บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 133 ตึก 1 ชั้น 3
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยวัฒน์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 5 2 3 4 0 0 4 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

เลขที่นั่งสอบ. 22

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/4/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------