รายชื่อผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสอบ

ที่ ชื่อเขตพื้นที่ ชื่อผู้ประสานงาน โทร e-mail
1สพป.กระบี่ นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร 08-1719-4665 assane@gmail.com
2สพป.กรุงเทพมหานคร นางศศิธร ภูบุญเต็ม *06-1969-8482 SARABAN@BKKP.GO.TH
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาวกชกร วิมลพันธ์ 06-1153-2464 pucca.oom@gmail.com
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์,นางไข่มุก มีแสง 08-9535-2891 edskan2@gmai.com
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก 08-6020-1895 studentkan3@gmail.com
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 08-1135-7569 jong66@hotmail.com
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ 08-10487900 phumbordin.hat@gmail.com
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ 08-6222-7894 prmtphairit@gmail.com
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ 088-5924-258 khim-kittiya@hotmail.com
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสุชาดา ปุญปัน 08-9858-5369 suchawadee1974@gmail.com
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวสุภาภรณ์ สารนอก 09-1028-5232 supapornsannok.ss@gmail.com
12สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางวรรณโสภา สามหาดไทย *06-1856-8282 sammahadthai@hotmail.com
13สพป.ขอนแก่น เขต 2 ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ 08-0738-8989 thepphana@hotmail.co.th
14สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาววรารัตน์ ศรีปัญญา 08-4955-9719 krutonaor30@gmail.com
15สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายมาก มุมไธสง 08-1132-8058 makmumthaisong@gmail.com
16สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี 08-1320-3802 kkn5.sport@gmail.com
17สพป.จันทบุรี เขต 1 นายนิพิท มหาชัย 0840208818 nipit.chan01@gmail.com
18สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุชาดา ชยางคานนท์ 08-1940-7900 gnonine2509@gmail.com
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวสินีย์ หรุ่มวิสัย 099-439-2277 yah213600@gmail.com
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ 08-9432-4293 If.Piyaporn@gmail.com
21สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์ 06-1610-1141 rose_thinking@hotmail.com
22สพป.ชลบุรี เขต 2 นายพงศธร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 08-5012-7606 darkmaker002@gmail.com
23สพป.ชลบุรี เขต 3 นางมุกดา อามาลีนา 08-6943-3160 sn.mookda.st@gmail.com
24สพป.ชัยนาท นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง 08-6204-5635 kanjana45635@gmail.com
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางจงจินต์ วงษ์วิไล 08-1760-7034 jongjin0701@gmail.com
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวดรุณี อาจปรุ 08-9861-5400 kroonung2515@gmail.com
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ 09-3472-1588 ph0934721588@gmail.com
28สพป.ชุมพร เขต 1 นางจงดี เอกฉาย *08-1893-8915 Jongdee.1968@gmail.com
29สพป.ชุมพร เขต 2 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ 08-9653-1920 ีbenyah10@gmail.com
30สพป.เชียงราย เขต 1 นางจิราพร มงคลคำ *0861170550 khunja.jira@gmail.com
31สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี 08-8231-8441 songseam@gmail.com
32สพป.เชียงราย เขต 3 นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตรอุดม 08-6340-8834
33สพป.เชียงราย เขต 4 นางจันทรา บุญเที่ยง 08-7179-4135 ่jantraboontiang@gmail.com
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสราวุธ ชัยยอง *0931358110 sarawutchai64@gmail.com
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายธันนธร กุศล 09-6897-5584 thannatorn@cme2.go.th
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวนิภาพรรณ์ สิงห์คำ 09-5675-1385 ืืniphaphan@esdc.go.th
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ 06-3780-8265 chatnapa217@gmail.com
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้ 08-2763-5634 kru.teetawat@gmail.com
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางธนิตา สุขสมบูรณ์ 09-7996-3649 tsuk4485@gmail.com
40สพป.ตรัง เขต 1 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย 09-5420-6572 aww.analyst@gmail.com
41สพป.ตรัง เขต 2 นางสุดใจ ฉูมิ 09-4320-0637 sudjaichumitrang2@gmail.com
42สพป.ตราด นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ 08-9602-9424 pornpawee@trat-edu.go.th
43สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก 09-7918-0745 mukda.ypmb@gmail.com
44สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ 08-1764-8184 jarupatdaengruea@gmail.com
45สพป.นครนายก นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน 09-3757-7297 nipatchada12@gmail.com
46สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ *08-1941-5380 Kunporn2017@gmail.com
47สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวสรัญชดา ลิมปธิติกุล 08-6173-1663 lon3lii3z@gmail.com
48สพป.นครพนม เขต 1 นางยุพิน ศรีหาวงษ์ 0-8623-30978 nimyuphin@gmail.com
49สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวอิสระ ชอนบุรี 08-6228-0952 chonburikheag@gmail.com
50สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์ *06-2531-7855 sujit1bam2507gmail.com
51สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางสาววรรณภา ศรีปัจฉิม 09-1072-6480 sripatchim19@gmail.com
52สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวสรารัตน์ ฉลองกลาง 08-4437-0867 sararatcha2519@esdc.go.th
53สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางวาสนา มณีนวกุล 0-97353-0542 ืnangwasmanee@gmail.com
54สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด 08-2446-6222 นพฟยฟืาฟร2528@esdc.go.th
55สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประคอง อาพัดนอก 08-7255-8491 prakongarpat@nma6.go.th
56สพป.นครราชสีมา เขต 7 นายชูโชค ชะออน 09-9891-2517 chaon.999@gmail.com
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางสาวอลิศรา สายวารี 08-7504-1497 alissarasaiwaree@gmail.com
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาวมณีพลอย นวลกุล 09-5797-5491 Maneeploynualkul@gmail.com
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ 08-9646-9742 sukanya_112009@hotmail.com
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาววรรณี ใจห้าว 08-1080-7547 wannee296@hotmail.com
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางอรุณ ตราปัญญา *08-1045-2846 trapanya@gmail.com
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 08-1953-9979 phitchanawan.c@nsw2.go.th
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ 08-0724-4526 songserm@nsw3.go.th
64สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ *084 0128000 VASANAN.J@gmail.com
65สพป.นนทบุรี เขต 2 นายสกลภัทร กิจพาซื่อ 08-5110-0803
66สพป.นราธิวาส เขต 1 น้ำฝน ชุดแดง 0869665949 gokunfc8@gmail.com
67สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว 09-5439-2423 ampaipor@gmail.com
68สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ 0873927391 aairoh1975@gmail.com
69สพป.น่าน เขต 1 นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 08-1568-8926 sakaotana@gmail.com
70สพป.น่าน เขต 2 นางสาวมยุรี ฑีฆาวงศ์ 09-6223-9459 kwang_tom26@hotmail.com
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ 09-1360-9019 sornwitth1980@gmail.com
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวสุนันท์ ปัณทุพา 09-9561-4955 susana7025@gmail.com
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางนฤบล กองทรัพย์ 08-6249-7157 abc_s@hotmail.co.th
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพนัส สุขหนองบึง 0833721549 panat09@gmail.com
75สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 08-9045-9268 somjaipathum@hotmail.com
76สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางรัชฏาพร ไชยรส 08-4021-8530 ratchudaporn9@gmail.com
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ 09-0959-5394 sonoroil08@esdc.go.th
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย 09-0641-6951 patjui.241119@gmail.com
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวบุญฑริก ภูจอมจิตร *08-0639-4774 pochoko41@gmail.com
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวจริยา ฉิมมากูร 087-057-5992 jariya_jj@hotmail.com
81สพป.ปัตตานี เขต 1 นายฟาอิส แวเยะ 08-4197-5672 su.junior@gmail.com
82สพป.ปัตตานี เขต 2 นางมารีย๊ะ มูนีมูสี 08-1095-2151 rak_tonmaai@hotmail.com
83สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 08-0137-6303 sa.taa@hotmail.com
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ *08-6336-3106 g_2010_g@hotmail.co.th
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา หอมประเสริฐ 08-1373-7128 eve_natchanon@hotmail.com
86สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ 09-8253-3861 ิิbuntita.grape@gmail.com
87สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 08-1468-3608 thananya1985@gmail.com
88สพป.พังงา นางอุษา สินจำเริญ 08-4695-8883 au.chimphet@gmail.com
89สพป.พัทลุง เขต 1 นางบุญรินทร์ เพชรย้อย 09-86717905 rinda_petch@outlook.com
90สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์ รวยดี 08-6285-0543 kkasmun@hotmail.com
91สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวนริศรา บุญปู่ 09-5623-9365
92สพป.พิจิตร เขต 2 นางยุคลธร สังข์สอน 09-4650-3544 yukoltorn17@gmail.com
93สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง *06-2563-9544 panpicha.aa.@gmail.com
94สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุพัตรา ปานรอด 08-4485-0787 panrodsupattra21@gmail.com
95สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร 06-2193-2391 prapaporn169@gmail.com
96สพป.เพชรบุรี เขต 1 นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ 08-5196-0667 onenueng11111@gmail.com
97สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางณัฎฐา สุขสา 08-6392-6463 label_2010@hotmail.com
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ 08-3216-2606 wongkain9@gmail.com
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีทอง 081-707-6936 amon.rat@hotmail.com
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว 09-6206-8557
101สพป.แพร่ เขต 1 นางจรรมณี เฮงห่อ 08-8532-2661 kumpa.9975@gmail.com
102สพป.แพร่ เขต 2 นางจีระวรรณ คำสม 08-9265-8345 jeelawan_kk@hotmail.com
103สพป.ภูเก็ต นางสุคนธ์ สีนาเคน 08-3968-5255 sukon2.su@gmail.com
104สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางดริญญา ชัยปัญญา 06-3446-5479 darinyar33@gmail.com
105สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี 06-3489-8853 sathathop.chai@gmail.com
106สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายพนม ศิรินามมนตรี 08-1260-6470 spanom1973@gmail.com
107สพป.มุกดาหาร นางสาวอรพร คนสนิท 0-93362-4891 khonsanit@gmail.com
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ 06-5445-9515 nongnutnitad@gmail.com
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางจิตราภรณ์ เครือซุย 06-4496-2536 goocyberx@gmail.com
110สพป.ยโสธร เขต 1 นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี 08-3382-4211 pramote090115@gmail.com
111สพป.ยโสธร เขต 2 นางรัชฎาภรณ์ สามารถ 09-3518-7952 lovenok4947@gmail.com
112สพป.ยะลา เขต 1 นางเพ็ญศรี พุฒยืน 08-9878-1475 ps.pen@hotmail.com
113สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา ยะหริ่ง 089-872-6501 mukdayaring@gmail.com
114สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 08-4397-9501 edu_yala3_rut@hotmail.com
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม *09-0857-7663 kanatchanon05@gmail.com
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น 06-2493-9523 thanyarat7917@gmail.com
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ 08-6643-8180 tiw2516@hotmail.com
118สพป.ระนอง นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 08-1326-1091 ynwanluck@gmail.com
119สพป.ระยอง เขต 1 นางสาวพิมพ์กมลกานต์ สิงห์โต *06-1592-9449 mayuree579@gmail.com
120สพป.ระยอง เขต 2 นายอนุสิทธิ์ บุญมา 09-1804-7444 toey_yessirday@hotmail.com
121สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวกวิตาภัทร มงคลนำ 08-2455-9562 kawitapaht@gmail.com
122สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว 08-6161-8155 didong.0655@gmaill.com
123สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 08-9082-8306 Sumon9030@hotmail.com
124สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวสมฤทัย เรืองงาม 08-6467-7944 neungnone@hotmail.co.th
125สพป.ลำปาง เขต 1 นางผุสดี ยอดเรือน 08-4727-5358 Poosadee_17@hotmail.com
126สพป.ลำปาง เขต 2 นางสาวสุวลี สาคำ 08-4700-6601 suwalee.sa2@gmail.com
127สพป.ลำปาง เขต 3 นางสาวธนัญชกร ธนโชติอลงกร 08-9559-6929 tanunjagorn4920@gmail.com
128สพป.ลำพูน เขต 1 นางพลอยพรรณ อุดมเดช 08-6919-2747 ployphan_ud@hotmail.com
129สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ 08-1020-5902 thamma1669@hotmail.com
130สพป.เลย เขต 1 นางนิตยา ยศปัญญา 08-1261-4364 nittaya.yos@gmail.com
131สพป.เลย เขต 2 นางกาญจนา สมีแจ่ม 08-1183-8683 kanchanajeabsameejam@gmail.com
132สพป.เลย เขต 3 นางสาวขนิษฐา ตัญญาภักดิ์ 08-7770-9875 manow1123@hotmail.com
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี 08-4650-9869 ravikarnw@gmail.com
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง 08-7254-5703 somnuk3016@hotmail.com
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวลลิตวดี บุญแซม 06-4461-9996 lalitd445@gmail.com
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวอภิญญา จำนงค์ 08-8584-4387 lomarbeau@gmail.com
137สพป.สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม *08-7865-3699 pooyangsim38@hotmail.com
138สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ 086-123-2134 arpa.srida@gmail.com
139สพป.สกลนคร เขต 3 นายธัชพล คุณแก้ว 093-792-6289 koongaew2529@gmail.com
140สพป.สงขลา เขต 1 นางสาวซุมมัยยะห์ สาและดิง 08-0343-0476 Summaiyah22@gmail.com
141สพป.สงขลา เขต 2 นางสาววินิจ ชัยหาญ *07-4258-244 patchana@ska2.go.th
142สพป.สงขลา เขต 3 นางจันทรา คืนตัก 08-9298-3696 tou.jang@hotmail.com
143สพป.สตูล นางสาวสารุณี อิสายะ 08-5899-4197 sarunee.yh@hotmail.com
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางขวัญนลิน ใสโศก 09-6954-6947 19042510urai@gmail.com
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวพรพิมล ธนะศรี 089-845-2582 pornpimon3310@gmail.com
146สพป.สมุทรสงคราม นางพัชรีวรรณ ประเสริฐ 09-9615-4955 kannika_phasert@hotmail.co.th
147สพป.สมุทรสาคร นายณัฐวัฒน์ วุฒิเศรษฐกรณ์ 08-8917-8954 domenattawat180240@gmail.com
148สพป.สระแก้ว เขต 1 นางจริญา อาษาวัง 08-4779-8708 jariya@sk1edu.go.th
149สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ 08-9938-8946 promotesk203@gmail.com
150สพป.สระบุรี เขต 1 นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ 08-6363-5359 nadthanan289@gmail.com
151สพป.สระบุรี เขต 2 นางสาวปรรณนภัส บัวไข 08-2424-6351 pannaphat.bua@gmail.com
152สพป.สิงห์บุรี นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด 081-754-6503 busarin.b@hotmail.com
153สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสาวศิริพร ใจทิม 08-6938-7992 siriporncanto@gmail.com
154สพป.สุโขทัย เขต 2 นายฐิติวัฒน์ จัดดี 08-6978-5965 krujaddee2521@gmail.com
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางเด่นดวง ขันคำ 06-3223-3067 den_2510@hotmail.com
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวกรรณิการ์ ผิวอ่อนดี 09-2892-6892 kannika2211.1305@gmail.com
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางสาวอารีรัตน์ บูรณพันธ์ 06-3151-9657 songserm.spb3@gmail.com
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวจณิสตา ชูช่วย *08-6952-2988 naiyana_2514@hotmail.com
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางกนกพัชร ณ นคร 08-9874-4588 kp.n.nakhon@gmail.com
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางปิยะนาถ วรรณศรี 09-1821-2310 piyanart_wannasri@hotmail.com
161สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางพุดพง คุณนาม 09-9181-9621 putpong.k1968@gmail.com
162สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางจิรัชยา กินไธสง 06431-9-0279 jampa09307@ gmail.com
163สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางปัทมา เขียวเจริญ 08-4417-5775 pat.k1975@hotmail.com
164สพป.หนองคาย เขต 1 นายวิวัฒน์ ผาวันดี 08-1544-4675 wiwatphawandee@gmail.com
165สพป.หนองคาย เขต 2 นางสิรินาถ ทองคำ 08-9497-1150 sirinat06092529@gmail.com
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ 08-5748-8108 Laphisarin.nbp1@esdc.go.th
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวเตือนใจ แสนนา 08-2426-6263 Took.fm1820@gmail.com
168สพป.อ่างทอง นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 09-2268-2247 anann29@hotmail.com
169สพป.อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 08-7918-8373 mee_1312@outlook.com
170สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสาววรรณคณา พิมพ์ภูราช *09-5993-7261 wankanapim@gmail.com
171สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสาวชณิดา ทัศนิยม 08-1908-2223 cjchanida@gmail.com
172สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวระพีพรรณ จันทะบูลย์ 08-2848-4430 rapeepanjantaboon@gmail.com
173สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 09-3329-8113 chinnapatp@gmail.com
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายคำรณ จวนอาจ 08-8278-2087 kjuanard@gmail.com
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน 08-9-09-4894 stou2022@hotmail.com
176สพป.อุทัยธานี เขต 1 นางสาวบุญรักษา ราสี 08-8172-6182 Auyzab20@gmail.com
177สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์ 09-8252-5991 dawimolrat@gmail.com
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางจินตนา ดอกพุฒ *08-9846-3043 waewsptub5@gmail.com
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวยุพาพรรณ สาริราช 08-1579-2239 yupa.sr@gmail.com
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางลัดดาวรรณ สุดสุข 08-1955-9858 kaewsang@gmail.com
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายมรกต เครือสิงห์ 06-3768-6611 moragotkrausing1@gmail.com
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางจิณห์วรา วันทา 087-3777878 wchinwara@gmail.com
183สพป.บึงกาฬ นางสาวสรภัญญ์์์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ 0654532619 soraphanchira@gmail.com
184สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง *08-1553-8453 imsosesao1.60@gmail.com
185สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะ 09-8957-0644 songserm.spm2@gmail.com
186สพม.นนทบุรี นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ *02-1493-923 sine.spm3@gmail.com
187สพม.ปทุมธานี นางสาวลำภู สัพโส 0-89812-7645 lumpu18@gmail.com
188สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นางศรีสุคล พรมโส *09-5961-7979 ssrisuko_th@hotmail.com
189สพม.ฉะเชิงเทรา นายทินภัทร ธัญญเจริญ 09-5510-0180 thinnaphat@ccs.go.th
190สพม.ปราจีนบุรี นครนายก นางอัมพา ชุ่มช่อง *06-3539-1692 umpa9199@gmail.com
191สพม.ราชบุรี นายปราการ ปุ๊ดตัน 09-0991-7614 nookarn.pudtan@gmail.com
192สพม.สุพรรณบุรี นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 08-0620-0600 vrasak_v@hotmail.com
193สพม.เพชรบุรี นางอาทิตยา ปรีชากร *08-7151-7032 ิิbruangphueng@gmail.com
194สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน *08-1692-6515 petdumnern@gmail.com
195สพม.นครศรีธรรมราช นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ 08-6594-6388 ranida@sea12.go.th
196สพม.ตรัง กระบี่ นางกานดา จิตมาต 08-7283-8695 kjitmat@gmail.com
197สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นางสาวรัชนก อุ้ยเฉ้ง *09-3459-6524 rcnu.spm@gmail.com
198สพม.นราธิวาส พัชรากร มณีวงศ์ *08-1916-7339 paker25212@gmail.com
199สพม.สงขลา สตูล นางสาวชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์ *08-6298-2606 chalalai.sup@gmail.com
200สพม.จันทบุรี ตราด นางสุณิสา นิยมศิลป์ 09-7060-1462 eduspm.17@gmail.com
201สพม.ชลบุรี ระยอง นางสุนีย์ แก้วอุไร *08-1859-6912 sunee.kaewurai@gmail.com
202สพม.เลย หนองบัวลำภู นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ 09-56601918 tidaporn.sri1977@gmail.com
203สพม.อุดรธานี นางชวนคิด โพธิ์แหบ *08-9422-9742 chuankid_phoh@hotmail.com
204สพม.หนองคาย นางจิตรามาศ คำดีบุญ 08-9944-6423 ่jitramas7@gmail.com
205สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา 06-5005-0002 sotapha@gmail.com
206สพม.สกลนคร นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย์ *08-2870-7309 pramwadee2727@gmail.com
207สพม.กาฬสินธุ์ นางศิวาพร ชาญสอน 08-3913-0199 taktan_51@hotmail.com
208สพม.ขอนแก่น นางสาวณฐมน ไชยเกตุ *08-3454-9696 chaiyaket19@gmail.com
209สพม.มหาสารคาม นางอรชุมา ด้วงช้าง 0610989780 aujung1305@gmail.com
210สพม.ร้อยเอ็ด นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา *06-1556-9345 kataiji2655nava@gmail.com
211สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 08-9684-5644 pepg.ssmk28@gmail.com
212สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นางกัญญาพัชร สมวัน *08-8564-3995 suportm29@gmail.com
213สพม.ชัยภูมิ นายยุทธศักดิ์ ผลกอง 08-5539-3310 jai_d555@msn.com
214สพม.นครราชสีมา นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อ *08-1813-6473
215สพม.บุรีรัมย์ นายสัจจา ประเสริฐกุล 08-1470-9578 porstar999@gmail.com
216สพม.สุรินทร์ นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร 09-9469-3699 mamareen33@gmail.com
217สพม.เชียงใหม่ นางปณิตา ศรีวิชัย *09-1628-9253 new.pana@yahoo.co.th
218สพม.ลำปาง ลำพูน นายญาณรพัฒน์ แก้วที 09-8761-5523 Yannarapat.k@sesalpglpn.go.th
219สพม.เชียงราย นางสาวสุภมาส จินะราช *08-6590-4265 bowling_suphamas@hotmail.com
220สพม.แพร่ นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม 08-1961-0615 sagawrat.d37@gmail.com
221สพม.สุโขทัย นางสาวณิชชา พินิจ 08-4048-9692 n.nicha.min18@gmail.com
222สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต *08-0117-5186 kittiphit.spmpu@gmail.com
223สพม.เพชรบูรณ์ นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น 09-3562-5645 spm.402563@gmail.com
224สพม.กำแพงเพชร นายวุฒิศักดิ์ สิริโสภณรัตน์ 09-5472-3667 vios.toom0001@gmail.com
225สพม.นครสวรรค์ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ *08-9858-0073 ssmt42@hotmail.com
226สพม.กาญจนบุรี นางสาวอุษา ทองไพโรจน์ 09-45304353 uthongpairoj@gmail.com
227สพม.พระนครศรีอยุธยา นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ 08-0277-1082 pha.bubpha@gmail.com
228สพม.สระบุรี นางสาวนพภัสสร วัฒนกุล 08-6555-1715 nopp030329@gamil.com
229สพม.สมุทรปราการ นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 08-1423-4731 kk.thunya@gmail.com
230สพม.สระแก้ว นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี 09-7220-8487 nutchawan123@gmail.com
231สพม.นครปฐม นางสาวพรรณี ปุรัชการ 08-1929-5633 aorrichest@gmail.com
232สพม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวกัณธิมา มะกาว 08-0817-7210 mew.magaw@gmail.com
233สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นางสาวณัฐธินันท์ รุ่งอำนวยทรัพย์ 03-4410385 nuttinon3129@gmail.com
234สพม.พัทลุง นายกิติศักดิ์ ทองแก้วเกิด 09-8031-8798 kitisak.beer2534@gmail.com
235สพม.ปัตตานี นางสาวไซกะ แวและ 08-5629-1607 songserm.spn@gmail.com
236สพม.ยะลา นางสาวนุชจรี รัตณบุตรศรี 08-2429-2948 Nootcharee.npm@gmail.com
237สพม.บึงกาฬ นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย 09-3546-9146 svdrbuachomphu@gmail.com
238สพม.มุกดาหาร นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร 08-8056-5599 55505010852012@gmail.com
239สพม.แม่ฮ่องสอน นางสาวสุพรรษา หัฏฐะวสุกุล 09-3167-0941 namaoy1110@gmail.com
240สพม.พะเยา นายณัฐพงศ์ นอศรี 09-6726-4200 songserimpyo@gmail.com
241สพม.น่าน นางสาวราตรี อินทิวงค์ 08-3078-2969 ratree041983@gmail.com
242สพม.ตาก นางสาวอภิญญา โสประดิษฐ 09-4853-4505 songserm.spmtak@gmail.com
243สพม.พิจิตร จ่าสิบตรี จิรกร บุญศรีภูมิ 08-9563-2358 j.0317wru@gmail.com
244สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางสาวสุกัญญา ว่องสาริกิจ 08-2409-1263 sukanyasusu91@hotmail.com
245สพม.ลพบุรี นางพิศวรรณ ณ ลำปาง 08-6500-1115 yui.yimpong@gmail.com
หมายเหตุ  * ผู้ประสานงาน ประธานศูนย์สอบ