์​  ชิ้​นดรณิรัตน์​
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
20
2252390482
เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
21
2252390026
เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
22
2252340048
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
23
2252340211
เด็กชายกิตติกวิญ  กล้ากสิกิจ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
24
2252390776
เด็กชายกิตติธัช  คงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
25
2252340407
เด็กหญิงกุลรัตน์  ธรรมสนอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
26
2252340116
เด็กชายไกรวิชญ์  เตียวพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
27
2252780205
นางสาวขรินทร์ทิพย์  วัยระตา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
28
2252780206
นางสาวขวัญปวีณ์  สุนทรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
29
2252390042
เด็กหญิงคณนันท์  คล้ายสุบรรณ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
30
2252780208
เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
31
2252340049
นายคมธง  สมปัญญา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
32
2252390785
เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
33
2252330745
เด็กหญิงจันทิมา  อ๋องสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
34
2252390055
เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
35
2252340515
นายจารุเกียรติ  เจริญทรัพย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 134 ตึก 1 ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2252390612
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีวิไลเจริญ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
37
2252390613
เด็กหญิงจิดาภา  หมื่นสุกแสง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
38
2252330414
นายจิรพัฒน์  กิมใช่ย้ง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
39
2252780215
เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
40
2252340222
นายจุฑาจุฬา  สุภัททธรรม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
41
2252330615
เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
42
2252340507
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
43
2252330380
นางสาวฉันทิตา  ลาภภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
สพม.นนทบุรี
44
2252340413
เด็กหญิงชญานิศ  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
45
2252340051
เด็กหญิงชณณัส  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
46
2252340415
เด็กหญิงชนม์ชลดา  พรเทวบัญชา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
47
2252330420
เด็กชายชนะกันต์  สุขโชคชัชวาล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
48
2252390083
เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
49
2252390622
เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
50
2252780010
เด็กชายชยพล  เทพณรงค์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม.นครปฐม
51
2252340226
นายชยุต  คล้ายคลึง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
52
2252780011
เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม.นครปฐม
53
2252340054
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
54
2252330429
นายชัยบดินทร์  อัฐวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
55
2252390795
นายชัยวัฒน์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
56
2252330132
นางสาวชิดชนก  ศรีจันทร์นิล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
57
2252390799
เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
58
2252340055
นายชินภัทร  เฉลิมเมือง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
59
2252330626
เด็กหญิงโชติกา  เภตรารัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
60
2252330046
นายฐปกร  สุนทรานันท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
61
2252340056
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
62
2252390630
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทะมณี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
63
2252340419
เด็กชายณชพล  ภักดีโต
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
64
2252340057
เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
65
2252390632
เด็กชายณภัทร  แสงอินทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
66
2252330006
เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
67
2252340421
เด็กชายณัฎชพัธฐ์  เจนชัยจิตรวนิช
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
68
2252340060
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จรัสบุษราคัม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
69
2252340423
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
70
2252780239
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  คุณวุฒิ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 135 ตึก 1 ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2252340427
เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
72
2252390113
เด็กหญิงณัฐกานต์  สว่างอารมณ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
73
2252390818
นายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
74
2252390342
เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
75
2252330135
นางสาวณัฐฐยา  วงศ์ธนาภัสร์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
76
2252340062
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
77
2252390506
เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
78
2252390505
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุบิน
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
79
2252330444
นางสาวณัฐณิชาช์  รสาดนุเดช
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
80
2252780242
เด็กชายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
81
2252780243
เด็กชายณัฐพัชญ์  คุณาธิปศรีตระกูล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
82
2252780244
เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
83
2252780019
นายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม.นครปฐม
84
2252330007
เด็กหญิงณัฐพิมล  รัตนวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
85
2252340429
เด็กชายณัฐวรรธน์  แอบยิ้ม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
86
2252390643
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
87
2252390745
นางสาวณัฐิดา  สิริวรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สพม.สุพรรณบุรี
88
2252330454
เด็กหญิงณิชกุล  เสนาหาญ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
89
2252390830
เด็กหญิงณิชาวรีย์  ภักดีวงศ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
90
2252340250
นางสาวณิรดา  สอนบุญ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
91
2252340251
เด็กหญิงณิศรา  เสริฐสอน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
92
2252390129
เด็กชายดลพัฒน์  ลิ้มจันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
93
2252340430
เด็กหญิงดานา  ชาญชัยพิชิต
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
94
2252390832
เด็กหญิงดุษฎี  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
95
2252390133
เด็กชายติณณ์ภพ  รัตนจรรยา
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
96
2252340432
เด็กหญิงทร​ธ​ภร  พาหา​สิงห์​
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
97
2252330054
เด็กชายทรงธรรม  กอบกุลกัลยกร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
98
2252330055
เด็กหญิงทอสิริ  พึ่งปาน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
99
2252340007
เด็กหญิงทิพย์สลาลี  ประมาณปลวัชร
ม.2
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
100
2252780419
เด็กชายแทนบุญ  กุญชร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
101
2252340510
เด็กหญิงแทนรัก  สุขทิพย์คงคา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
102
2252390146
เด็กชายธนกร  เกตุคง
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
103
2252340065
เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
104
2252390843
เด็กชายธนพนธ์  อิ่มโอษฐ์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
105
2252340434
เด็กหญิงธนภร  ศรีธนาอุทัยกร
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 136 ตึก 1 ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2252390165
เด็กชายธนวัฒน์  ฉิมเพชร
ม.1
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
107
2252340069
เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
108
2252340070
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
109
2252340436
เด็กหญิงธนัญชภร  ผุดผ่อง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
110
2252780263
นางสาวธนัทอร  คงคล้าย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
111
2252340258
นายธนาวุฒิ  สนามชัย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
112
2252390664
เด็กชายธเนศพล  จันทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
113
2252340072
เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
114
2252340439
เด็กชายธฤตพล  คล้ายเกตุ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
115
2252330467
เด็กชายธัชชัย  พิริยคุณธร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
116
2252340073
เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
117
2252390853
เด็กชายธาดา  กุลแก้ว
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
118
2252330475
เด็กชายธาวิน  สมยา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
119
2252340441
เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
120
2252340074
เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
121
2252330618
เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
122
2252330479
เด็กชายนนท์ณภัทร์  ไชยสิงห์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
123
2252340272
เด็กชายนพกร  คีรีเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
124
2252330480
นางสาวนภสพร  ยิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
125
2252390860
นางสาวนภสร  กุญชรกิตติคุณ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
126
2252390525
เด็กหญิงนภัส  โตพันธานนท์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
127
2252390862
เด็กชายนราวิชญ์  จำปาบัว
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
128
2252780281
นายนันทชัยย์  ประโยชน์เจริญผล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
129
2252340445
เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
130
2252340280
เด็กชายนันทวัฒน์  จริยชุณหะวงศ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
131
2252340446
เด็กหญิงนันธ์ณัฏฐ์  สงวนปรางค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
132
2252340282
นางสาวนารีกานต์  พัดปุย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
133
2252390529
เด็กชายนิติธร  รัศมี
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
134
2252390210
เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
135
2252390457
เด็กชายเนติภูมิ  อุรารักษ์
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
136
2252340448
เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนาศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
137
2252780287
เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
138
2252330147
นายปกป้อง  เจริญภักดีวงศ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
139
2252780290
เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
140
2252780291
นายปพน  สุวรรณแกม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 143 ตึก 1 ชั้น 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2252330491
นางสาวปราณิศา  ด่านวิไล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
142
2252390230
เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
143
2252330150
เด็กชายปริญญา  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
144
2252340084
เด็กชายปริตต์ถากร  นิ่มเกิดผล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
145
2252340292
เด็กหญิงปริยากร  เดชะวรรธนะ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
146
2252340452
เด็กชายปวรพัฒน์  สิริจิราพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
147
2252330494
เด็กหญิงปวริศา  พุ่มแดง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
148
2252340453
เด็กหญิงปวริศา  อันประเสริฐพร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
149
2252340296
เด็กชายปัญญา  ภิญโย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
150
2252340087
เด็กชายปัณณทัต  ดีอ่ำ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
151
2252330497
เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
152
2252390540
เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
153
2252390875
เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
154
2252340088
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
155
2252330502
เด็กชายปารัณ  ชำนาญกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
156
2252340090
เด็กหญิงปาลิดา  ยอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
157
2252780034
นางสาวปิณิษตา  ศรัทธาสุข
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม.นครปฐม
158
2252390880
เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
159
2252780073
เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา
ม.2
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สพม.นครปฐม
160
2252340457
เด็กชายปุณยากร  สุธีโรจน์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
161
2252340013
นางสาวปุณยาพร  รักษ์ชูชีพ
ม.3
โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
162
2252390249
เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
163
2252780309
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญส่งสมนุกูล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
164
2252340093
เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
165
2252780312
เด็กหญิงพลอยปภัส  ประเสริฐนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
166
2252330757
เด็กชายพลัฏฐ์  วิทยาธีรรัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
167
2252780313
เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
168
2252330512
เด็กชายพศิน  วินิจฉัยกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
169
2252340462
เด็กหญิงพัชรพร  จริยาเมธา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
170
2252390682
เด็กชายพาทิศ  อิ่มทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
171
2252390278
เด็กหญิงพิชญาดา  ไตรยสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
172
2252330525
เด็กหญิงพิณพลอย  นันทวงษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
173
2252340095
นางสาวพิมพ์พิชชา   ดีนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
174
2252340467
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
175
2252330081
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  ชาญวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 144 ตึก 1 ชั้น 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2252340317
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คูกรินทร์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
177
2252340469
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
178
2252390685
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
179
2252340470
เด็กชายพีรณัฐ  วิชัยดิษฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
180
2252340471
เด็กหญิงพีรดา  ศิริพันธ์พิริยะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
181
2252330529
เด็กชายพีรพงศ์  ดวงสร้อยทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
182
2252330530
เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
183
2252780329
เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
184
2252390297
เด็กหญิงภทพร  ผิวเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
185
2252340474
เด็กชายภริลพัจ  จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
186
2252390303
เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์
ม.2
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
187
2252780043
เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช
ม.3
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สพม.นครปฐม
188
2252390556
เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
189
2252330772
นายภาคิน  ภคโชติพงศ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
190
2252330013
เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
191
2252390690
เด็กหญิงภาวิดา  เตียววิไล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
192
2252390312
เด็กชายภีมนัจส์  จันทวาท
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
193
2252340480
เด็กชายภูมิรพี  พันธุเมฆินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
194
2252340098
เด็กชายภูริทัต  มั่นเเน่
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
195
2252330545
นายภูรินท์  จุมพลพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
196
2252780338
นายภูรินท์  วิชญางกูร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
197
2252340482
เด็กชายมณเฑียรธรรม  ธนเศรษฐ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
198
2252340483
เด็กชายมรรค  ศรีรักษา
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
199
2252340511
เด็กชายโมไนย  ไชยศรี
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
200
2252390327
เด็กชายยงยุทธ์  เสมสำราญ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
201
2252390904
เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
202
2252390328
เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
203
2252390907
นายยุทธพล  ไกรเนียม
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
204
2252340512
เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
205
2252340484
เด็กชายรชต  ทรัพย์ทรงคุณ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
206
2252780341
นายรวีวัฒน์  ชาวแพร่
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
207
2252330554
เด็กชายรัชชานนท์  สุทธิมานะกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
208
2252330556
เด็กชายรัชพล  แป้นน้อย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
209
2252340513
เด็กชายไรวินทร์  มากแดง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
210
2252330018
เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์สีเหลือบ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 145 ตึก 1 ชั้น 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2252390569
เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
212
2252330559
เด็กชายลัทธิชัย  บุบผา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
213
2252780347
นางสาววชิรญาณ์  อุทัย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
214
2252390570
เด็กหญิงวนิสา  เกษียรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
215
2252780350
เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
216
2252340487
เด็กชายวรสรรค์  บุญสร้างสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
217
2252390573
เด็กชายวรัญญู  วิไลเนตร
ม.2
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
218
2252340340
เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
219
2252340103
นายวรินทร  อัศวปยุกต์กุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
220
2252340341
เด็กชายวริศ  พงษ์ชัยศรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
221
2252340342
เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม
ม.3
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
222
2252780352
เด็กชายวิชิต  แหวนทองคำ
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
223
2252390753
นางสาววิรากานต์  ดอกกุหลาบ
ม.3
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สพม.สุพรรณบุรี
224
2252330020
นายวิศรุช  การกลาง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
225
2252340352
เด็กชายศรุตาวิชญ์  อำพิน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
226
2252340491
เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
227
2252340492
เด็กชายศิรณะ  เเซ่ซู้
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
228
2252780360
เด็กชายศิรวิชญ์  สีสันต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
229
2252330580
นายศุภกร  เธียรจินดากุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
230
2252390717
เด็กชายศุภกฤต  มาลีสุทธื์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
231
2252780364
นายศุภกฤต  อัครกุลไชย
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
232
2252390398
เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงน้อย
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
233
2252330100
เด็กชายศุภนัฐ  พลายแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
234
2252340357
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขชมทอง
ม.2
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สพม.ปทุมธานี
235
2252390402
เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี
236
2252340495
เด็กหญิงศุภากานต์  เบาติสตา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สพม.ปทุมธานี
237
2252390721
เด็กหญิงสรัญทร  กลิ่นเกษร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
238
2252390722
เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
239
2252780373
นายสิงหา  ภู่นวล
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
240
2252390935
เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
241
2252780380
เด็กหญิงสุพิชญา  ทับมณี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
242
2252780381
นางสาวสุภัสสรา  ทองประภา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
243
2252390947
เด็กหญิงสุภานิชา  กุญชรกิตติคุณ
ม.3
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
244
2252780383
นายสุมิโต  เอียดสี
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สพม.นครปฐม
245
2252330596
เด็กชายสุรเกษม  สังฆคุณ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ห้อง 146 ตึก 1 ชั้น 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2252340114
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมเล็ก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
247
2252330597
เด็กหญิงอชัญญา  สงบ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
248
2252330599
นางสาวอติญา โจแอน  มิเชล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
249
2252340111
เด็กชายอติวิชย์  กิจแผ่ไพศาล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
250
2252390729
เด็กชายอธิพัชร์  สิริรัตน์เชาวกุล
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
251
2252330600
นายอธิศติพงศ์  เอี่ยมวนานนทชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
252
2252330602
เด็กชายอนาวิล  อาจกล้า
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
253
2252340112
เด็กหญิงอรกัญญา  จันทะหา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สพม.ปทุมธานี
254
2252780175
เด็กหญิงอรจิรา  สระทองทา
ม.3
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สพม.นครปฐม
255
2252390591
เด็กชายอริย์ธัช  สุวรรณวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสงวนหญิง
สพม.สุพรรณบุรี
256
2252390962
เด็กหญิงอริศญา  สุทธิพนไพศาล
ม.2
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
257
2252330606
เด็กชายอัคคเดช  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
258
2252390732
เด็กชายอัครวินท์  เชวงภักดีเวทย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
259
2252390965
เด็กหญิงอัญชสา  พงศ์เรืองฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สพม.สุพรรณบุรี
260
2252330612
เด็กหญิงอิรวดี  สุกสาน
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สพม.นนทบุรี
261
2252390451
เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี
ม.3
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สพม.สุพรรณบุรี