รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพรรณ  ขลิบเงิน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  บุญซ้อน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกรณิศ  ลุนชิตร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายกฤตพจน์  อินทรลักษณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุษดี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงจารุพิชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายจิระสิทธิ์  เสนาซิว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะวรรณา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายเจเดน   ไอดิน แชปแมน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนาพร  พรรณรายน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 นางสาวชลนิภา  เสนอแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงชลิตา  ลูกบัว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณฐรม  ทองหลอด โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายณัชนวินท์  ไชฉลาด โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณัฏฐ์นนท์  รุ่งไธสงค์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวณัฐกมล  ชัยราช โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายณัฐณกร  แสงจันทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณัฐธิดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณัฐวรรณฤดี  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงณิชาภา  อินทร์งาม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธนพนธ์  ฝ่ายผิดชอบ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธนภรณ์  คงสมทบ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายธนวิชญ์  สัตบุตร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนิตนณท์  ใจมั่น โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธยาดา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวธัญชนก  ใจกลม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงธัญญชล  ปิ่นทอง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงธัญญรัศม์  เรืองบุญญลิต โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธีรภัทร  ร่วมสมัคร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีราทร  อนุกูล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวนิชกานต์  จรรยา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
37 นายบูรพา  ท้าวด่อน โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงไปรยา  ตอรบรัมย์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายผริณ  พึ่งพวก โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นายพงศ์สิรภพ  พรหมปฏิมา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพนัชกร  กวางแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพัชรวิญญ์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภพธรรม  เยื่อวงษ์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาณุมาศ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภูริพัฒน์  ภัทรเศรษฐ์สุธี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงเมธาพร  ภู่ภักดี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายรชต  ศรีจันทร์ม่วง โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายวัฒนากร  เวียงแก้ว โรงเรียนพระนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
52 นางสาววิสุทธิดา  สุวรรณคำ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงศรุดา  ส่งศรี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวศศิญาดา  มาสุข โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายศิลา  เจริญศรีโชติวัฒนา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายศุภณัฐ  บุญศรี โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมวงศ์ษา โรงเรียนพระนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศุภัชญา  ปาเป้า โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสพัชญา  ใจอุ่น โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสายธาร  ทองละเอียด โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญสกุล โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอัสมา  รัมมะโรจน์ โรงเรียนพระนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายคุณานนต์  สีดา โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงชนนิศา  บุญมา โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้อมศิลา โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีใจอุ๊ด โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนากรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธนิดา  ฤทธิไชย โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขศรี โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนฤเบศ  สิงห์โต โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพนธกร  กาวี โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมน้อย โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายภควัต  พรมบุตร โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัคธีมา  ทองใส โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงมะลิวัลย์  ท้าวดี โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
77 นางสาววิทิดา  วิจันทร์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศรัณย์  กันธิยา โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกวินทิพย์  หมุดเมือง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภูจันหา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายกิตติกวิน  บุญแจ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกุลิสรา  แตงโพธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นายคุณาสิน  ทองธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชุตินันท์  มีทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงญาณิศา  โอเว่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวฐิติรัตน์  เกตุงาม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นายณัชพล  ช่วยภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณัฎฐพัสธ์  เขียวสอาด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายณัฐภัทร  ภูมิพลับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงณัฐวศา  วงษ์ภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงณิชานาฏ  พุ่มศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงทักษอร  หาญณรงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธนชาภัทร  มีสมญาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนโชติ  ผู้พัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนพร  สิงห์ศิริพร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธนพล  มีจรูญสม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธนภรณ์  หวังจิตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชัยนภา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงนฤมล  สนธิบ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายบรรณวัฒน์  นกแถมทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายปฐมพร  เชยวิจิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นายปรเมศ  เวียงจันทร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวปริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายปาณัสม์  งามฉวี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพศวีร์  พุ่มมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพิชาญเมธ  สุดสดีเขียว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงพิชามญช์  ุยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงพิรศยา  เศรษฐี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพีรวัชร์  สุขวิญญา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงภัทรภร  นนธิราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวภูริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงรัตพร  รัชตะวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวณัฒนันท์  คงดำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายสิรวิชญ์  สีสุววรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วมงคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวอติกานต์  เนระมิตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายอังกูร  ศุภพันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น