บัตรประจำตัวสอบรอบประเทศ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  
เวลา 09.00-11.30 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 ห้องสอบที่ 6 ห้อง 144 ตึก 1 ชั้น 4
-------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 5 2 3 9 0 6 8 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

เลขที่นั่งสอบ. 178

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/4/2567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------