รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ตติยก้องเกียรติ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤติน  กาวถิ่นภู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกฤติพงศ์  สุขสันต์สิริวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโญอุปถัมภ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มากคง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  ทัดเนียม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายเพ็ญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายกันตภณ  ตุ้มเฟี้ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกิตติพัทธ์  พัดสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกีรติญา  ธัชกัญญพัชร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงเกสรา  งามพานิชกิจ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงขวัญชนก  สุมทุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวคุณัญญา  เมฆอิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจรรยพร  บุญชู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
15 นายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  ฉิมกรด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจิณณพัต  ฉุนเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขำดำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายเจตนิพัทธ์  หรั่งเพชร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวชนาภัทร  ดอนสมจิต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายชลกร  พิศภา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชลชาติ  แสงสว่าง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวชัญญานุช  งามประสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงชื่นชม  แกล้วคชสาร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายญาณวุฒิ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายฐิติกร  วงษ์แหวน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายฑีฆายุ  มูลมาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายณดณ  บินกาซานี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  นวการพาณิชย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พวงแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญเนตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมัครการไถ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณัฐภัสสร  อิ่มพรหม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐศรัญญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณิศวรา  คล้ายบุญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายตฤณ  ฉัตรอักษรานนท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเตชินี  เกิดปานทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงทัตพิชา  เดชมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงทิยากร  เชื้อน้อย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงธนกานต์  นิลสุวรรณวงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวธนพร  สิทธิชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธนัชญา  ใจแสน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธนากร  ทรดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธนิสรา  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธัชกฤช  แพงตาวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงนันทนัท  จีนแดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนิภาธร  จึงสมเจตไพศาล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนิรัช  ชุติธนธีระกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงบุญญิศา  ปานสิงห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองนาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปพิชญา  ทองคำพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงปภัสสร  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวปภัสสร  เหล่าบุตรสา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชื่นนคร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงประภาสิณี  หาญปราบ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปริชญา  อยู่ปรางค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปริชญ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายปารมี  ถ้วยอิ่ม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปุณณภัส  เกตุเปลี่ยน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายปุณณวิชญ์  รัตนจินดา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปุณยวีร์  บัวประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายปุริม  ฉิมมาซุ้ย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  แก้วชะโน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายแผ่นดิน  มั่นอยู่คง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรรนพันธ์  ทัพฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพรีมา  ศรีโยธี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พวงเพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพัชญ์ณัชชา  มีสะอาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิชชา  พิศรูป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิชญธิดา  พื้นไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกิดศรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรมงคล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายภัทรนันท์  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภากร  อ่อนสิงห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงภีมพิมล  เนียมรอด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภูริศ  ลิมไธสง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภูสุดา  ปานเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงมาฆมาศ  ธรรมนิทา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงมาลิสา  ศรีช่วงประเสริฐ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายเมฆิณ  รุ่งเรือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเมธัส  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
93 นายยุทธนา  พุ่มพุทรา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายรพีภัทร  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงรวิพร  ประสมวงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวรินรดา  ปานเทวัญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวรโชติ  พูลเหลือ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงวรพิชชา  สิงห์ดง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวราภรณ์  ระรอกแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายศรัญยพัชร์  จงสวัสดิ์พัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศรัณย่า  ทองเทพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงศรันย์พร  รัตนพันธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศักดา  สายสวรรค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงศิรประภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงศุภวรรณ์  ผลพงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสรวัชญ์  เบญญาวีร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงสาธนี  ขันตี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสารินท์  อินทร์เกตุ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสิริกร  แสงหงษ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงสิสิระ  ใจแจ้ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุจิตราภา  คงเปลี่ยน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสุทธิกานต์  จงแจ่มฟ้า โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เชตุสุวรรณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุวรินทร์  พรมมา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายโสธนพัฒน์  ธูสรานนท์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวอชิรญา  พรหมทับทิม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงอณุภา  ปรัชญาทิพากร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายอดิเรก  เลี้ยวอุดมพร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอัคเดช  กุลเพ็ชร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอัญมณี  เกตุแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายอัฏฐากมล  เยาว์นุ่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายคุณชาติ  สีแตง โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนาภา  ดีประสิทธิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยอดฉิมมา โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยอดดำเนิน โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองมี โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนัทวุติ  วราเอกศิริ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงเบญจพร  จารุโรจน์เนาวรัตน์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปรียากรณ์  เจียรละม่อม โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงปัณณพร  แจ้งสิน โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเพียงพอดี  กอเกษตรทรัพย์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์โต โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธุ์เขียน โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงมนรดา  มะลิทอง โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงมนรดา  สิทธิสมบูรณ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวิชญาดา  สิงห์โส โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์วุ้น โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศิรพิชญ์  ระโหฐาน โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสุธีมนต์  โฉมเชิด โรงเรียนหันคาพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกฤษฏิ์  กระแสสินธุ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกัลยกร  อันเตวาสิก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกุลลเกล้า  มรกรณ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายจารุวิทย์  แสงสุริยา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยมณี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชนาธิป  รักสัตย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายณฐวรรษ์  บางสมบุญ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายทวีรัฐ  บุญศรี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเทอร์ชา แองเจิ้ล  แลนฮาร์ด โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีแจ่ม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนภกานต์  ศิลาภิวัฒน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงปภาวดี  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพัฒนศักดิ์  งิ้วงาม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพีรวัส  ศิริเทียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสุวนันท์  สุรินทร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชั่งหรก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงเหมือนฟ้า  วิชาพร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกรพล  น่วมพรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาโตรปะมา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัลยกร  ตุริยาภรณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มานะกิจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายกิตติกุล  อุ้มเกษ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายกิตติณัฐ์  กันถา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายกิตติภูมิ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายเกียรติคุณ  ไพบูลย์วุฒิโชค โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวสิงห์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจิณณพัต  พิลึก โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายชานนท์  แรกดำเนินกิจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณภาภัช  ม่วงมี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงณัฏฐกมล  คลุ่ยทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มณีโชติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฏฐิกาภัค  ธนกัญจน์รัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้ำแก้ว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายณัฐนันท์  ชาญตะบะ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงดิษยารินทร์  พัชรพรเรืองกุล โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายต้นสน  ใจเพ็ชรดี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงตีรณา  สาทนรัมย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเตชัส  ไวกสิกรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงทอศีล  ยาวิลาศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงทินารัตน์  เชื้อรอด โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธนพล  ไผ่เทศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนวัฒน์  ฉิมพาลี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธนวัฒน์  มากมี โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงธมลวรรณ  บินทวิหก โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงธันยมัย  กันธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปกฉัตร  รู้อยู่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปนัสญา  ยวงหิรัญ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปวริศา  ชุมโกมนต์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขเกษม โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายพสธร  ภู่ทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อานนท์วัฒน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  น้อยกลัด โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงพิชชภา  ม่วงภู่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าเขตรกรณ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงภัทรภร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายภาคิน  ตะกรุดเที่ยง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมนสิชา  บุตรดอน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงมนัสพรรณน์  คำภา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายยศธร  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงรดา  ชูประเสริฐ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงรมิตา  สารีนนท์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงรุ้งทอง  ศรทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงวนิชศรา  แห้วเพ็ชร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงวรรณิก  พัฒนา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายวินทวิชญ์  พิลึก โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวิเศษพัชร์  กิติกุลชวรัฐ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวุฒิภัทร  พานิชประเสริฐ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศตพร  ไตรศรีวิรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศิรธดา  รอดหนิด โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศิรวิชญ์  คันศร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายศิวรักษ์  อำภา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายศุภชัย  จิตต์มั่นคง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ไชยศิริ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสุทัตตา  ใหญ่ไล้บาง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุพพัตรา  แป้นทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายสุรจิณณ์  สถิตย์ธนโภคิน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายสุรชัย  คณฑา โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอรณิชา  จำปาทอง โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายอรรคพันธ์  พิมพ์โคตร โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเอกบุรุษณ์  สอาด โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น